English version of this page

Tolking i det virtuelle møterommet

Videoteknologi anses for å være en måte å sikre tilgang til kvalifiserte tolker og å sikre effektivitet. Samtidig er det enda få studier nasjonalt og internasjonalt som beskriver og utforsker autentisk videomediert kommunikasjon. Dette prosjektet tar sikte på å fremskaffe ny kunnskap om videomedierte samtaler.

Dame smiler.

Jessica P. Belisle Hansen.

Foto: Nadia Frantsen, UiO.

Om prosjektet

Prosjektet utforsker flerspråklige møter i norsk helsevesen der tolkingen foregår via videoteknologi. Prosjektets mål er å skaffe ny kunnskap om medierte, flerspråklige møter og om mediert interaksjon og effekten mediet har på interaksjonen. Den flerspråklige praksisen som prosjektet utforsker, er kompleks. Tolkingen er kun én del av det flerspråklige møtet mellom pasient og sykehus ettersom relasjonen mellom sykehus og pasient overgår varigheten til det møtet som tolkes.

Ved å analysere videoopptak av autentiske sykehussamtaler, søker prosjektet å utforske tre aspekter ved mediert interaksjon. Prosjektet utforsker hvordan mediet og deltakernes mangel på felles fysisk plassering påvirker samtalen og premissene for samtalen. Prosjektet undersøker hvordan mediets affordanser og begrensninger påvirker de semiotiske ressursene deltakerne har til rådighet for å organisere samtalen og for å forstå hverandre. Prosjektet tar videre for seg hvordan mediet og det å plassere tolken et annet sted enn de andre deltakerne påvirker sosiale, institusjonell og språklig identitet og relasjoner.

Prosjektet antar en multimodal tilnærming til interaksjon og benytter samtaleanalyse (Conversation Analysis) som metodologisk rammeverk for analyse.

Varighet

2017–2020

Se mer informasjon om prosjektet på prosjektets engelskspråklige nettside.

 

 

Emneord: Flerspråklig praksis
Publisert 7. apr. 2017 15:45 - Sist endret 21. apr. 2020 10:20