Vedtekter for Humanistisk fakultets studentutvalg

§1 Formål, navn og tilhørighet

1.1 Studentutvalget ved det Humanistiske Fakultet ved Universitetet i Oslo (HFSU) skal ivareta studentenes interesser på det Humanistiske Fakultet og arbeide for god kontakt mellom studentene og fakultetets ledelse. HFSU skal fungere som et arbeidsutvalg for Studentrådet på Det Humanistiske Fakultet (HFSR), men forbeholder seg retten til å ta opp saker på eget initiativ og fra øvrig studentmasse som kontakter HFSU direkte.

1.2 Organets fulle navn er Studentutvalget ved Det Humanistiske Fakultet ved Universitetet i Oslo. Organets engelske navn er The Student Council at The Faculty of Humanities. Dette kan forkortes:

 1. Studentutvalget ved Det Humanistiske Fakultet
 2. HFSU
 3. Studentutvalget på HF
 4. Studentutvalget HFSU

1.3 Disse vedtektene regulerer organiseringen av studentorganet ved det Humanistiske Fakultet (HF) ved Universitetet i Oslo som er opprettet i henhold til Universitets- og høyskolelovens § 4-1, 1. ledd.

1.4 Studentutvalget er autonomt overfor Universitetet i Oslo og dets avdelinger og grunnenheter.

1.5 Ingen kan pålegge Studentutvalget ved Det Humanistiske Fakultet oppgaver eller meninger utenom:

 1. Allmøtet
 2. Studentrådet ved Det Humanistiske Fakultet
 3. Studentutvalget ved Det Humanistiske Fakultet

1.6 Studentutvalget og Studentrådet kan ikke pålegge oppgaver til andre studentorganer ved fakultetet eller institusjonen som helhet.

§2 Representasjon

2.1 Alle HF-studenter har rettigheter overfor Studentrådet og Studentutvalget ved det Humanistiske fakultet. Disse er:

 1. Rett til i fremme sine meninger til Allmøtet, Studentrådet og Studentutvalget
 2. Rett til å møte på allmøtet med tale-, forslags- og stemmerett.
 3. Rett til å stille til valg til Studentutvalget
 4. Rett til å møte på Studentrådsmøter med tale- og forslagsrett


2.2 Med HF-student menes noen som i inneværende semester oppfyller et eller flere av følgende kriterier ved Universitetet i Oslo:

 1. Student tatt opp ved Årsenhet, Bachelor eller Master lokalisert på Det Humanistiske Fakultet
 2. Student tatt opp ved Årsenhet, Bachelor eller Master lokalisert på en enhet det studiene er administrert gjennom det Humanistiske fakultet.
 3. Student tatt opp til et eller flere emner ved det Humanistiske fakultet som har satt det Humanistiske fakultet som sitt stemmested.

 

§3 Allmøte

3.1 Allmøtet er HF-studentenes høyeste organ.

3.2 Allmøte skal avholdes minst 1 gang i året, innenfor tidsrommet 1. April, 10. juni, men kan også holdes i tillegg til dette og utenfor dette tidsrom hvis nye medlemmer skal velges inn eller vedtekter skal endres. (Noe om at allmøte er det øverste organer for studenter på HF).

3.3 Alle studenter ved HF, i henhold til § 2.2, har møterett til allmøtet

3.4 Alle HF-studenter, som definert i § 2.2, har stemmerett på allmøtet.

3.5 Følgende personer har tale- og forslagsrett på allmøtet:

 1. HF-studenter, som definert i § 2.2
 2. Sittende medlemmer i Studentutvalget ved Det Humanistiske Fakultet
 3. Personer som blir innvilget dette av allmøtet med kvalifisert flertall

3.6 Allmøtet innkalles minst 14 dager før møtet avholdes og må inneholde:

 1. Saksliste
 2. Vedtekter
 3. Referat fra forrige allmøte

3.7 Forslag som ønskes behandlet på allmøtet må være kommet HFSU i hende innen 1 uke før allmøtet avholdes. Denne frist gjøres kjent fra HFSU, blant studentene med 2 ukers varsel før allmøtet avholdes.

3.8 HFSU skal senest 1 uke før allmøtet bekjentgjøre og fremlegge den endelige dagsorden og samtlige dokumenter som skal behandles.

3.9 Allmøtet fatter beslutninger med alminnelig flertall.

3.10 Allmøtet regnes som vedtaksdyktig dersom det er innkalt i tråd med § 3.6 og minst halvparten av Studentutvalgets sittende medlemmer møter.

3.11 På allmøtet skal følgende saker opp til behandling:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av ordstyrer og referent, samt to representanter til å godkjenne protokollen med sin underskrift. Til tellekorps velges inntil tre personer ved behov
 3. Godkjenning av referat fra forrige allmøte
 4. Studentutvalgets årsrapport
 5. Vedtekter
 6. Regnskap
 7. Arbeidsprogram
 8. Valg til Studentutvalget ved Det Humanistiske Fakultet
 9. Behandle andre innkomne forslag

3.12 Følgende posisjoner står til valg til HFSU på allmøtet:

 1. (1) Leder
 2. (2) Nestledere, ved separate valg
 3. (1) Studentparlamentsrepresentant med minst 2 varaer
 4. (2-4) Øvrige styremedlemmer

Leder, nestledere, og øvrige styremedlemmer kan bli valgt som Studentparlamentsrepresentant.

3.13 Ved kun en kandidat til en enkeltposisjon gjøres valget med akklamasjon. Dersom det skulle være mer enn en kandidat til en posisjon gjennomføres valget med utslagning til oppnådd alminnelig flertall for en kandidat i et skriftlig, hemmelig valg.

3.14 Det skal være minst 2 styremedlemmer og ikke flere enn 4 totalt. Er det like mange kandidater til plasser gjøres valget ved akklamasjon. Dersom det er flere kandidater enn plasser avgjøres valget med hemmelig preferansevalg.

3.15 Dersom det skulle være flere kandidater til en eller flere posisjoner i Studentutvalget skal det gis anledning til en kort valgtale før valget

3.16 Studentutvalget skal konstituere seg selv før det trer i kraft og skal fordele ansvarsområder, spesifisert i § 7.2, med unntak av det som er spesifisert i § 3.12.

3.17 Valgperioden er på 1 år og HFSU trer i kraft 1. august.

3.18 Studentutvalget og studentrådet er bundet av allmøtets vedtak

§4 Ekstraordinært allmøte

4.1 HFSU innkaller til ekstraordinært allmøte med minst 2 ukes varsel etter skriftlig krav fra:

 1. Minst 50 registrerte studenter ved HF eller,
 2. Minst 3 medlemmer av HFSU eller,

4.2 På et ekstraordinært allmøte trenger man ikke ta opp alle sakene som nevnes i § 3.11. Ellers gjelder de samme bestemmelser for et ekstraordinært som for et ordinært allmøte.

 

§5 Vedtekter

5.1 Allmøtet, Studentrådet, Studentutvalget og representanter valgt av Studentutvalget plikter å følge vedtektene.

5.2 Endringsforslag sendes til HFSU minst 1 uke før allmøtet.

5.3 Vedtektene kan endres på allmøtet med 2/3 flertall.
5.4 Vedtektsendringer trer i kraft etter at allmøte er hevet.

 

 

§6 Studentrådsmøte

6.1 Studentrådet er HF-studentenes høyeste organ for studentene på fakultetet mellom allmøtene, og skal høres i alle saker som angår studentene på fakultetet, jfr. Universitets- og høyskolelovens §4-1, 4. ledd. Studentrådsmøtet har myndighet til å avgjøre tolkningstvil rundt allmøtes vedtak

6.2 Studentrådet består av følgende representanter med stemmerett:

- 2 representanter fra hvert institutt ved HF-fakultetet, valgt av respektive FU/SU/PU/IU, hvorav en av representantene har møteplikt. HFSU må varsles innen to virkedager før Studentrådsmøte dersom et av instituttene ikke makter å stille med en representant.

Representantene til studentrådet velges før 1. september og sitter for 1 år av gangen.

Studentrådsmøte er vedtaksdyktig hvis minst halvparten av disse representantene og 2/3 av medlemmene i HFSU møter.

6.3 Alle studenter med stemmerett på allmøtet har møte-, tale- og forslagsrett på studentrådsmøtet.

6.4 HFSU har tale- og forslagsrett på studentrådsmøte

6.5 Alle saker må være innrapportert til HFSU 1 uke i forkant av Studentrådsmøtet.

6.6 Beslutninger i HFSR krever alminnelig flertall.

6.7 Studentrådets oppgaver:

 1. Være et samarbeids- og informasjonsorgan for studentorganene ved HF.
 2. Vedta saker som skal delegeres til HFSU.
 3. Debattere og gjøre vedtak i saker tatt opp av representantene i rådet.
 4. Være et høringsorgan for ledelsen på HF, Studentparlamentet, andre utvalg, styrer, råd, og komiteer som tilhører UiO, Studentombudet ved UiO, og eier.
 5. Skal følge opp HFSU sitt arbeid med arbeidsprogrammet som er vedtatt på allmøte
   

6.8 HFSR velger selv sin fremgangsmåte for å løse de enkelte oppgavene under § 6.7

6.9 Studentrådsmøte skal avholdes minimum 3 ganger i semesteret, eller når minst 2/3 av HFSRs representanter eller HFSU ønsker det.

6.10 Møtet holdes for åpne dører, dersom ikke HFSR vedtar at det skal være lukket (Kun for medlemmer i HFSR og HFSU). Debatt og avstemning om dette skjer for lukkede dører. Møtets dagsorden er offentlig. Studentutvalgets leder kan bestemme at en sak skal være unntatt offentligheten, og behandlingen av denne saken skjer da for lukkede dører.

 

§7 Studentutvalget

7.1 HFSU representerer HF-studentene mellom Studentrådets møter og er HF-studentenes ansikt utad. Studentutvalget innstiller i alle vedtakssaker som blir lagt frem for Studentrådet. Studentutvalgets innstilling blir lagt til grunn på møtet. Studentutvalget kan vedta hastesaker, saker som er delegert gjennom tidligere vedtak i Studentrådet eller Allmøtet, og saker de mener det ikke er nødvendig å ta opp med et fulltallig Studentråd, så lenge det ikke bryter med arbeidsprogrammet, vedtak gjort av Studentrådet, Allmøtet, eller disse vedtektene.

7.2 Studentutvalget består av: én leder, to nestledere, én Studentparlamentsrepresentant og 2-4 styremedlemmer valgt på allmøtet (se § 3.12). Både kjønns- og instituttbalanse skal etterstrebes.

7.3 HFSU skal avholde et internt konstituerende møte før det trer i funksjon, hvor de fordeler følgende verv mellom seg:

 1. Utdannings- og læringsmiljøansvarlig
 2. Organisasjonsansvarlig
 3. PR-ansvarlig
 4. Økonomiansvarlig
 5. Arrangementsansvarlig
 6. Internasjonalt ansvarlig
 7. Kontorsjef
 8. Foreningskontakt
 9. Vara til Studentparlamentet
 10. To representanter til Studierådet på HF med vara
 11. Én representant til Det lokale arbeidsmiljøutvalg (LAMU) med vara
 12. Utvalgskontakter (1 kontaktperson per institutt)


 

Hverken leder eller de to nestlederne kan være økonomiansvarlig. HFSU utarbeider selv verv- og stillingsbeskrivelser, samt årshjul for eget arbeid. Leder for inneværende år innkaller til og leder konstituerende møte.

7.4 Funksjonstiden for medlemmene av HFSU er ett år og går fra 1. august til 31 juli.

7.5 HFSU avholder møte når leder eller minst 2 av HFSUs øvrige medlemmer ønsker det. Innkalling med sakspapirer skal utsendes minst tre dager før møtetidspunktet. Generelle retningslinjer for HFSU sine møter:

 1. HFSU fastsetter selv sin forretningsorden
 2. HFSU fører protokoll over saksbehandlingen.
 3. HFSU er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.
 4. Saker i HFSU avgjøres ved alminnelig flertall.

Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.

7.6 Alle studenter på HF, i henhold til § 2.2, har møterett på møtene i HFSU, disse kan også innvilges tale- og forslagsrett med kvalifisert flertall. Personer Studentutvalget har innkalt spesielt til det gjeldende møtet kan innvilges talerett med kvalifisert flertall.

7.7 HFSUs oppgaver:

 1. HFSU er ansvarlig for å gjennomføre allmøtenes og HFSUs og HFSRs vedtak, samt representere studentene ved HF utad.
 2. HFSU er ansvarlig for å gjennomføre arbeidsprogrammet som blir vedtatt på allmøtet. Denne er å anse som definisjonen av de målsettinger HFSU ønsker å nå gjeldende semester.
 3. HFSU skal informere studentene om sitt arbeid ved å fremlegge en årsrapport for sitt eget arbeid på allmøtene, og rapportere for sitt eget arbeid på hvert HFSR møte
 4. HFSU skal koordinere og delegere ansvaret for arbeid med interne og eksterne saker.
 5. HFSU skal debattere innkomne saker, utarbeide forslag til vedtak, og bringe sakene videre til de rette organer
 6. HFSUs representant til Studentparlamentet er bundet av de vedtak som er fattet av HFSU.
 7. HFSU skal koordinere arbeidet for å få gjennomslag i Fakultets- og Universitetssystemet.
 8. HFSU er sekretariatet for HFSR. Dette innebærer å sende ut innkallinger minst 2 uker i forkant av hvert Studentrådsmøte, møteplanlegging og –ledelse, samt utsendelse av sakspapirer, senest 3 virkedager før møtet.
 9. HFSU skal opprettholde og, hvert semester, oppdatere en liste med kontaktinformasjon over utvalg og foreninger ved HF.

 

7.8 HFSU kan oppnevne midlertidige utvalg. HFSU fastsetter instrukser for disse og er ansvarlig for deres arbeid. Alle studenter med stemmerett på allmøtet kan delta i disse utvalgene.

7.9 HFSU står for utvelgelse av representanter til de forskjellige utvalg og råd på fakultetet ikke nevnt i § 7.3

7.10 Dersom et medlem i Studentutvalget skulle velge å trekke seg kan vedkommende gjøre det på følgende måter:

 1. Ved å erklære at man trekker seg på et møte i Studentutvalget eller Studentrådet eller
 2. Ved å skriftlig erklære ovenfor Studentutvalget at man trekker seg. En slik erklæring godkjennes av Studentutvalget ved kvalifisert flertall.
   

7.11 Et medlem av Studentutvalget kan erklæres som passivt dersom han oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:

 1. Manglende oppmøte på 2 eller flere påfølgende studentutvalgsmøter innen en minimumsperiode på 2 uker, uten varslet fravær, eller
 2. Manglende oppmøte på 4 eller flere påfølgende studentutvalgsmøter innen en minimumsperiode på 4 uker
   

7.12 Studentutvalget ved Det Humanistiske Fakultet kan, med ¾ flertall, ekskludere medlemmer som:

 1. Oppfyller kravene til passivitet gitt i 7.1, eller
 2. Klart bryter med Studentutvalget ved Det Humanistiske Fakultets formål, definert i § 1.1

Eksklusjon må foreslås i ett møte og realitetsbehandles og stemmes over i neste møte i studentutvalget. Medlemmene av Studentrådet skal gjøres oppmerksom før eksklusjon. Avstemning skjer ved navneopprop.


7.13 En eksklusjons- eller supplerings- eller nyvalgssak skal klart komme frem i innkallingen til møtet der den behandles og vedtak fattes med kvalifisert ¾ flertall.

7.14 Dersom leder, nestleder, eller studentparlamentsrepresentant ekskluderes eller fratrer sitt verv i HFSU, skal HFSU innkalle til ekstraordinært allmøte innen 1 måned etter ekskluderingsvedtaket er fattet, med mindre et ordinært allmøte finner sted i denne perioden, for å gjøre nyvalg til det gjeldende vervet. Dersom et styremedlem, definert i § 3.12 punkt d, ekskluderes eller fratrer sitt verv i HFSU, har HFSR fullmakt til å gjennomføre supplering av nytt styremedlem.

§8 Økonomi

8.1 Studentutvalget skal forvalte sine midler i tråd med § 1.1, arbeidsprogrammet og de retningslinjer som er gitt ved eksterne bevilgninger.

8.2 I tillegg til Studentutvalget, kan følgende personer, og kun disse, påtegne Studentutvalget ved Det Humanistiske Fakultet utgifter:

 1. Leder
 2. Økonomiansvarlig
 3. En person bemyndiget av a. eller b.

8.3 Økonomiansvarlig, i samråd med leder, driver til daglig det økonomiske og regnskapsmessige arbeidet, og står ansvarlig for økonomisk rapport til Studentrådet ved Det Humanistiske Fakultet ved semesterets start og slutt. Dersom økonomiansvarlig ikke blir valgt, faller dette ansvaret på leder.

Publisert 9. juni 2010 18:01 - Sist endret 20. sep. 2016 11:11