Vedtekter for Det humanistiske fakultets studentutvalg

§1 Formål og navn

1.1  Studentutvalget ved Det humanistiske fakultet har to grunnleggende roller:
        a. HF-studentenes formelle organ for representasjon.
        b. En pådriver for et godt sosialt og faglig miljø for studenter ved det humanistiske fakultet.
1.2  Organets fulle navn er Studentutvalget ved Det Humanistiske Fakultet ved Universitetet i Oslo. På engelsk oversettes dette til “the faculty of humanities' student committee”. Dette kan forkortes:
        a. Studentutvalget ved Det Humanistiske Fakultet
        b. HFSU
        c. Studentutvalget på HF

§2 Vedtekter

2.1  Allmøtet, Studentutvalget og representanter valgt av Studentutvalget plikter å følge vedtektene.
2.2  Vedtektene kan endres på allmøtet med kvalifisert flertall.
2.3  Endringer i vedtektene trer i kraft i det allmøtet heves.
2.4  Studentutvalget gis mulighet til å utføre redaksjonelle endringer på vedtektene på sitt første - 1 - møte i en valgt periode.
2.5  Der det skulle finnes spørsmål knyttet til tolkning av vedtektene er Studentutvalgets forståelse gjeldende.

§3 Arbeidsprogram

3.1  Arbeidsprogrammet for Studentutvalget ved Det humanistiske fakultet innstilles av Studentutvalget og vedtas av allmøtet.
3.2  Studentutvalget er forpliktet til å etterstrebe at arbeidsprogrammets målsetninger oppnås.
3.3  Dersom arbeidsprogrammet står i strid med vedtektene er vedtektene tellende og man skal se bort fra arbeidsprogrammet.
3.4 Studentutvalget gis mulighet til å utføre redaksjonelle endringer på arbeidsprogrammet på sine første 2 møter i en valgt periode.
3.5 Handlingsplanens progresjon bør evalueres en gang i måneden.

§4 Tilhørighet

4.1  Studentutvalget ved Det humanistiske fakultet er et studentdrevet organ ved Universitetet i Oslo valgt av allmøtet.
4.2  Studentutvalget er autonomt ovenfor Universitetet i Oslo.
4.3  Ingen kan pålegge Studentutvalget ved Det humanistiske fakultet oppgaver eller meninger utenom:
        a. Allmøtet
        b. Studentutvalget ved Det humanistiske fakultet

§5 Representasjon

5.1  Alle HF-studenter har rettigheter overfor Studentutvalget ved det Humanistiske fakultet. Disse er:
        a. Rett til i fremme sine meninger til Studentutvalget
        b. Rett til å stille til valg til Studentutvalget
        c. Rett til å møte på allmøtet med tale-, forslags- og stemmerett.
5.2 Med HF-student menes noen som i inneværende semester oppfyller et eller flere av følgende kriterier ved Universitetet i Oslo:
        a. Student tatt opp ved Årsenhet, Bachelor eller Master lokalisert på Det humanistiske fakultet
        b. Student tatt opp ved Årsenhet, Bachelor eller Master lokalisert på en enhet det studiene er administrert gjennom det Humanistiske fakultet.
        c. Student tatt opp til et eller flere emner ved det Humanistiske fakultet som har satt det Humanistiske fakultet som sitt stemmested.

§ 6 Styrets sammensetning

6.1 Styret består av følgende verv: 
        a. Leder
        b. Nestleder
        c. Økonomiansvarlig
        d. Representant til Studentparlamentet
        e. 14 øvrige medlemmer

§7 Allmøte

7.1  Allmøte skal avholdes minst 1 gang i året.
7.2  Allmøtet innkalles minst 7 dager før møtet avholdes og må inneholde:
        a. Saksliste
        b. Vedtekter
        c. Referat fra forrige allmøte
7.3  Allmøtet regnes som vedtaksdyktig dersom det er innkalt i tråd med 7.2 og minst halvparten av Studentutvalgets sittende medlemmer møter.
7.4  Alle HF-studenter, som definert i 5.2 har stemmerett på allmøtet.
7.5  Følgende personer har tale- og forslagsrett på allmøtet:
        a. HF-studenter, som definert i 5.2
        b. Sittende medlemmer i Studentutvalget ved Det humanistiske fakultet
        c. Personer som blir innvilget dette av allmøtet med kvalifisert flertall
7.6  På allmøtet skal følgende saker opp til behandling:
        a. Godkjenning av innkalling og dagsorden
        b. Valg av ordstyrer og referent
        c. Godkjenning av referat fra forrige allmøte
        d. Studentutvalgets årsrapport
        e. Vedtekter
        f. Regnskap
        h. Arbeidsprogram
        i. Valg av Studentutvalget ved Det humanistiske fakultet
7.7  Frister for forslag og nominasjoner settes av allmøtet.
7.8  Dersom ikke annet er fastsatt fatter allmøtet vedtak med simpelt flertall.
7.9  Referat fra et allmøte skal gjøres tilgjengelig senest 30 dager etter allmøtet.
7.10  Ekstraordinært allmøte kan til en hver tid innkalles av Studentutvalget ved Det humanistiske fakultet på eget initiativ, eller etter krav fra minst 50 HF-studenter.
7.11  På et ekstraordinært allmøte trenger man ikke ta opp alle sakene som nevnes i 6.6. Ellers gjelder de samme bestemmelser for et ekstraordinært som for et ordinært allmøte.

§8 Valg og Studentutvalgets sammensetning

8.1 Allmøtet velger de posisjoner beskrevet i § 6.1.
8.2 Ved kun en kandidat til en enkeltposisjon gjøres valget med akklamasjon. Dersom det skulle være mer enn en kandidat til en posisjon gjennomføres valget med preferansevalg.
8.3 Ved inntil 15 kandidater til øvrige fagutvalgsmedlemmer avgjøres valget med akklamasjon. Ved mer enn 15 kandidater avgjøres valget med hemmelig preferansevalg.
8.4  Dersom det skulle være flere kandidater til en eller flere posisjoner i Studentutvalget skal det gis anledning til en kort valgtale før valget.
8.5  Studentutvalget står fritt til å konstituere seg selv og fordele ansvarsområder med unntak av det som er spesifisert i 8.1.
8.6  For å stille til valg til Studentutvalget ved Det humanistiske fakultet må en være HF-student etter kriterier gitt i 5.2.
8.7  På allmøtet velges Studentutvalget ved Det humanistiske fakultet for en periode på inntil ett år.

§9 Studentutvalgets møter

9.1  Innkalling til Studentutvalgets møter skal gjøres minst 3 dager før møtetidspunkt og kan gjøres av følgende:
        a. Leder
        b. 3 eller flere studentutvalgsmedlemmer.
        c. En person bemyndiget av a. eller b.
9.2  Følgende personer har Tale og Forslagsrett på møtene til Studentutvalget ved Det humanistiske fakultet:
        a. HF-studenter etter kriteriene i 5.2
        b. Personer Studentutvalget har innkalt spesielt til det gjeldende møtet
9.3  Vedtak i Studentutvalget fattes med alminnelig flertall, med mindre det for sakstypen foreligger andre bestemmelser.
9.4 Studentfakultetsstyrerepresentantene inviteres til alle HFSU-møter

§10 Endringer i Studentutvalgets sammensetning

10.1  Dersom et medlem i Studentutvalget skulle velge å trekke seg kan vedkommende gjøre det på følgende måter:
        a. Ved å erklære at man trekker seg på et møte i Studentutvalget.
        b. Ved å skriftlig erklære ovenfor Studentutvalget at man trekker seg. En slik erklæring godkjennes av Studentutvalget ved kvalifisert flertall.
10.2  Et medlem av Studentutvalget kan erklæres som passivt dersom han oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:
        a. Manglende oppmøte på 2 eller flere påfølgende studentutvalgsmøter innen en minimumsperiode på 2 uker, uten varslet fravær
        b. Manglende oppmøte på 4 eller flere påfølgende studentutvalgsmøter innen en minimumsperiode på 4 uker
10.3  Studentutvalget ved Det humanistiske fakultet ekskludere medlemmer som:
        a. oppfyller kravene til passivitet gitt i 9.2
        b. klart bryter med Studentutvalget ved Det humanistiske fakultets formål, definert i 1.1
10.4  Supplering av Studentutvalget ved Det humanistiske fakultet er mulig dersom en eller flere av plassene nevnt i 8.1 er ubesatt.
10.5  Skulle et eller flere av vervene nevnt i 8.1 a, b, c, d stå ledige kan studentutvalget gjennomføre nyvalg av disse med urnevalg.
10.5  En eksklusjons- eller supplerings- eller nyvalgssak skal klart komme frem i innkallingen til møtet der den behandles og vedtak fattes med kvalifisert flertall.

§11 Økonomi

11.1  Studentutvalget skal forvalte sine midler i tråd med 1.1, arbeidsprogrammet og de retningslinjer som er gitt ved eksterne bevilgninger.
11.2  I tillegg til Studentutvalget, kan følgende personer, og kun disse påtegne Studentutvalget ved Det humanistiske fakultet utgifter:
        a. Leder
        b. Økonomiansvarlig
        c. En person bemyndiget av a. eller b.
11.3 Økonomiansvarlig, i samråd med leder, driver til daglig det økonomiske og regnskapsmessige arbeidet, og står ansvarlig for økonomisk rapport til Studentutvalget ved Det humanistiske fakultet ved semesterets start og slutt.
Dersom økonomiansvarlig ikke blir valgt, faller dette ansvaret på leder.

Allmøtet, eller studentutvalget kan gjennomføre urnevalg av ny kandidat til Studentparlamentet.

§12 Oppløsning

Foreningen kan oppløses ved at 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene på allmøtet stemmer for oppløsning. Sak om oppløsning må være meldt inn til ordinære saksfrister i forkant av allmøtet. Ved opphør vil foreningens midler og eiendeler forvaltes av en annen egnet studentforening med samme formål på Det humanistiske fakultet. 

Publisert 9. juni 2010 18:01 - Sist endret 29. mars 2022 10:57