Forskning som forandrer

Samfunnsbidrag, eller «impact» er blitt et viktig kriterium for vurdering av all forskning, også den humanistiske.

Nøkkelen er at den forskningen det er tale om og den kunnskapen den har produsert har utgjort en forskjell også for noen utenfor forskningsmiljøet. Forskningen har på etter eller annet vis skapt endring.

Tre typer samfunnsbidrag

Med utgangspunkt i forskningen til fagmiljøene ved Det humanistiske fakultet kan vi skille grovt mellom tre typer samfunnsbidrag:

  • Teknisk innovasjon: Humanistisk forskning har skapt eller bidratt til å skape nye tekniske løsninger som er til hjelp for enkeltpersoner eller grupper i samfunnet.
  • Endring i politikk (policy): Kunnskap produsert gjennom forskning har forandret politiske beslutningstakeres oppfatning om enkelttemaer eller spesifikke utfordringer, slik at politikken for disse områdene blir endret.
  • Endring i praksis: En eller annen form for praksis blir endret uten at man har gått veien om politiske beslutningstakere. Som en hovedregel har forskerne da selv oppsøkt den eller de nøkkelpersonene som kan endre praksis på et felt.

Samfunnsbidrag og innovasjon

Med innovasjon mener fakultetet alle former for kunnskapsbasert fornyelse og nytenkning. Denne kan være teknologisk eller ikke-teknologisk, kommersiell eller ikke-kommersiell. Kjernekriteriet er at utfallet er nye eller bedre tjenester, produkter, prosesser eller organisasjonsformer, som i sum gir økt verdi.

Publisert 17. mars 2017 10:55 - Sist endret 7. apr. 2017 16:32