Øivind Andersen

English version of this page
Mobiltelefon 95916499
Brukernavn
Besøksadresse Det Norske Videnskaps-Akademi Drammensveien 78 0271 Oslo
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Cand. philol UiO 1971, Dr. philos. UiO 1976.

Styrer for Det norske institutt i Athen 1989-1993

Professor i klassisk filologi, især gresk, ved UiO siden 1997.

Valgt til generalsekretær i Det Norske Videnskaps-Akademi for årene 2010-2015.

Emneord: Klasiske språk, Gresk litteratur, Episk diktning, Retorikk

Utvalgte publikasjoner

Bibliografi, omvendt kronologisk

 

 

 

 

2014

Innledende Essay. Homer: Iliaden (P. Østbyes oversettelse). Bokklubbens verdensbibliotek, 2014, IX-XLIII (ISBN 978-82-525-8478-3)

A sidelong glance, Asiatische Studien / Études asiatiques [Special Issue: Masters of Disguise? – Conceptions and Misconceptions of ‘Rhetoric’ in Chinese Antiquity] 68:4, 2014,

915-923 (De Gruyter) ISSN 0004-4717 – e-ISSN 2235-5871

Nordmenn og romere omkring 1814. Klassisk forum 2014:1, 43-52 (ISSN 0801-3179)

[Diskusjonsinnlegg] On institutions – fundamentals of confidence and trust. Norges banks skriftserie. Occasional papers no. 47, 56f.

 

2013

Her begynner vår litteratur [apropos Kjell Arild Pollestads oversettelse av Odysseen], kronikk i Aftenposten 03.03.13

En perfectus orator og en god oversetter. [apropos Hermund Slaattelids oversettelse av Ciceros De Oratore] Prosa 19, 2013:1, s. 28-31 (ISSN 0805-276X)

 

2012

Editor (with Dag T.T.Haug) of Relative Chronology in Early Greek Epic Poetry, Cambridge University Press, 2012, 277 pp. (ISBN 978-0-521-19497-6)

 

[with Dag Haug] Introduction, Relative Chronology in Early Greek Epic Poetry, CUP, 2012, 1-19

 

Older heroes and earlier poems: the case of Heracles in the Odyssey, In: Relative Chronology in Early Greek Epic Poetry, CUP, 2012, 138-151

Innledende essay, Sofokles, Kong Oidipus (P. Østbyes ovesettelse), Bokkklubbens Verdensbibliotek, 2012, V-XXXVI (ISBN 978-82-525-8042-6)

[Anm.] Aristoteles: Retoriken. Översättning, innledning och noter av Johanna Akujärvi. Introduktion av Janne Lindqvist Grinde. Retorikförlaget, 2012, i: Klassisk Forum 2012:2, 89-93.

Foran folkedomstolen. Anm. Av Sokrates’ forsvarstale gjendiktet av Terje Nordby, Dreyer 2012, Klassekampen. Bokmagasinet 27.09.2012

 

2011

 

Editor (with Fritz-Heiner Mutschler) of the thematic volume Happiness in ancient literature and art = Symbolae Osloenses, vol. 85, 2011, 168 pp.

 

Happiness in Homer, Symbolae Osloenses 85 (2011) 2-16 (ISSN 0039-7679)

 

Kairos and ‘the rhetorical situation’. In: J. Grue og J.E. Kjeldsen (eds.), Scandinavian Studies in Rhetoric - Rhetorica Scandinavica 1997-2010. Ödåkra (Retorikförlaget), s. 234-243 (ISBN:  978-91-86093-09-9)

Nine articles (on Pisistratean Recension, Diomedes, Homeridae, Cynaethus, Creophylei, Thersites, Bellerophontes, Glaukos, Peira) In: The Homer Encyclopedia I-III, ed. By Margalit Finkelberg, Wiley-Balckwell, Chichester 2011 (ISBN 978-1-4051-7768-9)

[Redaksjon og] Forord, Antikkleksikon,ny revidert utgave, Aschehoug 2011, 8-15

Lukian og filosofene, Klassisk Forum 2011:2, 30-44

Høyere utdanning i antikken, Fortid 8 (2011), 19-22 (ISSN 1504-1913)

 

 

2010

 

Innledende essay. I: Odysseen, gjendiktet av Peter Østbye, De norske Bokklubbene (Verdensbiblioteket) 2010, s. VII-XXXVIII (ISBN978-82-525-7398-5)

 

Om talere og skuespilleri i antikken, Klassisk Forum 2010:2, 70-88

 

[Anm.] Lukian fra Samosata: Menippéiske satirer, overs. komm. og etterord av Aslak Rostad, i: Klassisk Forum 2010:2, 121-125

 

 

2009

 

How Greeks came to grips with the past. In: H.M. Barstad and P. Briant (eds.) The Past in the Past. Concepts of Past Reality in Ancient Near Eastern and Early Greek Thought. The Institute for Comparative Research in Human Culture, Oslo 2009, 47-77 (ISBN 978-82-7099-487-8

 

Retorikk og poetikk hos Aristoteles. I:A. måseide og G. Skirbekk (red.) Filosofi i vår tid. Festskrift til Jon Hellesnes. Oslo (Det norske Samlaget) 2009, 178-197 (ISBN 978-82-521-75165)

 

[sm.m. Mathilde Skoie] Antikkens språk i verden. Gresk og latin. Halden (Fremmedspråksenteret) 32 s. (m. ill.) (= Fokus på språk, nr. 19 / 2009) (ISBN 978-82-8195-038-2, ISSN 1890-3622)

 

 

2008

 

Rhetoric and stylistics in ancient Rome / Rhetorik und Stilistik der römischen Antike. In: Ulla Fix / Andreas Gardt / Joachim Knape (Eds.): Rhetorik und Stilistik. Ein internationales Handbuch historischer und systematischer Forschung / Rhetoric and Stylistics. An International Handbook of Historical and Systematic Research. 1. Halbband / Vol. 1. Berlin, New York: Walter de Gruyter 2008, pp. 25-54.

 

Aristoteles, Poetikk. Oversettelse, noter og etterorrd ved Øivind Andersen, Oslo (Vidarforlaget) 2008, 159 s.  (ISBN 978-82-7990-067-2)

 

Palasstiden som polisens speil. Theseus og athenernes forestillinger om fortiden. I: Jon W. Iddeng (red.) Fra Palass til polis. Den greske verden mellom bronsealdersivilisasjoner og bystatskultur,  Oslo 2008, 259-301 (ISBN  978-82-7099-497-7 (Skrifter utgitt av Det norske institutt i Athen 7)

 

Classics in a Cold Climate, I: Union Académique Internationale. Quatre-vingt-unième session annuelle du Comité. Compte Rendu, Bruxelles 2008, s. 34-44

 

Hipparchos. Oversatt med innledning og noter, Platons samlede verker, bind IX, s. 89-104

 

Elskerne. Oversatt med innledning og noter, Platons Samlede Verker, bind IX, s. 105-119

 

[Anm.] Ian Worthington (ed.) Blackwell’s Companion to Greek Rhetoric. Oxford: Blackwell Publishing 2007. Pp 616. ISBN 978-1-4051-2551-2, Bryn Mawr Classical Review 2008.02.15 (2824 ord)

 

 

 

 

2007

 

Thukydid – alle tiders historiker, Klassisk Forum 2007:1, 58-72

 

Georg Sverdrup – greskprofessor og grunnlovsmann, Klassisk Forum 2007:2, 61-90

 

[Anm.] Devin Stauffer, The Unity of Plato’s Gorgias. Rhetoric, Justice, and the Philosophic Life, Camb ridge Uniersity Press 2006, 191p. ISBN 0-521-85847-X, Rhetorical Review 5:1 (Feb. 2007) 18-23

 

[Sm. m. P. Dimas, E. Emilsson, H. Fossheim, H. Løkke og Ø. Rabbås] Kommentar til Kallikles-episoden: Gorgias 481b-522e, Norsk filosofisk tidsskrift 42:1-2, 80-150.

 

Interessante følelser [om Aristoteles] Morgenbladet 17. Aug. 2007, s. 18.

 

 

 

2006

[Anm.] Marcus Fabius Quintilianus: Institutio oratoria. Opplæring av talaren I-III. Omsetjing og innleiing ved Hermund Slaattelid. Forord ved Gerog Johannesen. Oslo (Samlaget) 2004. 242s. ISBN 82-521-6361-0, I. Klassisk Forum 2006:1, 111-121

 

 

[Anm.] Gorm Tortzen: Antikk mytologi. Oversatt av Arve Torkelsen. Frifant forlag 2005. 359 s. ISBN 82-7889-077-3, I: Klassisk Forum 2006:1 121-125

 

Euthydemos. Oversatt med innledning og noter, Platons samlede verker bd. III, 75-134

 

Gorgias. Oversatt med innledning og noter, Platons samlede verker, bd. III, 135-269

 

Menexenos. Overatt med innledning og noter, Platons samlede verker, bd. III. 321-348

 

 

 

 

2005

Plutark og Pseudo-Lukian I Thorleif Dahls Kulturbibliotek, I: Klassisk Forum 2005:2, 123-131

 

[Anm.] Bruce McComskey: Gorgias and the New Sophistic Rhetoric, Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press 2002, I. Rhetorical Review 3.3 (October 2005) [elektronisk]

 

 

2004

I retorikkens hage, 5. opplag med nytt forord og et bibliografisk tillegg, Oslo 2004 (Universitetsforlaget) 360 s.

 

[Anm.] Barry B. Powell, Homer, Oxford 2003, Classical Bulletin 80:2 (2004) 319-321

 

Innledende essay, Herodots Historie, Bokklubbens Kulturbibliotek, Oslo 2004, XV-XLVIII

 

Seirenenes sang. Fortelling, eksempel, allegori, i: Mo, Gro B. og Jon Holm (red.) Figura. Festskrift for Karin Gundersen, Oslo 2004, 1-11

 

Retorikk – antikkens skole- og studiefag nummer 1, i: P2 Akademiet XXXI, Oslo 2004, 42-51                                                 

Schjøtt, Peter Olrog, Norsk biografisk leksikon bd. 8, 94-95

 

Smith, Emil, Norsk biografisk leksikon bd. 8, 314-315

 

Viktige fag kan forsvinne. Aftenposten 04.11.04

 

 

2003

Some Problems of hypokrisis in Aristotle’s Rhetoric. i: Piltz, A. et alii (red.): For Particular Reasons. Studies in Honour of Jerker Blomqvist, Lund 2003, s. 19-32

 

The Symposium Tradition. i: Bruland, Ø.S. og T. Flægstad (red.): Targeted Cancer Therapies. An Odyssey, Tromsø 2003, s. 13-17

 

Klassiske gravtaler: Athenernes bilde av Athen, i:  Blomqvist, J. (red.): Bilden av Athen genom tiderna, Lund 2003, s. 48-71 (Rapport från Platonsällskapets sextonde symposium)

 

Æres den som æres bør. Et sjangertrekk i greske gravtaler, i: Iddeng, J.W. (red): Antikke samfunn i krig og fred. Festskrift til Johan Henrik Schreiner, Oslo 2003, s. 76-86 (Skrifter utgitt av Det norske institutt i Athen, bd. 6)

 

Tegérs samtidige i Norge: Georg Sverdrup og “slekten fra 1814”, i: Vinge, L. (red.) Tegnér och retoriken, Lund 2003, 25-53 (Tegnérsamfundets skrifter)

 

Matematikk og latin, i: Bolt-Jørgensen et alii (red.), Levende ord. Græsk, Latin, Oldtidskundskab, Vejle 2003, 75-78 (Klassikerforeningen)

 

(red. sm.m. Kjell Lars Berge) Retorikkens relevans, Oslo 2003 (Skrifter fra prosjektmiljøet Norsk Sakprosa, nr. 9) (ISBN 82-90954-24-7)

 

(sm.m. Kjell Lars Berge): Hvor relevant er retorikken? i: Ø.A. og K.L.B., Retorikkens relevans [se ovenf.]  5-15

 

(sm.m. Kjell Lars Berge): Retorikkfaget på rullebanen, i: Ø.A. og K.L.B., Retorikkens relevans [se ovenf.] 141-155

 

 

2002

Retorikk – eller humanioras dannelsesverdi, i: Hastrup, Kirsten (red.): Videnskab og Værdier. Den humanistiske udfordring. Det Kongelige Danske Videnskabers Selskab. Historisk-Filosofiske Skrifter 25, Kbh. 2002, 183-191

 

[Anm.] M. Alden: Homer Beside Himself. Para-Narrative in the Iliad, Oxford 2000. Bryn Mawr Classical Review (elektronisk) 23.03.2002

 

Kraggerud, Egil, Norsk biografisk leksikon bd. 5, 357-358

 

(sm.m. Osnes, Eivind) Forskning og råd. Dagbladets kronikk 18.03.02

 

 

2001

Im Garten der Rhetorik[Bearb. overs. av I retorikkens hage], Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 2001, 355 s.

 

(red. sm.m. Jon Haarberg): Making Sense of Aristotle. Essays in Poetics. London (Duckworth) 2001, 230 s.

 

(sm.m. Jon Haarberg): Making Sense of Aristotle’s Poetics, i: Andersen & Haarberg (red.). Making Sense of Aristotle. Essays in Poetics, London 2001, 1-5.

 

Norwegen. Der Neue Pauly, Enzyklopädie der Antike. Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte, Stuttgart-Weimar (Metzler) 2001 Bd. 15.1, spalte 1084-8.

 

Pausanias.Klassikerforeningens Oversigter. Klassikerforeningen, Danmark, 2001, 72 s.

 

How good should an orator be? i: Wooten, C.W. (red.): The Orator in Action and Theory in Greece and Rome [FS G.A. Kennedy] Leiden etc. (Brill) 2001, 3-16.

 

Den klassiske retorikken som informasjonssystem, i: Gottschalk, P, og A. Welle-Strand (red.): Læring gjennom økonomi, system og prosjekt [FS Erling Sverdrup Andersen], Oslo 2001, 98-110.

 

Kleitofon. Overs. med innledning og noter. Platon. Samlede verker, bd. V, Oslo 2001, 7-16.

 

 

2000

Muntlighet, skriftlighet, retorikk, i: Iddeng, J. (red.) Ad fontes. Antikkvitenskap, kildebehandling og metode. Norsk klassisk forbund. Klassisk skriftserie bd. I. 2000, 7-36.

 

Lukians latterliggjøring og kritikk av filosofene, i: Kaimio, M. (red.): Filosofen och publiken. Platonselskabet, Helsinki 2000, 49-65

 

Politikken [av Aristoteles] i: Toft, M (red.) Prosaboka, Nesbru 2000, 174-175

 

Resuscitating Classics in Norway. The Norwegian Institute at AthensNewsletter 2, p. 1

 

Antikkprogrammet ved årtusenskiftet, Klassisk Forum 2000:1, 60-66

 

 

1999

[Dividing Homer] Diskusjonsbidrag i Symbolae Osloenses 74 (1999), 35-40

 

(red. og forord s. 7-14) Dannelse, Humanitas, Paideia, Oslo (Sypress forlag) 1999, 270 s.

 

Antikkleksikonet[gjennomsett nyutgave av Fuchs’ illustrerte klassiske realleksikon], med bibliografi og forord av Ø.A., Oslo  (Aschehoug) 1999, 286 s.

 

Epos og eposteori i antikken, Romansk forum 10 (1999) 3-18

 

Fra epos til e-post: 5000 års historie. Aftenpostens kronikk 18.03.99

 

Georg Sverdrup. En mann i sin tid. Aftenpostens kronikk 03.09.99

 

[Anm.] Dimitrios Karadimas, Sextus Empiricus against Aelius Aristides. The Conflict between Philosophy and Rhetoric in the Second Century A.D., Gnomon 71 (1999) 260-262

 

[Anm.] Ronny Ambjörnsson, Människors undran, Stockholm 1997, Norsk teologisk tidsskrift 100 (1999) 134f.

 

Innledning til Platons verker, Platon. Samlede verker, bd. I, Oslo 1999, 9-70

 

Euthyfron. Oversettelse m. innledning og noter, Platon. Samlede verker, bd.I, Oslo 1999, 155-184

 

Kriton. Oversettelse m innledning og noter. Platon. Samlede verker, bd.  I, Oslo 1999, 225-248

[Anm.] Retorik til Herennius, overs. af Søren Hindsholm, Kbh. 1998, Klassisk Forum 14:2 (1999), 110-112

 

[Reprint of 1987 article] Myth, Paradigm and ‘Spatial Form’ in the Iliad. i:  Irene de Jong (ed.), Homer. Critical Assessments. Vol III. Literary Interpretation, London and New York (Routledge) 1999, 473-485.

 

[Reprint of pp. 95-110 of Die Diomedesgestalt in der Ilias, 1978] Die Begegnung zwischen Diomedes und Glaukos. I: Irene de Jong (ed.), Home. Critical Assessments. Vol IV. Homer’s Art,  London and New York (Routledge) 1999, 218-230

 

 

1998

Allusion and the Audience of Homer, i: Machi Paisi-Apostolopoulou (ed.), Homerica. Proceedings of the 8th International Symposium on the Odyssey (1-5 September 1996), Ithaca 1998, 137-149

 

Klassisisme og attisisme, i: Karin Gundersen og Magne Malmanger (red.), I fortidens speil. Klassikk og klassisisme i Vestens kultur, Oslo (Aschehoug) 1998, 27-47.

 

Retorisk dannelse mellom politikk og privatliv, I: Hans Kolstad og Asbjørn Aarnes (red.), Stemmer i tiden Oslo (Aschehoug) 1998, 253-270

 

Promethevs. En myte om mennesket, i: Karl Erik Haug og Brit Mæhlum (red.) Myter og humaniora, Oslo (Sypress forlag) 1998, 27-48

 

Antikkens materialistiske filosofi, Oslo (Pax) 1998 182 s. Nyutgave med ajourført bibliografi av boken fra 1975)

 

Temmet tale. Aspekter av antikk muntlighetsopplæring, Norsklæreren 22.3 (1998) 5-11

 

 

1997

Diomedes, Aphrodite, and Dione: Background and Function of a scene in Homer’s Iliad, Classica et Mediaevalia 48 (1997) 25-36

 

Rette ord i rette tid. Kairos i klassisk retorikk, Rhetorica Scandinavica 1:4 (1997) 21-27.

 

Aristoteles’ Politikk, Prosa. Tidsskrift for skribenter (1997:3) 34

 

Antikken på programmet, Klassisk Forum 12:1 (1997) 24-27

 

[Anm.] Mario Vegetti (red.)Nytt lys på antikkens litteratur Oslo 1997, Klassisk Forum 12:2 (1997)  109-116

 

 

1996

Lingua Suspecta. On displaying and concealing the art of rhetoric.  Symbolae Osloenses 71 (1996) 68-86

 

Homer - tradisjonens tjener eller herre, Årbok for Det norske Videnskabs-Akademi 1994, Oslo 1996, 74-88

 

Hadrians verden sett gjennom en periegets øyne, i: Johan H.Schreiner & Knut Ødegård (red.), To gode keisere, Oslo 1996, 7-22

 

Kulturell kapital og kompetanse, i: M.S.Christensen et alii (red.), Hvad tales her om? 46 artikler om græsk-romersk kultur [FS Johnny Christensen], København 1996, 253-257

 

(sm. m. Jørgen Fafner og Kurt Johannesson])Georg Johannesens retorikkforskning, i: Arnfinn Åslund (red.), Johannesens bok. Om og til Georg Johannesen (Oslo 1996) 310-331

 

[Anm.] Minna Skafte Jensen (red.) A History of Nordic Neo-Latin Literature, Odense 1995, Nordica 13 (1996) 241-248.

 

 

1995

I retorikkens hage, Oslo (Universitetsforlaget) 1995, 360 s.

 

Kunsten å overtale, Bøygen (1995:4) 6-9

 

Kunnskapsverket i europeisk tradisjon [utvidet etter tidligere artikkel med samme tittel fra 1979], i: Ø. Eek (red.): Kunnskap til det norske folk, Oslo (Kunnskapsforlaget) 1995, 69-75

 

[Anm.] D. Fehling, Die ursprüngliche Geschichte vom Fall Trojas, Innsbruck 1991, Gnomon 67 (1995) 193-198

 

[Anm.] L. de Blois og R.J. van der Spek, Einführung in die antike Welt, Stuttgart 1994, Historisk tidsskrift (1995:4) 517-519

 

(red. sm. m. M. Dickie) Homer’ World. Fact. Fiction. Tradition, Bergen 1995, 178 s. (Papers from the Norwegian Institute at Athens, vol. 3)

 

 

1994

(red. sm. m. T. Hägg) I skyggen av Akropolis, Bergen 1994, 416s. (Skrifter utgitt av Det norske institutt i Athen, bd. 5)

 

Lys og skygge fra Akropolis, [innledning] i: Andersen og Hägg (red.), I skyggen av Akropolis [se ovenf.] 7-23

 

Slaveri i et demokrati, i: Andersen og Hägg (red.), I skyggen av Akropolis [se ovenf.] 163-225

 

Retorikk – den naturligste ting av verden, i: S. Meyer og K. Ågotnes (red.), Den retoriske vending, Bergen 1994, 11-32  (Senter for europeiske kulturstudier, skrifter nr. 4)

 

Prekenen – god eller dårlig retorikk, I: N.J. Riedl (red.) Prekenen – et kunsthåndverk, Oslo 1994,  95-105 (Skriftserien Etterutdanning for prester)

 

Med Aristoteles for en ny samfunsvitenskap, Klassisk forum 9:1 (1994) 62-77

 

Homer i Norden nå (nylig) [omtale av tre bøker], Klassisk forum 9:1 (1994) 31-36

 

 

1993

 

[Sm. m. V. Robbins] Paradigms in Homer, Pindar, the Tragedians and the New Testament, Semeia. An Experimental Journal of Biblical Criticism 64          (1993) 3-31

 

Homer. Aiskhylos, Sofokles, Evripides, i: T. B. Eriksen (red.) Vestens tenkere, bd. I, Oslo (Aschehoug) 1993, 22-47

 

(red. sm. m. A. Aarseth) Antikken i norsk litteratur, Bergen 1993, 253s. (Skrifter utgitt av Det norske institutt i Athen, bd. 4)

 

 

1992

Agamemnon’s Singer (Od. 3.262-272), Symbolae Osloenses 67 (1992) 5-26

 

(Red. sm. m. T. Eide) I Hellas med Pausanias, Bergen 1992, 292 s. (Skrifter utgitt av Det norske institutt i Athen, bd. 3)

 

Pausanias’ kunnskapskilder, i: Andersen og Eide (red.) I Hellas med Pausanias [se ovenf.] 51-66

 

Norsk latin fra Norge, NAVFs kronikktjeneste, mars 1992

 

Det Hellas som skapte Europa, Delta (1992:1) 20f.

 

 

1991

Oral Tradition, i: H. Wansbrough (red.), Jesus and the Oral Gospel Tradition, Sheffield (Sheffield UP) 1991, 17-58 (Journal for the Study of the New Testament, Supplement Series 64)

 

Latinsk dikt og norsk virkelighet i Encomiolon Norvegianum, i: M. Alenius et alii (red.) Latin og Nationalsprog i Norden efter Reformationen, København 1991, 105-113

 

(red. sm. m. H. Whittaker) The Norwegian Institute at Athens. The First Five Lectures,Athen 1991,  86s. (Papers from the Norwegian Institute at Athens, vol. 1)

 

The Norwegian Institute at Athens for Classical Studies, Archaeology and Cultural History - An Introduction, i: Andersen og Whittaker (red.), The first five lectures [se ovenf.]  5-12

 

 

1990

The Making of the Past in the Iliad, Harvard Studies in Classical Philology 93 (1990) 25-45

 

[Anm.] R. Thomas, Oral Tradition and Written Record in Classical Athens, Cambridge 1989, Gnomon 62 (1990) 673-677

 

(red. sm.m. T. Hägg) Hellas og Norge. Kontakt, komparasjon, kontrast , Bergen 1990, 280 s. (Skrifter utgitt av Det norske institutt i Athen, bd. 2)

 

Hellas og Norge – likt og ulikt, [innledning] i: Andersen og Hägg (red.), Hellas og Norge [se ovenf.]  7-18

 

Sang og skrift, i: Andersen og Hägg (red.) Hellas og Norge [se ovenf.]  81-116

 

Teknologi og menneskelige verdier i det antikke Hellas, Oslo 1990. 41s. (Arbeidsnotat nr. 13, Senter for teknologi og menneskelige verdier, UiO)

 

(sm. m. B. Berggreen) Fridtjof Nansen og grekerne, Hellenika (1990:2) 8-10 [= Klassisk forum [1990:2] 39-43]

 

(red.) Retorikk. Rapport fra Platonselskapets konferanse i Trondheim 2-5 juni 1989 (Trondheim 1990)

 

Kairos og den retoriske situasjon, i: Andersen (red.) Retorikk, [se ovenf.]  53-67

 

Det klassiske Hellas mellom muntlighet og skriftlighet, Klassisk forum (1990:1) 14-22

 

 

1989

The Significance of Writing in Early Greece – A Critical Appraisal, i: K. Schousboe og M. Trolle Larsen (red.), Literacy and Society, København 1989, 73-90

 

Om å fortolke Homer, i: L. Andersen (red.), Homerstudier, København 1989, 45-69

 

Aristoteles om retorikk, dialektikk og topikk, Norsk filosofisk tidsskrift  24 (1989) 1-20

 

Politikk og orakler. Athen og Delfi, i: T. Eide og T.Hägg (red.), Dionysos og Apollon, Bergen 1989, 195-210 (Skrifter utg. av Det norske institutt i Athen, bd. 1)

 

Kultur og kultur, herr Bloom, Samtiden 98:2 (1989), 39-48

 

Våre latinske grunnlovsfedre, Samtiden 98:3 (1989), 38-44

 

Det norske institutt i Athen, Klassisk forum 4:1 (1989) 19-21

 

 

1988

Classica Americana, Klassisk forum (1988:1) 68-74

 

[Anm.] M.Alenius og P.Zeeberg (red.)Litteratur og lærdom. Dansk-svenske nylatindage, april 1985, København 1987, Edda (1988) 284f.

 

 

1987

The Widows, the City of Thucydides (II.45.2), Symbolae Osloenses 62 (1987) 33-49

 

Myth, Paradigm and ‘Spatial form’ in the Iliad, i: J. Bremer, I. de Jong and J. Kalff (red.), Homer: Beyond Oral Poetry, Amsterdam (Gieben) 1987, 1-13

 

Marvels and the Marvellous in the Iliad, i: Dimensions du Merveilleuz. Colloque international et interdisciplinaire. Actes, vol. I, Oslo 1987, 168-177

 

Mündlichkeit und Schriftlichkeit im frühen Griechentum, Antike und Abendland 33 (1987) 29-44

 

Skriftlighetens befrielse. Om skrift og gresk kultur, Nytt norsk tidsskrift 4:1 (1987) 33-47

 

Ordets makt. En retorisk lære om logos, i: P.W. Bøckmann og  R. Kristiansen (red.), Context. Festskrift til Peder Borgen, Trondheim (Tapir) 1987, 7-17

 

Det levande ordet, Syn og Segn 93 (1987) 363-368

 

Homeriske helter og moderne mennesker. Et essay, Museum Tusculanum 57 (1987) [FS Minna Skafte Jensen] 34-42

 

Rhetorica Georgica [Anm. av G. Johannesen, Rhetorica Norvegica, Oslo 1987], Norsklæreren 11:4 (1987) 54-56

 

Et norsk institutt i Athen!, Klassisk forum 2:1 (1987) 9-12

 

På spor av poetikken [Apropos Rosens navn] Adresseavisens kronikk 29.01.1987

 

 

1986

Tradisjon og formidling – hos fra og om de gamle grekere, Oslo (Solum) 1986, 133 s. [Opprinnelig tolv radiofordrag]

 

Isokrates, en politisk taler og tenker, [innledning] i: Isokrates, Fire taler, overs. av Th. Hastrup, København 1986,  7-47 (Platonselskabets skriftserie, bd. 10)

 

Det klassiske foldekast - romere og nordmenn omkring 1814, I: E. Reiersen og D. Slettan (red.), Mentalitetshistorie, Trondheim (Tapir)1986, 69-79

 

Nylatin i Norge. Europeisk, nordisk og norsk, Klassisk forum (1986:1) 6-13

 

Hva leste peblingene? Klassisk forum 1:2 (1986) 31-46

 

1986ff) Diverse bidrag til annen utgave av Kunnskapsforlagets Store norske leksikon (AGL) som hovedansvarlig for antikk historie; bl.a. Aleksander den store, Augustus.

 

(tilrettelegging) S. Perowne, Romersk mytologi. Norsk utgave ved Ø.A, Oslo (Den norske bokklubben) 1986, 144 s.

 

Om død og dannelse [Anm. av essays] Adresseavisens kronikk 29.04.1986

 

Katekisme for humaniora, Dagbladets kronikk 29.05.1986

 

Poesi og fest i det gamle Hellas, Poesiavisen nr. 2, 1986, s. 22

 

 

1985

Aiskhylos’ Promethevs i lenker. Oversatt med kommentarer og etterord av Ø.A., Oslo 1985 (Gyldendal) 111s.

 

Trøsteskriftet i antikk og kristen tradisjon, Kirke og Kultur 90 (1985) 153-165 [≈ s. 163-175 i: Idékonfrontation under Senantikken. Platonselskapets Symposium i Göteborg 8-11 juni 1983 (Konferanserapport utgitt i København, Institut for Klassisk Filologi 1985)]

 

Homer og Quintus Smyrnaeus – nye trekk i gamle menneskebilder, i: H. Thesleff (red.), Människouppfattningen i den senare antiken, Helsingfors 1985, 151-164 (Platonselskapets konferanserapport)

 

Kvinneliv i Hellas, i: Kvinnenes kulturhistorie, bd. I, Oslo 1985, 25-31

 

(tilrettelegging og oversettelse) J. Pinsent, Gresk mytologi. Norsk utgave ved Ø.A, Oslo 1985,  152 s.

 

En norsk Aeneide [Anm. av E. Kraggeruds overs. av Aeneiden I, II-III, Tangen 1983 og 1985], Edda (1985) 373f.

 

Sokrates og historien, Adresseavisens kronikk 18.12.1985

 

 

1984

Hva slags gresk historie ønsker vi? Apropos to nyere fremstillinger [Cappelens og Aschehougs verdenshistorier], Historisk tidsskrift (1984) 68-79

 

Romersk historie på to måter [ditto], Historisk tidsskrift (1984) 198-204

 

 

1983

Homer og det episke, Edda (1983) 71-90

 

Typos og eksempel. Om bruk av myter hos Homer og i Bibelen, Norsk teologisk tidsskrift 84 (1983) 69-84

 

Den greske tragedie, i: T. Frost og E.A. Wyller (red.), Gresk åndsliv fra Homer til Elytis, Oslo 1983, 46-59

 

(red. og forord) Slaveri og avvikling i komparativt perspektiv. Rapport fra et seminar i Trondheim, Trondheim 1983, 251 s.

 

Problemer omkring kristendommen og slaveriets avskaffelse i antikken og nordisk middelalder, i: Slaveri og avvikling [se ovenf.] 33-46

 

Med lysten som ledestjerne: Et livssynsalternativ fra antikken, i: Filosofisk institutts publikasjonsserie nr. 4 (Trondheim 1983) [upaginert] 14s.

 

 

1982

Thersites und Thoas vor Troia, Symbolae Osloenses 57 (1982) 7-34

 

Litai und Ehre: Zu Ilias 9.513f., Glotta 60 (1982) 7-13

 

Homeriske helter, i: E. Kraggerud (red.), Klassisk og norsk, Oslo 1982, 15-33

 

Filosofiens trøst [apropos Boethius-overs.], Oslo 1982], Kirke og Kultur 87 (1982) 372-378

 

[Anm.] I. Espermann: Antenor, Theano, Antenoriden etc., Meisenheim am Glan 1980, Gnomon 54 (1982) 688-690

 

Augustus og hans kultur, i: E. Østby (red.), Augusteisk kultur  (Roma 1982) 89-101 [Stensilert konferanserapport, Det norske institutt]

 

Publius Vergilius Maro. Et 2000-års minne. I anledning av en utstilling (Trondheim 1982) 7s. [stensil]

 

Vergil – klassikernes klassiker, Adresseavisens kronikk 22.09.1982

 

 

1981

A Note on the ‘Mortality’ of Gods in Homer, Greek Roman and Byzantine Studies 22 (1981) 323-327

 

Renessanseproblemer [apropos P. Svendsen, Enhet og mangfold i europeisk kultur, København 1980], Kirke og kultur 86 (1981) 426-440

 

Aristoteliske hovedbegreper [apropos J. Børtnes, Aristoteles om diktekunsten, Oslo 1980] Edda (1981) 365-368

 

Romanlitteratur fra antikken [apropos T.Hägg, Den antika romanen, Uppsala 1980] Edda (1981) 121-123

 

Dårskapens pris [apropos Erasmus-overs.], Adresseavisens kronikk 27.08.1981

 

 

1980

Forord, i: M.I.Finley, Grekerne i antikken, Oslo 1980, 11-13

 

Forord, i: Homer, Iliaden, overs. av P. Østbye, 2. rev. utgave, Oslo 1980, VII-XIX

 

En by og dens teater, Arena (1980:3) 53-57

 

Byidealer og idealbyer, Adresseavisens kronikk 21.06.1980

 

De olympiske leker i antikken, Adresseavisen 18.07.1980

 

Klassisk tradisjon i Norge, Adresseavisens kronikk 19.11.1980

 

 

1979

Kunnskapsverket i den europeiske tradisjon,Samtiden 88:4 (1979) 2-5

 

(1979ff.) Diverse bidrag til første utgave av Kunnskapsforlagets Store norske leksikon (AGL) som hovedansvarlig for antikk historie f.o.m. bokstaven G. bl.a. Graccherne, Hellas’ historie i antikken, Hellenismen, Romerriket

 

 

1978

Die Diomedesgestalt in der Ilias, Symbolae Osloenses, Vol. Suppl. XXV. 150 s. [omarbeidet og utvidet etter dr.avh. s. 231-428]

 

Zu Demokrits Embryologie, Symbolae Osloenses 53 (1978) 41-46

 

Antikken, Pax Leksikon, bd. I (Oslo 1978) 104-111

 

To bøker om retorikk [Anm. av T.Hastrup, Græsk og romersk talekunst, Kbh. 1976 og J.Lindhardt, Retorik, Kbh. 1975]Edda (1978) 118-120

 

Homer og Odysséen, Programbladet nr. 34, 1978, 11 + 59f.

 

 

1977

Odysseus and the Wooden Horse, Symbolae Osloenses 52 (1977) 5-18

 

Aristoteles’ Poetikk, i: O.I.Langholm og T.Winther (red.), Estetikk fra Platon til våre dager, Oslo 1977, 32-53

 

Augustins Confessiones som litterært kunstverk, Norsk teologisk tidsskrift 78 (1977) 213-228

 

Hundre år Mykene, Samtiden 86 (1977) 82-91

 

Wolfgang Schadewaldt og det homeriske spørsmål, i: W. Schadewaldt, Homer og det dikteriske, oversatt og med et etterord av Ø.A., Oslo (Tanum) 1977, 94-130

 

Diktning og samfunn i det arkaiske Hellas [apopos J.Svenbro, La Parole et le Marbre, Lund 1976] Edda (1977) 251-254

 

Claudius - tulling eller geni? [Apropos TV-serie], Dagbladet 11.11.1977

 

 

1976

Some Thoughts on the Shield of Achilles, Symbolae Osloenses 51 (1976) 5-18

 

Aristotle on Sense-Perception in Plants, Symbolae Osloenses 51 (1976) 81-86

 

Øivind Andersen: Paradeigmata. Beiträge zum Verständnis der Ilias. Doktordisputas ved Universitetet i Oslo juni 1976, Edda (1977) 65-89, herav Ø.A.s bidrag 82-89

 

 

1975

Antikkens materialistiske filosofi, Oslo 1975, 178 s. (Pax filosofibibliotek)

 

Paradeigmata. Beiträge zum Verständnis der Ilias, Oslo 1975, 432s.

[Dr. avh.]

 

Eine überflüssige Textänderung? Zu Epikur SV 42, Symbolae Osloenses 50 (1975) 67-74

 

Leukipp über den Tod. Zu DK 67A, Symbolae Osloenses 50 (1975) 43-46

 

Til forsvar for epikureisme, Kirke og Kultur 80 (1975) 34-47

 

Paideia – det greske kultur- og dannelsesideal, i: E.A.Wyller (red.), Vår pedagogiske situasjon i historisk og kritisk lys, Oslo 1975, 5-16 [Stensil fra Lørdagsuniversitetet]

 

Metrisches zu Ovids Metamorphosen (1975) 63 s. [Upublisert manus]

 

Gedankenführung und philosophischer Gehalt in Senecas Dialog De brevitate vitae (1975) 20s. [Upublisert manus]

 

Frå varde til varde skinet flaug..., [Essays av Vandvik], Aftenpostens kronikk 08.01.1975

 

 

1974

Aristoteles om vennskapet, i: T. Frost og E.A.Wyller (red.), Den platonske kjærligehtstanke gjennom tidene, Oslo (Gyldendal) 1974, 34-51

 

Odyssevs og trehesten, Museum Tusculanum 24 (1974) 3-15

 

Tilfeldighet og nødvendighet hos Jacques Monod og Demokrit, Norsk filosofisk tidsskrift 9 (1974) 249-260

 

Die Ameise am Himmel (DK 68 A122). Zu Demokrits Theorie des Sehens (1974) 10 s. [Upublisert manus]

 

(red.) Den platonske eros gjennom tidene, Oslo 1974, 44 s. [Rapport fra Platonselskabets konferanse i Oslo 1973]

 

Noe nytt fra antikken? [Apropos en verdenskongress], Aftenpostens kronikk 22.10.1974

 

Romerske keiseres liv og laster [apropos en Sveton-oversettelse], Aftenposten aften 02.11.1974

 

 

1973

Der Untergang der Gefährten in der Odyssee, Symbolae Osloenses 49 (1973) 7-27

 

Antikken – og vi?, Kirke og Kultur 78 (1973) 145-155

 

For arkivet eller livet? Gresk og romersk etikk på norsk, Kirke og Kultur 78 (1973) 493-510

 

Vennskapets plass i Aristoteles’ etikk, Norsk filosofisk tidsskrift 8 (1973) 181-193

 

[Anm.] R. Leivestad: Nytestamentlig gresk grammatikk, Oslo 1972

Museum Tusculanum20, 1973, 79f.

 

[Overs.] Tekster av Aristoteles, Plutark, Plotin, Proklos, Augustin og Boethius [tils. ca. 25 s.], i: E.A.Wyller (red.) Platonisme i antikk og middelalder, Oslo 1973, [≈ Platonisme – Henologi i antikk og middelalder I (Oslo 1993)

 

Cicero fra dag til dag [C.s brev], Morgenbladets kronikk 13.08.1973

 

Hvorfor falt Romerriket? [Apropos bokutgivelse], Morgenbladets kronikk 14.08.1973

 

 

1971

(Overs.) A. Lesky, Den greske tragedie, Oslo 1971, ny utg. 1995, 226s.

 

(Overs.) H.D.F.Kitto, Grekerne, Oslo 1971, 228s.

 

Noen problemer i moderne Homerforskning(1971) 104s. [hovedoppgave]

 

 

1970

(Overs.) P. van Buren, Evangeliets verdslige mening, Oslo 1970, 182s.

 

 

1969

(Overs.) Aristoteles om vennskapet, Oslo 1969, 59 små s.

 

 

1968

(Overs.) R. Bultmann, Mytologi og bibelforståelse, Oslo 1968, 133s.

 

 

 

 

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 15. des. 2020 16:50