Svein Mønnesland

Professor emeritus
Bilde av Svein Mønnesland
English version of this page
Mobiltelefon +47-90918960
Brukernavn
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo ILOS

Faglige kompetanseområder

 • slavisk filologi
 • Balkan-studier
 • Jugoslavias kulturhistorie
 • bosnisk, kroatisk, serbisk

Akademisk bakgrunn

Fra 1971 var jeg universitetslektor i serbokroatisk ved Universitetet i Oslo, og har vært professor i slaviske språk fra 1979. Som en del av dette har jeg skrevet en rekke vitenskapelige artikler, populærvitenskapelige artikler og bøker innen slavisk filologi og om jugoslavisk kultur, historie og politikk. 

Som lektor og professor har jeg undervist i en rekke emner på alle nivåer ved Universitetet i Oslo. Blant annet serbokroatisk språk og litteratur, sammenlignende slavisk språkvitenskap, jugoslavisk kulturhistorie, østeuropeisk historie, Balkans kultur, historie og samfunnsforhold. Jeg har veiledet studenter på hovedfag-, master- og ph.d.-nivå. 

På tekstlaboratoriet ved UiO var jeg initiativtaker og medvirkende til det første bosniske tekstkorpus: The Oslo Corpus of Bosnian Texts (1992). Korpuset har 1,5 millioner ord fra romaner, fortellinger, juridiske tekster, presse og religiøse tekster.

Forskningsprosjekter

 • ”Language and National identity”, 2002-2006, Norges Forskningsråd.
 • "Red Letter Days in Transition. Central Europe and the Balkans 1985-2005", 2008–2011, Norges Forskningsråd.

Fagformidling

 • Kommentator om forholdene på Balkan i radio, tv og aviser.
 • Fagansvarlig og bidragsyter for en rekke leksikonartikler på www.snl.no.
 • Initiativtaker til og styremedlem i Forum for sovjet- og østeuropastudier ved Universitetet i Oslo fra 1986, hvor vi arrangerte populærvitenskapelige forelesningsrekker om østeuropeiske forhold.
 • Utga det populærvitenskapelige tidsskriftet Forum Øst (1984-87).
 • Grunnlegger av Sypress Forlag i 1992 sammen med Kirsten Mønnesland.
 • Grunnlegger av og redaksjonsmedlem i tidsskriftet Nordisk Østforum (1987-2014), et fagtidsskrift om Øst-Europa som utgis av Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
 • Arrangør av utstillingen "Bosnia i middelalderen" (1996), vist i seks norske byer, Berlin og Sarajevo (2002).

Medlemskap

Tidligere verv og medlemskap

 • Administrative verv ved Universitetet i Oslo som: instituttbestyrer, medlem av fakultetsrådet, formann i budsjett- og ressursutvalget og komité for Internasjonale studier ved HF.
 • Formann og medlem i en rekke bokjuryer og komiteer.
 • Formann (1994-1997) og viseformann (1994-1997) i Nordisk slavistforbund.
 • Formann i Nordiska kommittén för Öststatsforskning.
 • Leder av Øst-Europautvalget ved Universitetet i Oslo.
 • Styreverv for Institutt for sammenlignende kulturforskning.
 • Styremedlem i The International Council for Central and East European Studies.
 • Medlem av Øst-Europa-utvalget i Norges Forskningsråd.

Arbeid som sakkyndig og tolk

 • Sakkyndig i krigsforbryterstraffesaker i Oslo Tingrett 2008, Borgarting lagmannsrett 2010 og Tingsrätten i Stockholm 2011.
 • Sakkyndig ved offisielle norske besøk i Jugoslavia for statsminister Odvar Nordli i 1977 og statsminister Gro Harlem Brundtland i 1981. 
 • Tolk i serbokroatisk i retten, for innvandrere og ved politiske samtaler og statsbesøk. 
Emneord: Slavisk, Bosnisk/kroatisk/serbisk, Filologi, Kultur, Historie, Politikk og samfunn

Publikasjoner

Serbia in the 19th Century Seen by Foreigners. Srbija u XIX veku očima stranaca, Prometej, Novi Sad, 2016. 304 s. 

A Town in Europe Through 2,400 Years: Stari Grad (Pharos) on Hvar, Sypress Forlag, 2016. 95 s. 

National Symbols in Multinational States: The Yugoslav Case, Sypress Forlag, 2013. 380 s. 

Lær kroatisk!, Sypress Forlag, 2014. 160 s. 

Bosansko-turski rječnik. Muhamed Hevai Uskufi (Red.), Tuzla, 2012. 220 s. 

Dalmatia Trough Foreign Eyes. Dalmacija očima stranaca, Fidipid, Zagreb, 2011. 400 s. 

Før Jugoslavia og etter, Sypress Forlag, 2006. 444 s. 

Jezik u Bosni i Hercegovini (Red.), Institut za jezik, Sarajevo, 2005. 640 s. 

Bosnisk-kroatisk-serbisk grammatikk, Sypress Forlag, 2002. 336 s. 

1001 days. Bosnia and Herzegovina in pictures and words through the centuries, Sypress Forlag, 2001, 335 s. 

Jezik i demokratizacija (Red.), Institut za jezik, Sarajevo, 2001, 348 s. 

 • Mønnesland, Svein (2014). Immigrant authors from South-Eastern Europe: A new perspective?. Most - Književna Revija.  ISSN 0351-0611.  2014(1-2), s 162- 165
 • Mønnesland, Svein (2013). Dvadeset godina bosanskog jezika. Zbornik radova. Bosansko-hercegovacki slavisticki kongres. Knj. 1.  ISSN 2303-4106.  1, s 45- 50
 • Mønnesland, Svein (2012). Bosanski jezik prije četiri stoljeća - Makbul-i Arif, I: Svein Mønnesland (red.),  Bosansko-turski rječnik. Muhamed Hevai Uskufi, 1631 godine.  Opcina Tuzla.  ISBN 978-9958-1984-0-3.  Kap. 1.  s 19 - 36
 • Mønnesland, Svein (2012). Disputes over national holidays: Bosnia and Herzegovina 2000–2010, In Ljiljana Saric; Karen Gammelgaard & Kjetil Rå Hauge (ed.),  Transforming National Holidays: Identity Discourse in the West and South Slavic Countries, 1985-2010.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978-90-272-0638-1.  Kap. 8.
 • Mønnesland, Svein (2012). Hanka Vajzovic: Jezik i nacionalni identitet. Sociolingvisticke teme, In Robert D. Greenberg & Motoki Nomachi (ed.),  Slavica Islamica. Language, Religion and Identity.  Slavic Research Center, Hokkaido University.  ISBN 978-4-938637-61-3.  Book Review.  s 227 - 234
 • Mønnesland, Svein (2012). Language Policy in Bosnia-Herzegovina, In Annikki Koskensalo (ed.),  Language: Competence–Change–Contact. Sprache: Kompetenz–Kontakt–Wandel.  LIT Verlag.  ISBN 9783643108012.  Kap. 8.  s 135 - 154
 • Mønnesland, Svein (2011). Nazor kao dalmatinski pisac. Croatian Studies Review.  ISSN 1440-0448.  7, s 131- 140
 • Mønnesland, Svein (2011). The fall of communism and the dissolution of Yugoslavia, In Elisabeth Bakke & Ingo Peters (ed.),  20 Years since the Fall of the Berlin Wall. Transitions, State Break-Up and Democratic Politics in Central Europe and Germany.  Intersentia.  ISBN 978-3-8305-1975-1.  Kap. 9.  s 179 - 200
 • Askedal, John Ole & Mønnesland, Svein (2010). A Bibliography of Terje Mathiassen's Writings, In John Ole Askedal (ed.),  Terje Mathiassen: Old Prussian.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-509-7.  Kapittel.  s 17 - 24
 • Askedal, John Ole & Mønnesland, Svein (2010). Terje Mathiassen 12 April 1938–9 January 1999, In John Ole Askedal (ed.),  Terje Mathiassen: Old Prussian.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-509-7.  Kapittel.  s 11 - 15
 • Mønnesland, Svein (2010). Od politike do jezika, I: Rajka Glušica & Tatjana Bečanović (red.),  Zbornik radova Njegosevi dani 2.  Filozofski fakultet.  ISBN 978-86-7798-042-9.  8.
 • Mønnesland, Svein (2009). Bosnia - Religion and Identity, In Stig Jarle Hansen & Jarle Mesøy (ed.),  The Borders of Islam. Exploring Samuel Huntington's Faultlines from Al-Andalus to the Virtual Ummah.  Hurst & Company.  ISBN 9781850659730.  Chapter 13.  s 211 - 222
 • Mønnesland, Svein (2009). Padezna neutralizacija opozicije cilja kretanja i mirovanja u crnogorskom jeziku, I: Tatjana Becanovic (red.),  Njegosevi dani. Zbornik radova.  Univerzitet Crne Gore.  ISBN 978-86-7798-033-7.  Kapittel.  s 267 - 274
 • Mønnesland, Svein (2009). Sociolingvisticka situacija u Crnoj Gori, I: Lada Badurina (red.),  Jezicni varijeteti i nacionalni identitet.  Disput.  ISBN 978-953-260-054-4.  Kap. 2.  s 125 - 136
 • Mønnesland, Svein (2008). Etnisk rensing i det tidligere Jugoslavia, I: Bernt Hagtvet (red.),  Folkemordenes svarte bok.  Universitetsforlaget.  ISBN 978821501308-4.  Kap. 16.  s 347 - 360
 • Mønnesland, Svein (2008). O aktualnoj sociolingvistickoj situaciji u Crnoj Gori, I: Branko Tosovic (red.),  Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen /Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen.  LIT Verlag.  ISBN 9783825801441.  Kap..  s 89 - 96
 • Mønnesland, Svein (2007). Je li glagolski vid sintaktička kategorija?, I: Branko Kuna (red.),  Sintaktičke kategorije.  Filozofski fakultet u Osijeku.  ISBN 9789536456765.  10.  s 145 - 157
 • Mønnesland, Svein (2007). The sociolinguistic situation in Bosnia and Herzegovina, In A. F. Christidis (ed.),  Language, Society, History: The Balkans. Glossa, koinonia, istoria: Ta Balkania.  Centre for the Greek Language. Ministry of Education and Religious Affairs.  ISBN 978-960-7779-40-3.  Part 2.  s 173 - 185
 • Mønnesland, Svein (2007). Turkey seen from Europe's 'Near East', the Balkans, In Edgeir Reidar Benum; Alf Johansson; Alf Storrud & Jan-Erik Smilden (ed.),  Are We Captives of History? Historical Essays on Turkey and Europe.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-280-9.  5.  s 83 - 92
 • Mønnesland, Svein (2006). Slovenia - fra føderasjon til union, I: Elisabeth Bakke (red.),  Sentral-Europa og Baltikum etter 1989.  Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-6786-1.  Kapittel 10.  s 176 - 195
 • Mønnesland, Svein (2005). Crnogorski standardni jezik, I: Vojislav P. Nikcevic (red.),  Norma i kodifikacija crnogorskog jezika.  Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje.  ISBN 86-906753-0-2.  Izlaganja.  s 69 - 73
 • Mønnesland, Svein (2005). Jezik bosanskohercegovackih Roma, I: Svein Mønnesland (red.),  Jezik u Bosni i Hercegovini.  Institut za jezik u Sarajevu.  ISBN 995862007-3.  Kap. 8.  s 587 - 600
 • Mønnesland, Svein (2005). Kvinneforskning i et patriarkalsk samfunn. Bulletine.  ISSN 1503-5247.  2, s 5- 5
 • Mønnesland, Svein (2005). Od zajednickog standarda do trostandardne situacije, I: Svein Mønnesland (red.),  Jezik u Bosni i Hercegovini.  Institut za jezik u Sarajevu.  ISBN 995862007-3.  Kap. 7.  s 481 - 524
 • Mønnesland, Svein (2005). Predgovor, I: Svein Mønnesland (red.),  Jezik u Bosni i Hercegovini.  Institut za jezik u Sarajevu.  ISBN 995862007-3.  Forord.  s 7 - 9
 • Mønnesland, Svein (2004). Bosnisk, kroatisk, serbisk, I: Karen Gammelgaard; Gunvor Mejdell & Rune Svarverud (red.),  Standardspråk underveis - Historien til åtte orientalske og østeuropeiske språk.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-170-2.  3. kapittel.  s 41 - 62
 • Mønnesland, Svein (2004). Is there a Bosnian language?, In Ranko Bugarski & Celia Hawkesworth (ed.),  Language in the Former Yugoslav Lands.  Slavica Publishers.  ISBN 0-89357-298-5.  Kap. 10.  s 127 - 161

Se alle arbeider i Cristin

 • Mønnesland, Svein (2014). Lær kroatisk!. Sypress forlag.  ISBN 978-82-91224-56-5.  160 s.
 • Mønnesland, Svein (2013). National Symbols in Multinational States: The Yugoslav Case. Sypress forlag.  ISBN 978-82-91224-54-1.  380 s.
 • Mønnesland, Svein (red.) (2012). Bosansko-turski rječnik. Muhamed Hevai Uskufi, 1631 godine. Opcina Tuzla.  ISBN 978-9958-1984-0-3.  220 s.
 • Mønnesland, Svein (2011). Dalmatia through foreign eyes. Dalmacija ocima stranaca. Sypress forlag.  ISBN 978-953-7542-09-2.  400 s.
 • Mønnesland, Svein (red.) (2007). Rjecnik bosanskog jezika. Institut za jezik Sarajevo.  ISBN 9789958620089.  1316 s.
 • Mønnesland, Svein (2006). Før Jugoslavia og etter. Sypress forlag.  ISBN 9788291224374.  444 s.
 • Mønnesland, Svein (red.) (2005). Jezik u Bosni i Hercegovini. Institut za jezik u Sarajevu.  ISBN 995862007-3.  759 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Mønnesland, Svein (2013). Authors from South-East Europe living in Scandinavia: A New Perspective?.
 • Mønnesland, Svein (2013). En reise gjennom Bosnia-Hercegovinas historie.
 • Mønnesland, Svein (2013). Glimt fra bosnisk kultur og historie.
 • Mønnesland, Svein (2013). Ofre eller overgriper?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mønnesland, Svein (2013). Promocija knjige Rezaka Hukanovica.
 • Mønnesland, Svein (2013). Sigmunde Freuds søster.
 • Mønnesland, Svein (2013). Tre städer, två broar och ett museum. Minne, politik och världsarv i Bosnien och Hercegovina. Dragan Nikolic. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  27(2), s 193- 196
 • Mønnesland, Svein (2013). Usable History? Representations of Yugoslavia's Difficult Past From 1945 to 2002. Tea Sindbæk. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  27(4), s 420- 422
 • Mønnesland, Svein (2012). Balkans historie. Dagens situasjon på Balkan.
 • Mønnesland, Svein (2012). EUs rolle på Balkan. Ny Tid.  ISSN 0809-9049.  60(42), s 34- 35
 • Mønnesland, Svein (2012). Western Encounters with Dalmatia.
 • Mønnesland, Svein (2011). Bosnia-Hercegovina 15 år etter Dayton-avtalen.
 • Mønnesland, Svein (2011). Dalmacija.
 • Mønnesland, Svein (2011). Dalmacija ocima stranaca.
 • Mønnesland, Svein (2011). Den politiske situasjonen i Bosnia.
 • Mønnesland, Svein (2011). Dubravka Ugresic: Toys for boys.
 • Mønnesland, Svein (2011). Dvadeset godina bosanskog jezika.
 • Mønnesland, Svein (2011). Imagining the Serb – the Heroic Image.
 • Mønnesland, Svein (2011). Litteraturen i Bosnia-Hercegovina.
 • Mønnesland, Svein (2011). Predstavljanje knjige Dalmacija ocima stranaca.
 • Mønnesland, Svein (2011). Rapport om Hercegovina 1992.
 • Mønnesland, Svein (2011). Språk og nasjonalisme. Samfunnsviteren.  ISSN 0805-7206.  (4), s 2- 3
 • Mønnesland, Svein (2011). Vest-Balkan i dag – og i morgen?.
 • Mønnesland, Svein (2010). Glagoli s dvostrukom rekcijom.
 • Mønnesland, Svein (2010). Krigsforbryter eller nasjonal helt? Tilfellet Balkan.
 • Mønnesland, Svein (2010). Potential role of the Stari Grad plain for local and regional development.
 • Mønnesland, Svein (2010). Vladimir Nazor kao dalmatinski pisac.
 • Mønnesland, Svein (2009). 1989 and the dissolution of Yugoslavia.
 • Mønnesland, Svein (2009). Bare storm og solnedgang tok jeg med meg fra Hercegovina.
 • Mønnesland, Svein (2009). En bosnisk lyriker.
 • Mønnesland, Svein (2009). Mot ny konflikt i Bosnia?. Forsvarets forum.  ISSN 0809-845X.  (12), s 50- 50
 • Mønnesland, Svein (2009). Nasjonal konstruksjon og etnisk tilhørighet i det tidligere Jugoslavia.
 • Mønnesland, Svein (2009). National Days in Multi-National States: The Yugoslav Case.
 • Mønnesland, Svein (2009). Od politike do jezika ili obrnuto.
 • Mønnesland, Svein (2009). Prikaz knjige Jezicna politika i jezicna stvarnost. Language Policy and Language Reality.
 • Mønnesland, Svein (2009). Storm over broen mellom Øst og Vest.
 • Mønnesland, Svein (2009). Terrorist eller frihetskjemper?. Forsvarets Forum.  ISSN 0332-9062.  (3), s 63- 63
 • Mønnesland, Svein (2009). Utviklingen på Balkan, med særlig vekt på Serbia/Kosovo.
 • Mønnesland, Svein (2008). Balkan - Europas svarte hull?.
 • Mønnesland, Svein (2008). Balkan - en test for Europa.
 • Mønnesland, Svein (2008). Faces of Serbia.
 • Mønnesland, Svein (2008). Hercegovina 1992.
 • Mønnesland, Svein (2008). Padezna neutralizacija opozicije cilja kretanja i mirovanja u crnogorskom jeziku.
 • Mønnesland, Svein (2008). Situasjonen på Balkan med særlig vekt på Kosovo.
 • Mønnesland, Svein (2008). Tito Nostalgia in Former Yugoslavia.
 • Mønnesland, Svein & Thorsen, Dag Einar (2008, 10. mars). Folkemordenes svarte bok. [TV].  NRK2 Nyhetshjulet.
 • Mønnesland, Svein (2007, 03. juni). Nisam ocekivao da ce skupom vladati ljudi sa najekstremnijim stavovima.  Vijesti.
 • Mønnesland, Svein (2007). O aktuelnoj sociolingvističkoj situaciji u Crnoj Gori.
 • Mønnesland, Svein (2007). Serbia og Kosovos rolle i Europa.
 • Mønnesland, Svein (2007). Situasjonen på Balkan.
 • Mønnesland, Svein (2007). Sociolingvistička situacija u Crnoj Gori.
 • Mønnesland, Svein (2007). The Image of the Serb in Montenegrin Nationalistic Discourse.
 • Mønnesland, Svein (2007). The sociolinguistic situation in Bosnia-Herzegovina and Montenegro – a comparison.
 • Mønnesland, Svein (2006). Je li glagolski vid sintakticka kategorija?.
 • Mønnesland, Svein (2006). O nagradi Mese Selimovica.
 • Mønnesland, Svein (2006). Bakgrunn for situasjonen i Serbia.
 • Mønnesland, Svein (2006). Den politiske situasjonen på Balkan.
 • Mønnesland, Svein (2006). Informasjon om Montenegro.
 • Mønnesland, Svein (2006). Informasjon om situasjonen på Balkan.
 • Mønnesland, Svein (2006). Presentasjon av filmen Grbavica.
 • Mønnesland, Svein (2006). Roman Mandrac Zvonka Todorovskog.
 • Mønnesland, Svein (2004). Balkan - forløper til Irak?.
 • Mønnesland, Svein (2004). Crnogorski standardni jezik i njegov odnos prema ostalim srednjojuznoslovenskim jezicima.
 • Mønnesland, Svein (2004). Nagrada Mese Selimovica.
 • Mønnesland, Svein (2004). National Identity in the Balkans.
 • Mønnesland, Svein (2004). Siri Sverdrup Lunden in memoriam. Scando-Slavica.  ISSN 0080-6765.  50, s 189- 190

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. okt. 2016 14:23 - Sist endret 17. jan. 2018 20:09