HFs lektorsatsing

videregående, skole, lektor
Foto: Colourbox.com

Det humanistiske fakultet (HF) satser på UiOs lektorprogram, kontakt med skolen, og etter- og videreutdanning i samarbeid med og for lektorer i skolen.

Om satsingen

Med en treårig lektorsatsing ønsker HF å:

  • Styrke fakultetets engasjement i lektorutdanningen
  • Være med å forme fremtidens skole og neste generasjon studenter
  • Bygge nettverk innad på fakultetet
  • Styrke samarbeidet med andre aktører
  • Utvikle etter- og videreutdanningstilbudet til og i samarbeid med skolen

Hvorfor en egen satsing?

UiOs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at over 30 prosent av studentene som er utdannet ved Det humanistiske fakultet (HF) går til jobber i skolen. Skolen er dermed den klart største arbeidsgiveren for fakultetets kandidater.

Fakultetet ønsker en sterkere felles lektorsatsing som er godt integrert i fagmiljøet og tett koblet på ledelsen. Det er også behov for en felles satsing på etter- og videreutdanningstilbudet rettet mot skolen. 

For å lykkes må satsingens todelte mål, lektorutdanningen og etter- og videreutdanning, være kjent og forankret på alle nivåer i organisasjonen. Lektorsatsingen og skolesatsingslederen skal inngå i et fellesfakultært løft og inkluderes i eksisterende organisasjon og fagfellesskap.

HFs lektorkandidater skal lykkes

Fakultetet har som mål at HFs lektorkandidater i enda større grad skal lykkes faglig og profesjonelt, slik at de kan bidra til å forme og utvikle fremtidens skole.

For å lykkes må satsingens todelte mål, lektorutdanningen og etter- og videreutdanning, være kjent og forankret på alle nivåer i organisasjonen. Lektorsatsingen og skolesatsingslederen skal inngå i et fellesfakultært løft og inkluderes i eksisterende organisasjon og fagfellesskap.

HF har i flere år ønsket å styrke fakultetets eierskap til Lektorprogrammet og bedre læringsmiljøet for lektorstudentene. Evalueringer av lektorprogrammet viser at mye fungerer godt, men det er utfordringer knyttet til lektorstudentenes tilhørighet og integrering i de ulike fagmiljøene.

Fakultetet skal styrke kontakten med kandidater som jobber i skolen – både for å tilby relevant faglig oppdatering i form av etter- og videreutdanning, og for kontinuerlig utvikling og forbedring av lektorutdanningen.

Elever er fremtidige studenter

Elever i videregående skole er fakultetets kommende studenter. For å utvikle fremtidens utdanninger må HF ikke bare ha god kunnskap om hva elevene tar med seg fra videregående skole, men også være en partner i utviklingen av skolens forberedelse av fremtidige studenter. Tydeligere engasjement for, dialog med og kunnskap om skolen vil gi et bedre grunnlag for å utvikle HFs utdanninger.

Profesjonalisere etter- og videreutdanning

HF vil utvide handlingsrommet for å utvikle faglig solide og praksisnære modeller for etter- og videreutdanning innen de humanistiske fagområdene. Det gjøres ved å øke innsatsen for å hente inn ekstern finansiering. En slik styrking vil være i tråd med fornyelsen av læreplanene i skolen.