Publikasjoner

 • Det norske demokratiet og dets fiender, 1918-2018 (Dreyers forlag 2018)            Øystein Sørensen og Nik. Brandal

  Et av de mest påfallende trekkene ved det norske demokratiet er hvor stor motstands­kraft det har hatt i møte med antidemokratiske ideer og bevegelser. Det betyr ikke at Norge har vært forskånet fra denne typen bevegelser – fra revolusjonær kommunisme og fascisme til ­islamisme – men de har enten forblitt marginale fenomen eller de har vært kortvarige blaff. I denne boken sammenligner forfatterne de ulike bevegelsene og tradisjonene som har hatt en uttalt ambisjon om å erstatte det norske demokratiet med et annet politisk system: revolusjonære kommunister og sosialister etter bolsjevikrevolusjonen i Russland, de høyre­autoritære retningene i mellomkrigstiden, Nasjonal Samling før og under andre verdens­krig, ulike former for ekstremisme til høyre og venstre i etterkrigstiden, og det siste tilskuddet til den antidemokratiske floraen; norske islamister. 

 

 • Islamisme. Ideologi og trussel (Dreyers forlag 2016)                                                         Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Nik. Brandal, red.

  Hva er islamisme? Hva er likhetene og forskjellene mellom ulike bevegelser som blir kalt islamistiske? Hva ønsker islamistene å oppnå? Hvilken trussel representerer de? Hva er forholdet mellom ideologien islamisme og religionen islam? Hvordan skal de vestlige demokratiene forholde seg til islamisme? I Islamisme nærmer bidragsyterne seg disse problemstillingene fra ulike vinkler og ulike forståelser. Formålet med denne boka har ikke vært å komme frem til en felles forståelse, men å rydde grunnen for en kunnskapsbasert debatt i stedet for den skyttergravskrigen som til nå har vært rådende.

 

 • Demokratisk beredskap. Intellektuell motstand mot totalitære fristelser (Dreyers 2015) Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Nik. Brandal, red.                                            Denne boken handler om intellektuelle som på ulike måter har bekjempet og motarbeidet det totalitære - i form av regimer, bevegelser og ideer. Det dreier seg om mennesker som har levd under totalitære regimer og bekjempet dem. Det dreier seg også om mennesker som har levd i frie, demokratiske samfunn. Artiklene i boken tar for seg enkelte teoretikere som har arbeidet med det totalitære, som Raymond Aron. Men også personer som først og fremst har drevet politisk antitotalitær virksomhet, som C.J. Hambro.

 

 • Intellektuelle og de totalitære. Pervertert idealisme? (Dreyers 2014)                      Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Nik. Brandal, red.                                            Denne boka handler om intellektuelle som på ulike måter har omfavnet, legitimert, unnskyldt eller bortforklart noen av de verste og inhumane politiske regimer menneskeheten har opplevd. Vi møter både mennesker som har levd under totalitære regimer og mennesker som har levd og virket i frie, demokratiske samfunn. Hvordan kunne så mange intellektuelle ta så feil, og til tider monumentalt, grotesk og arrogant feil? Dette er på mange måter en trist historie, en historie om fascinasjon og følelsesmessig dragning, om mennesker som blir fanget inn av sine egne ideer. Til sammen fanger artiklene inn viktige sider ved det 20. århundre – og temmelig sikkert det 21. også.

 

 • Venstreekstremisme. Ideer og bevegelser (Dreyers forlag 2012)                             Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Nik. Brandal, red.                                        Artiklene i denne antologien handler om politisk ekstremisme på venstresida og venstresidas forhold til politisk ekstremisme, særlig når det gjelder solidaritet med og støtte til bevegelser og ideologier i den tredje verden. Foruten ekstremistiske norske bevegelser som AKP (m-l), Tjen Folket, KUL og KA og venstreterroristiske bevegelser som PFLP, RAF, Røde Brigader og Weather Underground, tar boken også opp venstresidas holdninger til antisemittisme, islamisme, og opposisjonelle i Øst-Europa under den kalde krigen og Pakistan og Afghanistan under krigen mot terror.

 

 • Fra Marx til Quisling (Dreyers forlag 2012)                                                             Øystein Sørensen                                                                                                         Fra Marx til Quisling handler om fem ledende norske marxister som havnet i Nasjonal samlings rekker: Eugène Olaussen, Sverre Krogh, Halvard Olsen, Håkon Meyer og Albin Eines. Boken følger dem fra de dukket opp som unge revolusjonære marxister til de fikk sine landssvikdommer etter 1945. Sørensen legger i sin analyse vekt på den sosialistiske strømningen innenfor nasjonalsosialismen. Dette var et trekk ved nasjonalsosialismen de tidligere marxistene kunne knytte seg til. Han trekker også utenlandske paralleller – fremtredende marxisters overgang til fascisme og nasjonalsosialisme var et internasjonalt fenomen.

 

 • Høyreekstremisme. Ideer og bevegelser i Europa (Dreyers forlag 2012)
  Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Bjørn Arne Steine, red.

  Høyreekstremisme i Europa er et aktuelt og raskt voksende fenomen. I noen grad er den en reaksjon på aktuelle sosiale og politiske utfordringer - spesielt den store innvandringen av muslimer og den såkalte Eurokrisen. Men den er også mye mer enn det. Den har mange ulike nasjonale forutsetninger og uttrykk. Men særlig gjennom Internett er det også blitt skapt felles høyreekstreme arenaer. I Norge er Anders Behring Breiviks terroraksjon det mest åpenbare uttrykket. Store deler av hans ideologiske grunnlag er felles høyreekstremt tankegods. Artiklene i denne boken tar sikte på å vise både mangfoldet og enheten i høyreekstremismen i dagens Europa. Boken er også opptatt av å se nærmere på høyreekstremismens historiske røtter og drøfter om og på hvilken måte den er en trussel mot det politiske demokratiet.

 

 • Ideologi og terror. Totalitære ideer og regimer (Dreyers forlag 2012)                     Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Bjørn Arne Steine, red.
  Hva er det som utgjør det totalitæres tiltrekningskraft og appell? Hvilket eller hvilke behov var og er det totalitære et svar på? Til tross for terror og grenseløs vold har de totalitære ideologiene fått helhjertet oppslutning fra millioner av mennesker. Hvordan kan vi forstå at disse ideologiene, regimene og bevegelsene ble oppfattet som en løsning på deres problem, behov og lengsler? Denne boka er en introduksjon til temaet totalitarisme, et begrep som kom i bruk på 1920- og 30-tallet for å fange inn sentrale fellestrekk mellom Lenins og Stalins Sovjetunionen, Mussolinis Italia og Hitlers Tyskland. Senere har også islamisme blitt analysert ved bruk av totalitarismeteorier. Boka gir en samlende fremstilling av hovedsynspunkter i nyere forskning om totalitære bevegelser, ideologier og regimer.

 

 • Politikk og religion. En farlig kombinasjon? (Dreyers forlag 2011)                          Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Bjørn Arne Steine, red.
  Denne boken tar for seg forholdet mellom religion og politikk/politisk ideologi i vår tid. Den ser nærmere på hvordan religion brukes til å legitimere ekstreme politiske ideer og hvordan totalitære ideologier og bevegelser har antatt (kvasi-)religiøse trekk. Det overordnede begrepet er politisk religion, et begrep som står sentralt i nyere totalitarismeforskning. Antologien inneholder bidrag fra av to av de mest sentrale utenlandske forskerne på området, Emilio Gentile og Juan Linz, i tillegg til hjemlige forskere tilknyttet Nettverk for totalitarismeforskning.
Publisert 31. okt. 2014 12:55 - Sist endret 29. nov. 2018 11:56