Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 8. mai 2019 kl. 14:15-15:10

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland, Toufoul Abou-Hodeib, Rebecca Cannell (forlot møtet før behandlingen av sak 10/19), Julianne Rustad, Elisabeth Aslesen, Poul-Christian Bermingrud Østberg, Tanja Storsul;
Observatører (begge med talerett): Unn Pedersen, Sunniva Engh;
Fra administrasjonen: Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen.

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 6. mars 2019

Se protokoll fra møtet 6. mars 2019 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

 • Doktorgradsstipendiat i konservering. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 27 søkere. Det er satt ned en innstillingskomite bestående av Sunniva Engh, Tine Frøysaker og Julie Lund. To biveiledere deltar i utvelgelsesprosessen. Ingen kvalifiserte søkere stod igjen etter at intervju var gjennomført. Stillingen vil bli lyst ut på nytt.

O-Sak C: Søkertall til studieprogrammene

O-Sak D: Øvrige orienteringssaker:

 • IAKH har fått 5 millioner i støtte fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU). Midlene går til undervisningsprosjektet UTFOR (Utforskende forelesninger og studentdrevne smågrupper i et stort humanistisk fag), som ledes av instituttleder Tor Egil Førland.
 • IAKH har sendt inn en søknad om Senter for fremragende undervisning (SFU) i internasjonal historie til DIKU. I juni d.å. får søkerne vite om hvilke søknader som går videre til andre runde.
 • IAKH har sendt inn en søknad til HF om midler for å utvikle en ny søknad om et Senter for fremragende forskning (SFF). Arkeologi og historie samarbeider om denne søknaden.

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.

Til behandling i åpent møte:

Sak 07/19: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 3. april 2019: Toufoul Abou-Hodeib og Tanja Storsul.

Sak 08/19: Årsrapport 2018
Saksdokumenter:

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den framlagte årsrapport for 2018. Instituttleder får fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i tråd med styrets diskusjon.
 

Til behandling i lukket møte:

Sak 9/19 Innstilling til stilling som førsteamanuensis i nordeuropeisk middelalderhistorie
Saksdokumenter (delt ut i papirversjon kun til møtende medlemmer):

 • Fremleggsnotat av 30.4.2019
 • Kunngjøring
 • Utvidet søkerliste
 • Innstillingskomiteens forslag til innstilling av 29.4.2019
 • Sakkyndig vurdering av 9.1.2019 med merknad vedlagt
 • Sorteringskomiteens vurdering av 25.9.2018 med merknader vedlagt
 • CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 10/19 Innstilling til førsteamanuensis i miljøarkeologi/arkeometri
Rebecca Cannell forlot møtet før behandlingen av denne sak.

Saksdokumenter (delt ut i papirversjon kun til møtende medlemmer):

 • Fremleggsnotat av 2.5.2019
 • Kunngjøring
 • Utvidet søkerliste
 • Innstillingskomiteens forslag til innstilling av 2.5.2019
 • Intervjuguide (revidert)
 • Sakkyndig vurdering av 17.3.2019
 • Sorteringskomiteens vurdering av 31.8.2018 med merknad vedlagt
 • CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt


Oslo, 8. mai 2019

 

Tor Egil Førland                  Toufoul Abou-Hodeib                       Tanja Storsul
Instituttleder                                                                        

                Katrine Randin
                administrativ leder

Publisert 9. mai 2019 11:26 - Sist endret 14. mai 2019 12:44