Instituttstyret

Sakskart og protokoller

  • 8 til 10 møte i året.
  • Sakskart blir publiserte ei veke før møtet.
  • Protokollar blir lagde ut fortløpande etter møta.

Medlemmer

  • Instituttstyret har 9 medlemmer og blir leia av instituttleiar.

Rolle

  • Instituttstyret er det øvste avgjerdsorganet ved instituttet.
  • Styret vedtek overordna mål, prioriteringar og strategiar for instituttet.