Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 5. februar 2020 kl. 14:15-16:05

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 434, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland, Hilde Sandvik, Søren Handberg, Toufoul Abou-Hodeib, Tanja Storsul, Julianne Rustad, Karoline Opsahl;
Varamedlemmer: Alexandre Simon-Ekeland, Alf Olav Bleie Andersen;
Observatører (begge med talerett): Unn Pedersen, Sunniva Engh;
Fra administrasjonen: Ragnhild Rebne, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen.

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 4. desember 2019

Se protokoll fra møtet 4. desember 2019 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Doktorgradsstipendiat i arkeologi. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 14 søkere. Det er satt ned en innstillingskomite bestående av Sunniva Engh, Martin Furholt og Julie Lund.
  • Doktorgradsstipendiat i miljøhistorie. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 34 søkere. Det er satt ned en innstillingskomite bestående av Sunniva Engh, Dominik Collet og Hanne Hagtvedt Vik.
  • Doktorgradsstipendiat i arkeologi. Søknadsfristen er satt til 21.2.2020.

O-Sak C: Årsrapport for Norgeshistorie.no 2019
Saksdokumenter:
Årsrapport for Norgeshistorie.no

O-Sak D: Øvrige orienteringssaker

  • Johannes Due Enstad har fått fast stilling ved Institutt for samfunnsforskning, og tar sitt nylig tildelte NFR-prosjekt med dit.
  • Tre andre NFR-søknader, som fikk toppkarakterer i søknadsrunden, men ikke fikk prosjektmidler, får støtte av UiO for å bearbeide søknaden til neste søknadsrunde.
  • UiO:Norden har tildelt midler for 2020–22 til prosjektet Nordic Civil Societies. Global, Transnational and Regional Encounters since 1800, ved IAKH som vertsinstitutt, ledet av Sunniva Engh sammen med Klaus Nathaus og Ruth Hemstad.
  • IAKH har fått tildelt et Marie Skłodowska-Curie-postdoktorstipend fra EU, med Véronique Pouillard som veileder. To andre er på venteliste.
  • Rektor har tildelt IAKH 0,9 mill kr for å realisere deler av de tiltakene som utgjorde søknaden om Senter for fremragende undervisning i internasjonal historie.
  • ERC Consolidator Grant søknad fra Per Ditlef Frederiksen er sendt inn.
  • Spørreskjemaet til Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen (ARK) blir sendt ut til alle ansatte ved HF 10.2.2020.

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.

Diskusjonssak:

D-Sak A: Revisjon av stillingsplan
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.1.2020
Instituttleders notat av 29.1.2020

Saken ble diskutert.

Til behandling i åpent møte:

Sak 01/20: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 5. februar 2020: Toufoul Abou-Hodeib og Karoline Opsahl.

Sak 02/20: Tilsetting eller valg av instituttleder for perioden 2021-24
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.1.2020

Vedtak:
Instituttstyret søker ikke om å gå over fra tilsatt til valgt instituttleder. Vedtatt mot tre stemmer (Sandvik, Abou-Hodeib, Simon-Ekeland).

Sak 03/20: Kunngjøring av stilling som instituttleder for perioden 2021-24
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.1.2020
Forslag til utlysningstekst fra dekanen
Forslag til utlysningstekst fra instituttleder

Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til forslaget til kunngjøringstekst for instituttleder ved IAKH med de endringer som det ble enighet om i møtet.

Til behandling i lukket møte:

Sak 04/20 Innstilling til forskerstilling ved Statoils historie

Saksdokumenter (utdelt i papirversjon kun til møtende medlemmer og varaer):
- Fremleggsnotat av 28.1.2020 fra instituttleder til instituttstyret
- Kunngjøring
- Intervjukomiteens forslag til innstilling av 27.1.2020
- Utvidet søkerliste
- CV og publikasjonslister for den innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

Oslo, 5. februar 2020


Tor Egil Førland                         Toufoul Abou-Hodeib                  Karoline Opsahl
Instituttleder                                                                        

                                                                                                     Ragnhild Rebne
                                                                                                     administrativ leder

Publisert 6. feb. 2020 10:34 - Sist endret 6. feb. 2020 13:05