Protokoll fra møte i instituttstyret fredag 5. februar 2021, kl. 11.10-12.00

Møtet ble holdt på Zoom.

Til stede:

Medlemmer: Jón Viðar Sigurðsson, Einar Lie, Eirinn Larsen, Unn Pedersen, Ingeborg Fossestøl, Nora Birkeland, Karoline Johanne Opsahl, Magnus Knutsen, Anders Lindhjem-Godal.

Observatører (med talerett): Per Ditlef Fredriksen.
Fra administrasjonen: Katrine Randin (referent).

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. 
 

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 2. desember 2020

Protokoll fra møtet (lenke).
 

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

 • Doktorgradsstipendiatstilling knyttet til ERC-prosjektet CREATIVE IPR. Det har kommet inn fem søknader. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Ulrike Spring (leder), Veronique Pouillard og Klaus Nathaus.
 • To stillinger som førsteamanuensis i moderne historie (etter 1750). Det har kommet inn 82 søknader. Det er satt ned en sorteringskomité bestående av Jón Viðar Sigurðsson (leder), Toufoul Abou-Hodeib, Einar Lie og Dominik Collet.
 • Stilling som førsteamanuensis i norsk historie etter 1800. Det har kommet inn 17 søknader. Det er satt ned en sorteringskomité bestående av Jón Viðar Sigurðsson (leder), Hanne Hagtvedt Vik og Øystein Sørensen. Komiteen har avlevert sin rapport og invitert åtte til sakkyndig vurdering.
 • Tre 20 % lektorstillinger i historie som skoletoere. Det har kommet inn 16 søknader. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Jón Viðar Sigurðsson (leder), Steinar A. Sæther, Ellen Cathrine Lund og Trym Fjeldheim Karlsen (studentrepresentant).
 • Postdoktorstilling knyttet til prosjektet ELITE er lyst ut med søknadsfrist 15.3.2021.
 • Doktorgradsstipendiatstilling i middelalderhistorie er lyst ut med søknadsfrist 1.3.2021.
 • Doktorgradsstipendiatstilling i antikk historie er lyst ut med søknadsfrist 1.3.2021.
 • Doktorgradsstipendiatstilling knyttet til satsningen HEI er lyst ut med søknadsfrist 1.3.2021.
 • Doktorgradsstipendiatstilling knyttet til prosjektet Nordic Civil Societies er lyst ut med søknadsfrist 1.3.2021.

O-Sak C: Konsekvenser av Covid-19 for instituttet

Instituttetledelsen arbeider med en helhetlig strategi for å følge opp utfordringene pandemien gir.


O-Sak D: Den økonomiske situasjonen til instituttet

Instituttet hadde ved utgangen av 2020 et isolert resultat på 6,9 millioner i mindreforbruk. Det akkumulerte resultatet var på 9,5 millioner i mindreforbruk. Økonomi og regnskap 2020 blir hovedtema på neste styremøte.


O-Sak E: Øvrige orienteringssaker

Organisering: faggruppene legges ned. Det opprettes forskningsgrupper som vil ivareta deler av oppgavene faggruppene hadde.

Strategisk plan: plan for arbeidet vil bli drøftet i styret.

Stillingsplan: prosessen vil starte i 2022. 

Instituttledelsen: lederteamet er utvidet med et nytt verv som forskerutdanningsleder. 

  Til behandling i åpent møte:

  Sak 1/21: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
  Forslag til Vedtak:
  Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen: Einar Lie og Ingeborg Fossestøl
   

  Sak 2/21: Kunngjøring av vikariat som førstelektor i arkeologi 

  Saksdokumenter:

  Vedtak: Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til Fakultetets tilsettingsutvalg for videre behandling.

   

  Sak 3/21: Kunngjøring av stilling som postdoktor knyttet til prosjektet «Gendering the Nordic Past»

  Saksdokumenter:

  Vedtak: Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til Fakultetets tilsettingsutvalg for videre behandling.


  Sak 4/21: Kunngjøring av stilling som forsker knyttet til prosjektet "ELITE"

  Saksdokumenter:

  Vedtak: Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til Fakultetets tilsettingsutvalg for videre behandling.

  Eventuelt

  Ingen saker meldt under eventuelt.

   

   

  Ingeborg Fossestøl

  Einar Lie


  Jón Viðar Sigurðsson
  Instituttleder                                                                        

  Katrine Randin
  administrativ leder

  Publisert 8. feb. 2021 09:44 - Sist endret 8. feb. 2021 09:44