Protokoll fra møte i instituttstyret 9. juni 2021, kl. 14.15-

Møtet ble avholdt via Zoom.

Til stede:

Medlemmer: Jón Viðar Sigurðsson, Einar Lie, Eirinn Larsen, Unn Pedersen, Karoline Opsahl, Anders Lindhjem-Godal, Magnus Knutsen, Nora Birkeland.

Varamedlemmer: Hallvard Bruvoll.

Observatører med talerett: Per Ditlef Fredriksen.

Fra administrasjonen: Katrine Randin (referent).

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen.

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 5. mai 2021

Protokoll fra møtet (lenke).
 

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Stillinger som førsteamanuensis i moderne historie (etter 1750). Det kom inn 81 søknader. Sorteringskomiteen bestod av Jón Viðar Sigurðsson (leder), Toufoul Abou-Hodeib, Einar Lie og Dominik Collet. Det videre arbeidet er delt opp etter fagområder og det er satt ned sakkyndige komiteer innenfor hvert fagområde. 20 søkere er invitert videre (syv i migrasjonshistorie, syv i økonomisk historie/sosialhistorie, seks i miljøhistorie). Den sakkyndig komiteen for migrasjonshistorie består av Leslie Page Moch, Michigan State University, Peter Gatrell, University of Manchester og Kim Priemel, Universitetet i Oslo (administrator). Den sakkyndige komiteen for miljøhistorie består av Melanie Arndt, Universität Freiburg, Dolly Jørgensen, Universitetet i Stavanger og Dominik Collet, Universitetet i Oslo (administrator). Den sakkyndige komiteen for økonomisk historie/sosialhistorie består av Dir van Laak, Universität Leipzig, Jari Eloranta, University of Helsinki og Klaus Nathaus, Universitetet i Oslo (administrator).
  • Stilling som førsteamanuensis i norsk historie etter 1800. Det kom inn 17 søknader. Sorteringskomiteen bestod av Jón Viðar Sigurðsson (leder), Hanne Hagtvedt Vik og Øystein Sørensen. Komiteen har levert sin rapport og invitert åtte søkere videre. Det er satt ned en sakkyndig komité bestående av Jens Johan Hyvik, Universitetet i Sørøst-Norge, Nils Ivar Agøy, Universitetet i Sørøst-Norge og Finn Erhard Johannessen, Universitetet i Oslo (administrator).
  • Postdoktorstilling knyttet til prosjektet ELITES. Det har kommet inn syv søknader. På grunn av inhabilitet er ansettelsesprosessen lagt til et annet institutt.
  • Stilling som forsker knyttet til prosjektet Gendering the Nordic Past. Det har kommet inn ni søknader. På grunn av inhabilitet er ansettelsesprosessen lagt til et annet institutt.
  • Stilling som forsker knyttet til prosjektet ELITES er etter tilbakemelding fra fakultetets tilsettingsutvalg (TUV) omgjort til en fulltidsstilling. Det totale omfanget av stillingen er ikke endret. Det har kommet inn to søknader. På grunn av inhabilitet er ansettelsesprosessen lagt til et annet institutt.
  • Stilling som forsker knyttet til prosjektet Collecting Norden. Det har kommet inn to søknader. Stillingen lyses ut på nytt.
  • Stilling som universitetslektor/førstelektor i internasjonalhistorie (vikariat). Det har kommet inn 27 søknader. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Jón Viðar Sigurðsson (leder), Steinar Sæther, Eirinn Larsen og Marte Trollsås Vestly (student).

O-Sak D: Ekstraordinært instituttstyremøte 16. juni 2021

O-Sak E: Konsekvenser av Covid-19 for instituttet

O-Sak F: Orientering om instituttets fag - Historie

Presentasjon ved Steinar A. Sæther

O-Sak G: Intensjonsavtale med NIKU

O-Sak H: Øvrige orienteringssaker


Diskusjonssaker:

D-Sak A: Fordeling av rekrutteringsstillinger

Saksdokumenter:

Saken ble diskutert. Innspill fra diskusjonen tas med videre i behandling av saken

Til behandling i åpent møte:

Sak 27/21: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen: Eirinn Larsen og Hallvard Bruvoll.
 

Sak 28/21: Regnskap og prognose - første tertial

Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak: 
Instituttstyret godkjenner regnskapet for første tertial 2021.


Sak 29/21: Instituttets årsrapport for 2020 

Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak: 
Instituttstyret godkjenner den fremlagte årsrapporten for 2020 med de endringer som fremkom i møtet.


Sak 30/21: Mandat for arbeidsgruppe IAKH Strategi 2030

Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak: 
Instituttstyret godkjenner mandatet for arbeidsgruppe for IAKH:Strategi 2030 med de endringer som fremkom i møtet.


Eventuelt

Hallvard Bruvoll

Eirinn Larsen


Jón Viðar Sigurðsson
Instituttleder                                                                        

Katrine Randin
administrativ leder

Publisert 14. juni 2021 14:01 - Sist endret 14. juni 2021 14:01