Innkalling til møte i instituttstyret 06 oktober 2021, kl. 14.15

Møtet holdes via Zoom.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 1. september 2021

Protokoll fra møtet (lenke).

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

 • Stillinger som førsteamanuensis i moderne historie (etter 1750). Det kom inn 81 søknader. Sorteringskomiteen bestod av Jón Viðar Sigurðsson (leder), Toufoul Abou-Hodeib, Einar Lie og Dominik Collet. Det videre arbeidet er delt opp etter fagområder og det er satt ned sakkyndige komiteer innenfor hvert fagområde. 20 søkere er invitert videre (syv i migrasjonshistorie, syv i økonomisk historie/sosialhistorie, seks i miljøhistorie). 
  • Den sakkyndig komiteen for migrasjonshistorie besod av Leslie Page Moch, Michigan State University, Peter Gatrell, University of Manchester og Kim Priemel, Universitetet i Oslo (administrator). Intervjukomiteen består av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Hilde Henriksen Waage, Toufoul Abou-Hodeib og Emilie Nakken Sunko (student).
  • Den sakkyndige komiteen for miljøhistorie bestod av Melanie Arndt, Universität Freiburg, Dolly Jørgensen, Universitetet i Stavanger og Dominik Collet, Universitetet i Oslo (administrator). Intervjukomiteen består av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Daniel Maul, Anders Winroth og Rakel Rishaug (student).
  • Den sakkyndige komiteen for økonomisk historie/sosialhistorie bestod av Dir van Laak, Universität Leipzig, Jari Eloranta, University of Helsinki og Klaus Nathaus, Universitetet i Oslo (administrator). Intervjukomiteen består av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Hanne Hagtvedt Vik, Veronique Pouillard og Alexander Tropé Stenhagen (student).
 • Stilling som forsker knyttet til prosjektet ELITES er etter tilbakemelding fra fakultetets tilsettingsutvalg (TUV) omgjort til en fulltidsstilling. Det totale omfanget av stillingen er ikke endret. Det har kommet inn to søknader. På grunn av inhabilitet er ansettelsesprosessen lagt til et annet institutt.
 • Stilling som forsker knyttet til prosjektet Collecting Norden. Det har kommet inn tre søknader. Det er satt ned en intervjukomité bestående av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Ulrike Spring og Janicke Kaasa (OsloMet).
 • Stilling som doktorgradsstipendiat knyttet til prosjektet Climate Cultures. Det har kommet inn åtte søknader. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Ulrike Spring (leder), Hilde Sandvik og Magne Njåstad (NTNU).
 • Stilling som førsteamanuensis i moderne nordamerikansk historie. Det har kommet inn 17 søknader. Det er satt ned en sorteringskomité bestående av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Hanne Hagtvedt Vik og Atle Wold (ILOS).
 • Stilling som postdoktor knyttet til prosjektet Relics of Nature. Det har kommet inn 17 søknader. Det er satt ned en intervjukomié bestående av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Christopher Prescott og Gro Birgit Ween (KHM).
 • Stilling som doktorgradsstipendiat knyttet til prosjektet Relics of Nature. Det har kommet inn 12 søknader. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Ulrike Spring (leder), Thora Pettursdottir og Christopher Prescott.

O-Sak C: Konsekvenser av Covid-19 for instituttet

O-Sak D: Øvrige orienteringssaker

Diskusjonssaker:

D-Sak A: Revisjon av stillingsplan

Saksdokumenter:

Til behandling i åpent møte:

Sak 35/21: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen: ………….. og ………………...

Sak 36/21: Oppnevning av valgkomité

Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret oppnevner følgende valgstyre:
Representant for fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger: professor Daniel Roger Maul
Representant for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger: (foreslås i møtet)
Representant for teknisk og administrativt ansatte: seniorkonsulent Helena Neumann.
Representant for studentene: Ole Kristian Sandvik

Sak 37/21: Fordeling av stipendiatstillinger 2022-2024

Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak:
Instituttets stipendiatstillinger (tildelt fra HF og egenfinansierte) tildeles i perioden fra 2022 til og med 2024 instituttets forskergrupper ut fra en pro rata andelsfordeling mellom fagene.


Sak 38/21: Regnskapsrapport for andre tertial

Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner regnskapet for andre tertial 2021.


Til behandling i lukket møte:

Sak 39/21: Innstilling til stilling som forsker knyttet til prosjektet MiniTexts

UNNTATT OFFENTLIGHET IHT §25


Sak 40/21: Innstilling til stilling som førsteamanuensis i norsk historie

UNNTATT OFFENTLIGHET IHT §25


Sak 41/21: Ansettelse av doktorgradsstipendiat knyttet til prosjektet Creative IPR 

UNNTATT OFFENTLIGHET IHT §25


Eventuelt


Oslo, 29.9.2021


Jón Viðar Sigurðsson
Instituttleder                                                                        

Katrine Randin
administrativ leder

Publisert 29. sep. 2021 21:22 - Sist endret 29. sep. 2021 21:22