Protokoll fra møte i instituttstyret 6. oktober 2021, kl. 14.15-15.45

Møtet ble holdt via Zoom.

Til stede:

Medlemmer: Jón Viðar Sigurðsson, Eirinn Larsen (forlot møte under sak 40/21), Einar Lie (forlot møte under sak 40/21), Unn Pedersen, Ingeborg Fossestøl, Karoline Opsahl, Anders Lindhjem-Godal, Anastasia Bertheussen, Nora Birkeland, Thora Petursdottir (tilstede under sak 40/21), Hanne Hagtvedt Vik (tilstede under sak 40/21).

Observatører med talerett: Per Ditlef Fredriksen.

Fra administrasjonen: Katrine Randin, Ragnar Holst Larsen(ikke tilstede under lukket møte) og Sana Jafri (referent).

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 1. september 2021

Protokoll fra møtet (lenke).

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

 • Stillinger som førsteamanuensis i moderne historie (etter 1750). Det kom inn 81 søknader. Sorteringskomiteen bestod av Jón Viðar Sigurðsson (leder), Toufoul Abou-Hodeib, Einar Lie og Dominik Collet. Det videre arbeidet er delt opp etter fagområder og det er satt ned sakkyndige komiteer innenfor hvert fagområde. 20 søkere er invitert videre (syv i migrasjonshistorie, syv i økonomisk historie/sosialhistorie, seks i miljøhistorie). 
  • Den sakkyndig komiteen for migrasjonshistorie besod av Leslie Page Moch, Michigan State University, Peter Gatrell, University of Manchester og Kim Priemel, Universitetet i Oslo (administrator). Intervjukomiteen består av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Hilde Henriksen Waage, Toufoul Abou-Hodeib og Emilie Nakken Sunko (student).
  • Den sakkyndige komiteen for miljøhistorie bestod av Melanie Arndt, Universität Freiburg, Dolly Jørgensen, Universitetet i Stavanger og Dominik Collet, Universitetet i Oslo (administrator). Intervjukomiteen består av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Daniel Maul, Anders Winroth og Rakel Rishaug (student).
  • Den sakkyndige komiteen for økonomisk historie/sosialhistorie bestod av Dir van Laak, Universität Leipzig, Jari Eloranta, University of Helsinki og Klaus Nathaus, Universitetet i Oslo (administrator). Intervjukomiteen består av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Hanne Hagtvedt Vik, Veronique Pouillard og Alexander Tropé Stenhagen (student).
 • Stilling som forsker knyttet til prosjektet ELITES er etter tilbakemelding fra fakultetets tilsettingsutvalg (TUV) omgjort til en fulltidsstilling. Det totale omfanget av stillingen er ikke endret. Det har kommet inn to søknader. På grunn av inhabilitet er ansettelsesprosessen lagt til et annet institutt.
 • Stilling som forsker knyttet til prosjektet Collecting Norden. Det har kommet inn tre søknader. Det er satt ned en intervjukomité bestående av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Ulrike Spring og Janicke Kaasa (OsloMet).
 • Stilling som doktorgradsstipendiat knyttet til prosjektet Climate Cultures. Det har kommet inn åtte søknader. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Ulrike Spring (leder), Hilde Sandvik og Magne Njåstad (NTNU).
 • Stilling som førsteamanuensis i moderne nordamerikansk historie. Det har kommet inn 17 søknader. Det er satt ned en sorteringskomité bestående av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Hanne Hagtvedt Vik og Atle Wold (ILOS). Seks søkere er invitert til å sende inn arbeider mm.
 • Stilling som postdoktor knyttet til prosjektet Relics of Nature. Det har kommet inn 17 søknader. Det er satt ned en intervjukomié bestående av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Christopher Prescott og Gro Birgit Ween (KHM).
 • Stilling som doktorgradsstipendiat knyttet til prosjektet Relics of Nature. Det har kommet inn 12 søknader. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Ulrike Spring (leder), Thora Pettursdottir og Christopher Prescott.

O-Sak C: Konsekvenser av Covid-19 for instituttet

O-Sak D: Øvrige orienteringssaker

Diskusjonssaker:

D-Sak A: Revisjon av stillingsplan

Saksdokumenter:

Saken ble diskutert.

Til behandling i åpent møte:

Sak 35/21: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen: Anastasia Bertheussen og Ingeborg Fossestøl.

Sak 36/21: Oppnevning av valgkomité

Saksdokumenter:

Vedtak:
Instituttstyret oppnevner følgende valgstyre:
Representant for fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger: professor Daniel Roger Maul
Representant for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger: Anna Marie Nesheim
Representant for teknisk og administrativt ansatte: seniorkonsulent Helena Neumann
Representant for studentene: Ole Kristian Sandvik

Sak 37/21: Fordeling av stipendiatstillinger 2022-2024

Saksdokumenter:

Vedtak:
Instituttets stipendiatstillinger (tildelt fra HF og egenfinansierte) tildeles i perioden fra 2022 til og med 2024 instituttets forskergrupper ut fra en pro rata andelsfordeling mellom fagene.


Sak 38/21: Regnskapsrapport for andre tertial

Saksdokumenter:

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner regnskapet for andre tertial 2021.


Til behandling i lukket møte:

Sak 39/21: Innstilling til stilling som forsker knyttet til prosjektet MiniTexts

UNNTATT OFFENTLIGHET IHT §25

Sak 40/21: Innstilling til stilling som førsteamanuensis i norsk historie

UNNTATT OFFENTLIGHET IHT §25

Sak 41/21: Ansettelse av doktorgradsstipendiat knyttet til prosjektet Creative IPR 

UNNTATT OFFENTLIGHET IHT §25

Eventuelt

Habilitetsvurderinger
Utfordringer knyttet til at instituttleder og prosjektledere vurderes som inhabile i ansettelsessaker. Det arbeides med interne retningslinjer for inhabilitet og bisitterrollen.

Strategiprosess
Spørsmål om status for strategiarbeidet ved instituttet. Strategiarbeidet er tema på instituttets tirsdagsseminar 12. oktober 2021 og kommer ifølge planen opp som diskusjonssak i styret 3. november 2021.

 

Anastasia Bertheussen

Ingeborg Fossestøl.


Jón Viðar Sigurðsson
Instituttleder                                                                        

Katrine Randin
administrativ leder

Publisert 11. okt. 2021 10:10 - Sist endret 11. okt. 2021 10:10