Innkalling til ekstraordinært instituttstyremøte 10. august, klokken 14:15

Møte holdes via Zoom. 

Til dagsorden:

Orienteringssaker

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 15. juni 2022

Protokoll fra møtet (lenke).

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

O-Sak C: Øvrige orienteringssaker

Til behandling i åpent møte:

Sak 30/22: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen: ………….. og ………………...

Sak 31/22: Kunngjøring av postdoktorstilling knyttet til prosjektet «Minuscule Texts: Marginalized Voices in Early Medieval Latin Culture (c. 700–c. 1000)»

Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak: 
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg.

Til behandling i lukket møte:

Sak 32/22: Innstilling til stilling som førsteamanuensis i kinesisk historie ved Instittutt for kulturstudier og orientalske språk (Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)

Sak 33/22: Innstilling til stilling som forsker tilknyttet ERC-prosjektet “CREATIVE IPR - The History of Intellectual Property Rights in the Creative Industries” (Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)

Sak 34/22: Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat tilknyttet forskergruppen Materialities ved IAKH (Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)

Eventuelt

Oslo, 03.08.22


Jón Viðar Sigurðsson
Instituttleder                                                                        

                                                                    Ingrid Stange Ytterstad
                                                                    Fungerende administrativ leder

Publisert 3. aug. 2022 13:23 - Sist endret 3. aug. 2022 13:50