English version of this page

Internasjonal og nordisk modernisme

Nytenkning om modernistisk kunst, arkitektur og visuell kultur.

Et jorde, trær i horisonten og grå himmel. Landskapsmaleri.

Vilhelm Hammershøi, Landskap, tidlig vår. Bernstorfvejen sett fra Hellerupvej (ant. 1909). Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Foto: Børre Høstland. (CC-BY)

Om gruppen

Modernismen forstås bredt som en overordnet betegnelse for de ulike kunstretninger og kunstuttrykk, som ble dominerende i billedkunsten fra midten av 1800-tallet.

Gruppens forskning vil inkludere epokale (hva som skiller modernismen ut som en egen epoke) og systematiske studier av modernismen i norsk, nordisk og internasjonal sammenheng. Spørsmålet om aktualitet vil stå sentralt.

Dagens samfunn generelt, og kunst- og kulturfeltet spesielt, er innvevd i ideer og mekanismer som har sitt utgangspunkt i modernismen. Gruppen skal studere kunst både som symptom og reaksjon på disse ideene.

Begrepene frigjøring og demokrati står sentralt i modernismens prosjekt, og forskergruppen vil på denne måten knytte seg til Universitetet i Oslo sin satsing på demokrati (www.uio.no)

Forskningsområder

Forskergruppen vil inkludere et bredt spekter av ulike kunstformer og kunstneriske medier innen følgende forskningsområder:

  • Blikk og visualitet
  • Kropp og fenomenologi
  • Modernisme og ideologi: klasse, kjønn, kolonialisme
  • Modernisme og frihet
  • Sentrum/periferi
  • Monografiske studier av enkeltkunstnere/arkitekter
  • Studier av prosesser, nettverk og grupperinger
  • Landskap og natur
  • Arkitektur, velferd og frihet
  • Modernisme, demokrati og avantgarden

Aktiviteter og samarbeid

Vi vil ha flere forskningssamarbeid med institusjoner og enkeltforskere både innen- og utenfor Universitetet i Oslo (UiO).

Gruppen skal være en plattform for studenter og forskere i arbeidet med søknader om forskningsmidler, publiseringsstøtte, samt seminarer, konferanser, utstillinger, kursutvikling, felles-publikasjoner og lignende.

Vi har som strategisk mål å knytte til oss flere Ph.d.-stipendiater. Forskergruppen har også lang og bred erfaring med å veilede et stort antall masteroppgaver innen modernismen. Masterstudentene vil kunne delta i kollokvier hvert semester.

Studieemner

Bacheloremner

Masteremner

Publisert 6. des. 2021 13:03 - Sist endret 9. des. 2021 09:56