Instituttstyremøte nr. 3/2021

22. april 2021, kl. 09.30 - 12.00

Styremøtet avholdes via zoom, vennligst send en e-post til ledelseskonsulent for å få tilsendt lenken.

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden           
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

saksdokumenter:

protokoll fra styremøte 11. mars 2021

          
V-SAK 3

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 22. april 2021:

............... og ................

 

Orienteringssaker

O-SAK 1

Status tilsettinger pr. april 2021

saksdokumenter:

status tilsettinger ved IFIKK pr. april 2021

          
O-SAK 1O-SAK 1O-SAK 1O-SAK 2 Pandemioppdatering  
O-SAK 3 Økonomi: tentativt budsjett for de neste ti åra  
O-SAK 4

Orientering om IFIKKs strategi- og stillingstidsplan

saksdokumenter:

plan for IFIKKs strategiarbeid

 
O-SAK 5 Øvrige orienteringssaker  

Ordinære saker

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 4
Saksnr.    5/2021

Oppnevning av ny fagkomite for Stiftelsen til filosofiske studier og forskning ved Universitetet i Oslo

saksdokumenter:

vedtaksforslag: Instituttstyret oppnevner Kjeller Johansen, Rabbås og Sletnes som ny fagkomite for Stiftelsen til filosofiske studier og forskning ved Universitetet i Oslo.

 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 5
Saksnr.    6/2021

Innstilling - stipendiat i filosofi

NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25
Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken.

saksdokumenter:

 • saksframlegg
 • utlysningstekst 
 • utvidet søkerliste
 • intervjukomiteens innstilling av 13. april 2021

Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO

vedtaksforslag:

Instituttstyret innstiller til tilsetting i tråd med intervjukomiteens anbefaling. Samtidig henstiller styret til fakultetet om å tilby stipendiatstilling til to filosofer og én i hvert av de tre fagene idéhistorie, kunsthistorie og klassisk, med henvisning til at den økonomiske situasjonen som begrunnet at instituttet bare skulle tilsette i alt tre stipendiater, er vesentlig endret og langtidsbudsjettet viser et betydelig og økende mindreforbruk.

 

V-SAK 6 Saksnr.    7/2021

Innstilling - stipendiater i idéhistorie/klassiske språk/kunsthistorie

NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25
Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken.

saksdokumenter:

 • saksframlegg
 • utlysningstekst 
 • utvidet søkerliste
 • intervjukomiteens innstilling av 29. mars 2021

Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO

vedtaksforslag:

Instituttstyret innstiller til tilsetting i tråd med intervjukomiteens anbefaling. Samtidig henstiller styret til fakultetet om å tilby stipendiatstilling til to filosofer og én i hvert av de tre fagene idéhistorie, kunsthistorie og klassisk, med henvisning til at den økonomiske situasjonen som begrunnet at instituttet bare skulle tilsette i alt tre stipendiater, er vesentlig endret og langtidsbudsjettet viser et betydelig og økende mindreforbruk.

 
V-SAK 7
Saksnr.    8/2021

Innstilling - postdoktor i filosofi ved prosjektet «Infinity and Intensionality: Towards a New Synthesis»

NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25
Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken.

saksdokumenter:

 • saksframlegg
 • utlysningstekst 

 • utvidet søkerliste

 • intervjukomiteens innstilling av 13. april 2021

Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO

vedtaksforslag:

Instituttstyret innstiller til tilsetting i stilling som postdoktor i tråd med innstillingskomiteens anbefaling.

 
V-SAK 8
Saksnr.    9/2021

Innstilling - førstelektorer i filosofi

NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25
Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken.

dokumenter i saken:

 • saksframlegg
 • utlysningstekst 
 • utvidet søkerliste
 • intervjukomiteens innstilling av 13. april 2021

Retningslinjer for ansettelse av universitetslektorer

vedtaksforslag:

Instituttstyret innstiller til tilsetting i stillinger som førstelektor i filosofi i tråd med intervjukomiteens anbefaling, og ber om at de tre øverst rangerte ansettes.

 

Eventuelt

Publisert 15. apr. 2021 17:55 - Sist endra 15. apr. 2021 17:55