English version of this page

Nasjonale verdier og politiske reformer i post-Maidan Ukraina

Hva kjennetegner Ukrainas innenrikspolitiske utvikling etter Euromaidan-hendelsen i 2013/2014?

Monument med en statue av en kvinne som holder en gren med korsved i armene.

Frihetsmonumentet på Maidan-plassen i Kiev.

Foto: Silver Ringvee, Unsplash

Om prosjektet

Nasjonale verdier og politiske reformer i post-Maidan Ukraina (VALREF) adresserer de grunnleggende endringene i forutsetningene for stats- og nasjonsbygging i Øst-Europa etter 2013/2014.  

Euromaidan var en bølge med protester utløst av en intern strid om landets tilnærming til EU. Samlingspunktet for demonstrasjonene var Maidan-plassen i Kiev. I løpet av januar og februar 2014 spredte protestene seg til hele landet, og de endte i en voldelig konfrontasjon mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker i Kiev.

Ved annekteringen av Krim-halvøya og konflikten i Øst-Ukraina ble de grunnleggende forventningene til en europeisk, liberal orden utfordret. Disse forventningene bygger på: 

  • Stabile vilkår for stats- og nasjonsbygging
  • Orientering mot åpne markedsøkonomier og internasjonal handel
  • Et sikkerhetspolitisk landskap preget av forutsigbarhet og samarbeid.

Disse hendelsene var på den ene side initiert av økte spenninger internt i Ukraina rundt spørsmål som korrupsjon, vilkårlig politisk styring og stagnerende statsreformer. Samtidig dannet Euromaidan-protestene et nytt sett av politiske preferanser og forventninger. 

Mål

Hovedfokuset for dette prosjektet er politiske reformer etter 2014, og hvorvidt disse reformene svarer til forventninger generert av Euromaidan-hendelsen.

VALREF vil besvare følgende forskningsspørsmål:

  • Hva betyr Euromaidan-hendelsen og konflikten med Russland for reformer og nasjonsbygging i Ukraina?
  • Hva kan det ukrainske caset fortelle oss om nasjonsbygging generelt? Er tendensen i Ukraina en bevegelse mot en borgerrettslig/kulturelt definert nasjonal identitet, eller en etnisk definert identitet?
  • Er det en endring i oppfattelsen av nasjonal identitet i Ukrainas regioner, og hvilke forskjeller er det mellom det regionale og det nasjonale nivået? 

For å besvare dette vil vi kombinere solid kildegransking av institusjonelle og politiske reformer etter 2014 med grunnforskning på endring av holdninger til nasjonal identitet og politiske endringer. 

Vi bruker en modell utarbeidet av North et al (2009) som rammeverk og innlemmer teorier for nasjonsbygging i denne. Videre vil vi kontrollere modellen mot empirisk prosjektdata.

I 2022 og 2024 skal prosjektet gjennomføre to nasjonale spørreundersøkelser i samarbeid med et ukrainsk opinionsbyrå. Prosjektets deltakere vil også gjennomføre feltarbeid i Ukraina, og veilede en PhD-kandidat frem til en doktoravhandling.

Finansiering

Norges forskningsråd.

Varighet

01.01.2021-30.12.2024

Samarbeidspartner

Forsvarets forskningsinstitutt.

Publisert 27. okt. 2020 13:22 - Sist endret 30. nov. 2021 12:43