Retningslinjer for studentmedvirkning ved Det humanistiske fakultet

31.05.2006

Studentene har rett til å bli hørt i saker som angår dem, og til å ha representasjon i alle kollegiale organer med beslutningsmyndighet. I tillegg har de rett til å opprette studentutvalg på alle nivåer.

Studentutvalgene skal også fungere som støtte og kompetansebase for studentrepresentantene i styrer og råd. Studentene har mulighet for fire typer studentutvalg; Det humanistiske fakultets studentutvalg (HFSU), programutvalg, instituttutvalg og eventuelt fagutvalg.

Studentrepresentasjon i styrer og råd

Av Lov om universiteter og høyskoler § 4-4 fremgår det at:

(1) Studentene skal ha minst 20 prosent av medlemmene i alle kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet. Der dette ikke utgjør mer enn ett medlem, skal studentene ha rett til å møte med ytterligere en student med tale- og forslagsrett.  

(2) Bestemmelsen i første ledd kan fravikes dersom det delegerende organ enstemmig bestemmer noe annet.

Allmøtet

Ansvaret for å innkalle til og avholde allmøter og valg er delegert til studentorganene. Dersom det ikke finnes et studentorgan som kan gjennomføre allmøtet og bør enhetens ledelse bistå i opprettelsen av et slikt organ. Allmøtet bør avholdes i god tid før det første møtet i det respektive styret/rådet.

Alle studenter som er oppmeldt til et emne på instituttet det semesteret valget avholdes, har stemmerett ved valg til instituttstyret og instituttutvalg. Alle studenter som er tatt opp på programmet har stemmerett ved valg til programrådet og programutvalget. Alle studenter som har stemmerett på allmøtet på et studieprogram eller institutt har også stemmerett på valg til representanter ved HFSU.

Vedrørende valgregler vises det til Valgreglement for Universitetet i Oslo.

Styrerepresentanter

Studentene i styrer/råd velges for ett år av gangen. En innføring i styrets/rådets gjerning og virke for de nye representantene gjøres tilgjengelig på nettet. Hvis studentrepresentantene ønsker det kan det holdes formøter mellom disse og styre-/rådsleder før møter for å avklare problemstillinger i sakskartet. Det bør holdes et tilstrekkelig antall møter i året til at studentrepresentantene kan fremme sine saker.

Studentrepresentantene i fakultetsstyret ivaretar studentenes interesser i fakultetsstyret og Det humanistiske fakultets studentutvalg (HFSU) kan være høringsinstans i større saker på fakultetet. HFSU kan fremme saker for fakultetsledelsen. I tillegg velger HFSU representanter til utvalg og råd på fakultetet sentralt.

Studentrepresentantene i programrådet ivaretar studentenes interesser i dette rådet. Studentenes programutvalg ved de enkelte programmer kan gi innspill i større saker. I saker der et programutvalget ikke har bred nok kompetanse, kan man rådføre seg med eventuelle fagutvalg. Programutvalget kan be programleder fremme saker for programrådet.

Studentrepresentantene i instituttstyret ivaretar studentenes interesser i dette styret og kan rådføre seg med instituttutvalget i alle større saker. I saker som angår et fagfelt der instituttutvalget ikke har bred nok kompetanse, kan programutvalget/fagutvalget konsulteres. Instituttutvalg kan be instituttleder om å fremme saker for instituttstyret.

Studentrepresentanter i fakultetsstyret, programråd og instituttstyrer bør gis kompensasjon.

Studentutvalgene

Det humanistiske fakultets studentutvalg (HFSU)

HFSU velges av og blant alle studenter med opptak til et emne eller program på fakultetet, og er studentenes høyeste valgte organ på fakultetet. HFSU velger representanter til alle utvalg og råd på fakultetet sentralt. HFSU skal så langt som mulig støtte og koordinere studentrepresentantene i FS, programutvalg og instituttutvalg i deres arbeid. HFSU kan være høringsinstans for store saker på fakultet sentralt. Fakultetsledelsen bør ha jevnlige kontaktmøter med HFSU.

Programutvalg

Programutvalget velges av og blant studentene som er tatt opp på programmet. Programutvalget er studentenes talerør overfor programledelsen, og skal støtte studentenes programrådsrepresentanter i deres arbeid. Programutvalget kan konsulteres om saker på programmet. Programutvalget bør ha ansvar for deler av de faglig-sosiale tiltakene på programmet. Programrådsleder bør ha jevnlige møter med programutvalget.

Instituttutvalg

Instituttutvalget velges av og blant studentene som studerer emner som tilbys av instituttet. Instituttutvalget er studentenes talerør overfor instituttledelsen, og skal støtte studentenes instituttstyrerepresentanter i deres arbeid. Instituttutvalget kan konsulteres om saker på instituttet. Instituttledelsen bør ha jevnlige møter med instituttutvalget.

Der institutt og program i stor grad overlapper kan allmøtet ved enstemmighet velge å la programutvalget overta instituttutvalgets oppgaver.  

Fagutvalg

Studentene på et fagområde kan organisere seg i fagutvalg. Fagutvalget vil da være talerør for studentene på et fagområde opp mot instituttstyrer/instituttutvalg, programråd/programutvalg. Det er studentene selv som er ansvarlig for innkalling til allmøte og valg til fagutvalget.

Studenter ved årsenheter sikres innflytelse i faglige spørsmål og kontakt med undervisningsleder gjennom deltakelse i fagutvalget.

Fagutvalg kan også arrangere faglig-sosiale arrangementer.

Ved flere av fakultetets institutter har man undervisningsavdelinger som har ansvar for undervisningen på fagfeltene. Det kan her bli foretatt valg angående pensum, læringsformer og undervisningsformer. De aktuelle fagutvalg bør inviteres med når denne typen saker skal diskuteres. I de tilfeller det ikke finnes et eget fagutvalg kan programutvalget inviteres i fagutvalgets sted.

Tilrettelegging

Fakultetet og enhetene må legge til rette for at studentutvalgene kan drive sitt arbeid på en tilfredsstillende måte.

Alle institutter bør budsjettere med driftstøtte til studentutvalgene på instituttet. Fagutvalgene kan søke om midler fra instituttene.

Programutvalg og foreninger med tilknytning til programmet kan søke midler fra fakultetets bevilgning til faglig-sosiale tiltak. HFSU får sine driftsmidler over HFs sentrale budsjett.

Publisert 5. juli 2011 14:29 - Sist endret 29. mars 2022 13:23