English version of this page

MultiLing - Senter for flerspråklighet

Vår tids globale mobilitet og teknologiske fremskritt har ført til økt kulturell og språklig utveksling. MultiLing skal fremskaffe ny, forskningsbasert kunnskap om de språklige konsekvensene av globaliseringen.

MultiLing står det med bokstaver. Og et orange løvtre. Logo.

Senterets visjon er å bidra med kunnskap om muligheter og utfordringer ved flerspråklighet slik at samfunnet effektivt kan forvalte språklig mangfold og at individer kan få utvidet sitt kommunikative handlingsrom.

MultiLings temaer

Senteret er organisert rundt tre gjensidig avhengige temaer, som danner stammen i senterets forskningsaktiviteter:

  1. Flerspråklig kompetanse i et livsløpsperspektiv. Hvordan flerspråklige barn, unge og voksne tilegner seg de språkene de kan med et fokus på hvordan flerspråklig kompetanse endrer seg gjennom livet.
  2. Flerspråklig praksis og språkvalg i et livsløpsperspektiv. Hvordan flerspråklige barn, unge og voksne bruker de språkene de kan med et fokus på hvordan flerspråklig bruk endrer seg gjennom livet.
  3. Flerspråklighet, ideologier og språkpolitikk, Hvordan sosiale og politiske maktforhold påvirker flerspråklig tilegnelse og bruk, både på individ- og gruppenivå. 

MultiLings kollokvier

På tvers av de tre temaene sørger MultiLings to kollokvier for å sikre en felles oppfatning av begreper og retninger for den anlagte forskningen, samt å skape arenaer der forskerne kan integrere og sammenføye arbeidet teoretisk og metodologisk:

  • Kollokvium A: Undersøkelse av kritiske konsepter og teoretiske tilnærminger til studiet av flerspråklighet
  • Kollokvium B: Anvendelse av innovative metodologier i studiet av flerspråklighet gjennom livsløpet

Tverrfaglig senter

Senteret samler forskningsområder som tradisjonelt har vært adskilt innenfor språkvitenskapen, nemlig språksosiologiske og språkpsykologiske tilnærminger til språk og flerspråklighet.

MultiLing forener også ulike forskningsfelt, som lingvistikk, sosiologi, psykologi, pedagogikk, antropologi og hjerneforskning.

Forskeropplæring og internasjonal rekruttering har høy prioritet. MultiLing har et utstrakt nettverk og samarbeider med nasjonale og internasjonale flerspråklighetsforskere.

 

Publisert 14. feb. 2013 14:40 - Sist endret 21. apr. 2020 09:15