50 millioner til barn og Internett

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) er en sentral partner i to nye EU-finansierte prosjekter, som begge er knyttet til forskernettverket EU Kids Online, hvor Elisabeth Staksrud er med i ledelsen.

– Ny teknologi, og særlig bruk av teknologi til sosiale møter og samhandling, er et tema som kommer til å prege vår verden i overskuelig framtid. Vi på HF er veldig stolte av å ha et miljø som er helt framme i forskningsfronten på dette, og er med på å sette dagsorden. Det er en udelt glede å gratulere Elisabeth Staksrud med denne store tildelingen, sier forskningsdekan Mathilde Skoie.

Professor Elisabeth Staksrud (foto: IMK)
Professor Elisabeth Staksrud (foto: IMK)

– Vi er veldig glad for at begge prosjektene ble støttet, og at vi får alle pengene vi har bedt om, sier Elisabeth Staksrud. Det gir oss muligheten til å flytte forskningsfronten på området, samtidig som vi kan samarbeide aktivt med aktører som kan bruke vår forskning til å gjøre barn og unges liv og velferd bedre.

Tar i bruk uvanlige metoder

YSkills er et forskningsprosjekt som får totalt 3,2 mill Euro. I dette prosjektet, bestående av forskere fra 13 land, er det overordnede målet og øke og maksimere langsiktige positive effekter av bruk av Internett og annen IKT-teknologi.

Dette skal gjøres ved å se hvordan man kan stimulere og utvikle motstandskraft – resiliens - hos barn og unge gjennom ulike former for ferdigheter. Her er materiell, sosial og psykisk velferd nøkkelord. Prosjektet vil benytte en del metoder som er uvanlige for medieforskning, inkludert fMRI-scanning av 12-17 åringer hvor man tester ulike ferdigheter og evnen til konsentrasjon mens det tas bilder av hjernen. 

– Prosjektet skal gjøre flere større undersøkelser og eksperimenter. I Norge skal vi blant annet undersøke tre grupper sårbare ungdommer som enten skader seg selv, blir mobbet på nettet, eller har en overdreven bruk av nettet, og hvordan Internett spiller en rolle i deres liv.

Den norske deltakelsen i prosjektet springer også ut fra UiO:Norden prosjektet "Living the Nordic model". Blant andre deltar Niam Ni Bhroin fra IMK, og vi har vært så heldige å få med oss professor Tine Jensen fra Psykologisk institutt. Vi har også ansvaret for forskningsetikken i prosjektet, sier Staksrud.

Lager et europeisk rammeverk og en felles kunnskapsplattform

CORE er et nettverksprosjekt, et såkalt CSA – coordination and support action. Dette prosjektet, som i stor grad består av gruppen som leder EU Kids Online-nettverket, får nå 1,7 mill Euro for å utvikle en kunnskapsbase for hele Europa om hvilken effekt bruk av teknologi og teknologiske endringer har på barn og unge.

Prosjektet vil etablere en felles kunnskapsplattform hvor både forskere og andre kan få tilgang til eksisterende empirisk kunnskap, inkludert datasett, og aktivt engasjere seg i forskningen.

– Vi vil også drive utstrakt formidlingsaktivitet og samarbeide med aktører utenfor forskningen, og vi er særlig opptatt av «policy impact», forteller Staksrud.

I dette prosjektet har IMK blant annet ansvaret for forskningsetikken, og for å lage et europeisk rammeverk for hvordan man kan informere barn og ungdom om deres rolle som informanter, og hvilke rettigheter de har.

Begge prosjektene er finansiert gjennom H2020-området «Transformations».

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 21. aug. 2019 11:11 - Sist endret 23. mars 2020 16:02