Dette mener arbeidsgiverne

Arbeidsgivere generelt legger aller mest vekt på personlig egnethet når de ansetter. En relevant kandidat for en jobb må ha kompetansebevissthet og kunne selge inn sin egen kompetanse — «Jeg kan brukes til dette!».

Formelt utdanningsnivå, faglig spisskompetanse og arbeidserfaring er de tre formelle kriteriene som ble vurdert som de viktigste i ansettelsen av nyutdannede i Arbeidsgiverundersøkelsen UiO 2016. Mindre virksomheter vektla i større grad enn de store organisasjonsarbeid og praksisopphold.

I tillegg til vekleggingen av formelle kriterier ble virksomhetene bedt om å svare på hvilke ferdigheter som ble vektlagt hos kandidatene:

Topp 3 ferdigheter:

 • Kunne jobbe i team
 • Kunne jobbe selvstendig
 • Evne til å tilegne seg ny kunnskap

Kommunikasjon, forlag, media, PR

Fellestrekk for en relevant kandidat:
 • Må ha kompetansebevissthet og kunne selge inn sin egen kompetanse:
 • Må kunne anvende teoretisk kunnskap på praktiske problemstillinger og oppgaver
 • Sentrale ferdigheter i tillegg til et sterkt faglig fundament:
  • Analytiske ferdigheter - evne til å analysere komplekse problemstillinger og omfattende tallmateriale
  • Økonomi og ledelse
  • Formidlingsevne
  • Samarbeidsevne

Av personlige egenskaper forventes det at en aktuell kandidat for en jobb viser:

 • nysgjerrighet og ønske om å lære nye ting
 • engasjement, entusiasme og initiativ
 • selvstendighet

Praktikant- og traineeordninger er også gode rekrutteringsarenaer for mange virksomheter i bransjen. Studenter som har vært i praksis har svært ofte et fortrinn i en senere rekrutteringsprosess fordi virksomheten da vet hva slags medarbeider de får, noe som reduserer risikoen for feilansettelse.

Kulturlivet

Kulturlivet som bransje er under press og i endring. Omstilling, omorganisering, nedbemanning og reorientering er noen stikkord for det som skjer. Både arbeidsformer og rammebetingelser er i endring, og det påvirker alt fra digitalisering til endring i norsk kulturpolitikk. Dette preger arbeidsmarkedet HF-kandidatene går ut i.

Fellestrekk for en relevant kandidat i kulturlivet:
 • Formidlingsevne er svært viktig - det være seg muntlig formidling til publikum, skriftlig formidling, kunnskap om visuell formidling, fotografi, video eller sosiale medier
 • Evne til tverrfaglig samarbeid og å kunne jobbe med publikums- og brukerkontakt
 • Har organisasjonserfaring og arrangementserfaring
 • Gjerne ha hatt praksis eller konkret arbeidserfaring fra tilsvarende type virksomhet
 • Gjerne ha skrevet masteroppgave som er relevant for virksomheten
 • Ekstra kompetanse spesielt innenfor tre områder:
  • Informatikk/ digital kompetanse
  • Kommunikasjon/ journalistikk
  • Økonomi og ledelse

Kandidater som har hatt praksis i en relevant virksomhet i løpet av studiet er høyt verdsatt blant aktører i kulturlivet. Det vil kunne resultere i et direkte konkurransefortrinn i et presset arbeidsmarked.

Utdanning og skoleverk

Arbeidsgivere innenfor  utdanning og skoleverk legger spesielt vekt på disse ferdighetene:
 • Formelt utdanningsnivå
 • Evne til å formidle kunnskap
 • Evne til å tilegne seg ny kunnskap
 • Beherske muntlig kommunikasjon
 • Evne til å lede
 • Arbeide produktivt i team
 • Knytte kontakter og bygge relasjoner
 • Se nye muligheter og perspektiver
Disse ferdighetene er kandidatene fra HF særlig gode på, ifølge arbeidsgivere i sektoren:
 • Fagkompetanse
 • Evne til å formidle kunnskap
 • Beherske skriftlig kommunikasjon
 • Beherske muntlig kommunikasjon
 • Evne til å arbeide selvstendig

Offentlig forvaltning

Økende globalisering gir behov for mer språkkompetanse, både på store internasjonale språk og minoritetsspråk. Virksomhetene skal ofte kommunisere med et bredt publikum og det stiller både krav til hvilke språk man behersker og til formidlingsform. Noen ganger skal det kommuniseres til hele befolkningen, mens andre ganger skal det utredes og tilrettelegges for politiske beslutninger. Det er behov for personer med god skriftlig formuleringsevne, som kan formulere seg klart, konsist, kort og strukturert.

Fellestrekk for en relevant kandidat i offentlig forvaltning:
 • Mastergrad
 • Ønsker kandidater med kombinasjonsutdannninger, særlig med språk som del av utdanningen
 • Bonus med utenlandsopphold
 • Ansetter få nyutdannede
 • Sentrale ferdigheter i tillegg til fagkompetanse:
  • Samarbeidsevne
  • Formidlingsevne
  • Analytiske ferdigheter
  • Beherske debatt- og argumentasjonsteknikk

Statlige virksomheter legger mer vekt på formelt utdanningsnivå enn virksomheter i kommunal sektor og behovet for ansatte på mastergradsnivå er særlig stort her. Statlig sektor synes i større grad enn andre sektorer å vektlegge skriftlig og muntlig formidlingsevne.

Næringslivet

Høyt endringstempo i samfunnet generelt og næringslivet spesielt gjør at god omstillingsevne og endringsvillighet er viktige egenskaper. Migrasjon og mer multikulturelle samfunn gir behov for økt språkkompetanse og kulturforståelse. Dette er særlig relevant for internasjonalt orienterte virksomheter.

Teknologiendringer, utsrakt bruk av ulike digitale verktøy og sosiale medier i næringslivet gir behov for kandidater som forstår mekanismene og samspillet mellom mennesker og teknologi, og her er humanistiske fag godt egnet.

Enfaglig kompetanse blir stadig mindre attraktivt - næringslivet ønsker for eksempel språk- og kulturkompetanse sammen med økonomi, juss, IT eller andre teknologifag.

Fellestrekk for en relevant kandidat:
 • Må kunne anvende teoretisk kunnskap på praktiske problemstillinger og oppgaver
 • Sentrale ferdigheter i tillegg til fagkompetanse:
  • Formidlingsevne
  • Samarbeidsevne
  • Analytiske ferdigheter
  • Forretningsforståelse, økonomi og ledelse

Rekrutteringsmåtene i næringslivet er i hovedsak konvensjonelle:

 • Annonsering
 • Gjennom nettverk
 • Gjennom LinkedIn og andre sosiale medier
 • Via rekrutteringsbyråer

Praktikant- og traineeordninger er også gode rekrutteringsarenaer for mange virksomheter i næringslivet. Studenter som har vært i praksis har svært ofte et fortrinn i en senere rekrutteringsprosess fordi virksomheten da vet hva slags medarbeider de får, noe som reduserer risikoen for feilansettelse.

 

Frivillige organisasjoner, interesseorganisasjoner

Arbeidsgivere i frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner legger spesielt vekt på disse ferdighetene:

 • Evne til å tilegne seg ny kunnskap
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Beherske skriftlig kommunikasjon
 • Se nye muligheter og perspektiver
 • Beherske muntlig kommunikasjon
 • Knytte kontakter og bygge relasjoner
 • Arbeide under tidspress
 • Arbeide produktivt i team
Disse ferdighetene er kandidatene fra HF særlig gode på, ifølge arbeidsgivere i bransjen:
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Fagkompetanse
 • Evne til å formidle kunnskap
 • Evne til å arbeide tverrfaglig
 • Beherske muntlig kommunikasjon

Hva kan HF-kandidater bli bedre på?

Disse ferdighetene kan HF-kandidater med fordel bli sterkere på. Tilbakemeldingene kommer fra arbeidsgivere innenfor alle bransjer:

 • Evne til å behandle tall og statistikk
 • Evne til å lede
 • Arbeide under tidspress
 • Arbeide produktivt i team

I studiene bør du passe på å øve opp disse ferdighetene, for eksempel gjennom å velge emner fra emnetråden «Arbeidslivets praksiser». Emnetråden gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen økonomi, virksomhetsforståelse, prosjektarbeid og metoder for å kommunisere og samarbeide på tvers av ulike kompetanser i team.

Kilde:

Arbeidsgiverundersøkelser og arbeidsmarkedsrapporter

Publisert 7. apr. 2017 09:51 - Sist endret 27. feb. 2020 10:42