Tidlegare eksamensoppgåver ved ILN

Her finn de lenker til tidlegare eksamensoppgåver gitt ved ILN.

Hopp direkte til EXFAC, IBS, IRSK, KLAR,  LING, MAS, NFI, NOAS, NOR, NORINT, RETKOM eller SPR.

KLAR2100 - Klart språk, demokrati og rettsikkerhet
LING1100 - Semantikk og pragmatikk 1
LING1107 - Språktilegnelse
LING1109 - Flerspråklighet
LING1111 - Fonetikk og fonologi 1
LING1112 - Morfologi og syntaks 1
LING1113 - Psykolingvistikk og sosiolingvistikk
LING2100 - Semantikk og pragmatikk 2
LING2104 - Morfologi og syntaks 2
LING2108 - Språkendring
LING2111 - Språkendring og språktypologi
LING2114 - Språkstruktur i et mindre kjent språk
LING2121 - Fonetikk og fonologi 2
LING4101 - Språkvitenskapens vitenskapsteori
LING4111 - Fonetikk og fonologi 2
LING4118 - Semantikk og pragmatikk 2
LING4120 - Lingvistisk fordypningsemne A
LING4130 - Lingvistisk fordypningsemne B
LING4140 - Språkvitenskapelig metode
LING4150 - Språk og evolusjon
LING4181 - Veiledet lesning i lingvistikk
MAS1511 - Norrøn og keltisk mytologi
NFI1100 - Runology - General Introduction
NFI1101 - Norrøn grammatikk og eldre språkhistorie
NFI2130 - Norrøn prosa
NFI2300 - Norrønt tekststudium
NFI2240 – Norrøn poesi og juridiske tekster
NFI4100 - Runology - General introduction
NFI4120 - Old Norse - language and texts
NOAS1100 - Innføring i norsk som andrespråk
NOAS2101 - Norsk språkstruktur i et andrespråksperspektiv
NOAS2102 - Andrespråksundervisning og andrespråkslæring
NOAS2301 - Litteratur i en flerkulturell kontekst
NOAS4101 - Andrespråksforskning i faghistorisk lys
NOAS4102 - Andrespråkstilegnelse og andrespråkslæring
NOAS4103 - Grammatiske emner i et andrespråksperspektiv
NOR1100 - Norsk grammatikk
NOR1107 - Sosiolingvistikk, talemålsvariasjon og språkkontakt i Norge
NOR1109 - Norsk språkhistorie, dialektlære og sosiolingvistikk i eit nordisk perspektiv
NOR1108 - Klarspråk - korrekt og forståelig norsk
NOR1300 - Nordisk, særlig norsk, litteratur 1800-2000
NOR1302 - Nordisk barne- og ungdomslitteratur 1
NOR2101/4103 - Norsk språkhistorie
NOR2111 - Syntaks og morfologi
NOR2120/4120 - Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 2
NOR2310 - Nordisk, særleg norsk, barne- og ungdomslitteratur 2
NOR2311 - Nordisk samtidslitteratur
NOR2312 - Sammensatte tekster i norskfaget
NOR2320 - Epokestudium i nordisk litteratur A
NOR2340 - Sjangerstudium i nordisk litteratur A
NOR2360 - Motiv- og temastudium i nordisk litteratur A
NOR2380 - Forfatterskapsstudium i nordisk litteratur A
NOR2400 - Litterær analyse, teori og metode i nordisk litteratur
NOR2415 - Contemporary Scandinavian Film: Cultural, Aesthetic and Literary Approaches
NOR2440 - Sjangerstudium i nordisk litteratur B
NOR4308 - Tekstbedømmelse og forlagsarbeid
NOR4310 - Nordisk, særleg norsk, barne- og ungdomslitteratur 2
NOR4312 - Litteraturdidaktikk
NOR4314- Litteraturkritikk
NOR4320 - Epokestudium i nordisk litteratur A
NOR4340 - Sjangerstudium i nordisk litteratur C
NOR4360 - Motiv- og temastudium i nordisk litteratur C
NOR4380 - Forfatterskapsstudium i nordisk litteratur A
NOR4401 - Litteraturformidlingens sjangre
NOR4402 - Den litterære institusjon
NOR4410 - Nordisk samtidslitteratur
NOR4440 - Sjangerstudium i nordisk litteratur D
NOR4450 - Teoretiske innfallsvinkler til masteroppgave i nordisk litteratur
NOR4460 - Motiv- og temastudium i nordisk litteratur D
NOR4491 - Prosjektbeskrivelse i litteraturformidling
NOR4910 - Praksisemne for studieretning i litteraturformidling
NORINT0110 - Norsk for internasjonale studenter, trinn 1
NORINT0114 - Norsk for internasjonale studenter, 60-timers innføringskurs
NORINT0120 - Norsk for internasjonale studenter, trinn 2
NORINT0130 - Norsk for internasjonale studenter, trinn 3
RETKOM1102 - Tekst og kommunikasjon
RETKOM2103 - Diskursanalyse
RETKOM2160/4160 - Nordisk Sakprosa
RETKOM4101 - Vitenskapsteoretisk studium innen retorikk og språklig kommunikasjon
SPR4110 - Språk og kommunikasjon i det flerkulturelle samfunnet
SPR4140 - Språkvitenskapelig metode

 

Publisert 4. mars 2016 16:23 - Sist endra 30. aug. 2022 11:04