The Longue Durée of Cultural Heritage. Curation of the Past

Invitasjon til å delta med innlegg på flerfaglig konferanse om kulturarv på Det norske institutt 5 - 7 desember 2022, i samarbeid med HEI prosjektet. 

Blant bekreftede foredragsholdere er Thora Petursdottir (HEI/Universitetet i Oslo), David C. Harvey (Århus Universitet), Birgit Meyer (Utrecht Universitet), Chiara Mannoni (Ca' Foscari Universitetet i Venezia), Lars Boje Mortensen (Universitetet i Syd-Danmark), Anne Eriksen (Universitetet i Oslo), Arnold Witte (Amsterdam Universitet) og Christopher Whitehead (Newcastle Universitet). 

Litt mer om konferansen:

Over hele verden er det en økende interesse for kulturarv, både i akademia, i forvaltningen og blant politikere. Kulturarv er gjerne forstått som et moderne begrep med røtter i opplysningstiden. Det er imidlertid ingen tvil om at før- og tidligmoderne samfunn forvaltet sin fortid på sammenlignbare måter. Ved å anlegge et langt historisk perspektiv på temaet kulturarv ønsker denne konferansen å skape en arena for å stille nye forskningsspørsmål på tvers av faggrenser. Vi ønsker å bruke historiske eksempler på “fortidsforvaltning” for å kontekstualisere, nyansere, og fordype oss i grunnlaget for hvordan vi forstår kulturarv i dag. Likeledes mener vi at ny utvikling innenfor kulturarvteori og -praksis kan gi en fruktbar forståelsesramme for studiet av fortidens kulturarvsprosesser.

Vi ønsker at forskere som arbeider med kulturarvsspørsmål i samtiden og de som undersøker liknende spølrsmål i fjernere historiske sammenhenger møter hverandre, og inviterer til en tverrfaglig konferanse der en dialog mellom fagfelt kan finne sted. Vi håper på bidragsytere med historisk fokus så vel som perspektiver fra samtiden. Aktuelle temaer kan være (men er ikke begrenset til):

  • Kulturarvsmetodologi
  • Førmoderne eksempler på forvaltning og bevaring av kulturarv
  • Autentisitet
  • Rasering og ikonoklasme
  • Ruiner og rekonstruksjoner
  • Kommersialisering og kommodifisering
  • Bevaring som desakralisering
  • Restaurering
  • Er tekster immateriell kulturarv? De materielle dimensjonene ved tekstlig kulturarv – epigrafikk, arkiver, corpora etc.
  • Avbildninger av kulturarvprosesser

Forslag til konferansebidrag på maksimum 250 ord samt et kort CV (en halv side) sendes til k.b.aavitsland@roma.uio.no innen 15. mai 2022.

Forskere uten driftsmidler fra hjemmeinstitusjonen kan søke om reisestipend til den samme epostadressen.

Publisert 7. mars 2022 17:24 - Sist endret 24. mars 2022 16:40