English version of this page

Nordiske «borgerkriger» i høymiddelalderen i et tverrfaglig og komparativt perspektiv

Prosjektet har to hovedhypoteser: «Borgerkrigene» var ikke særlig omfattende eller destruktive, og de bør studeres som regionale konflikter, og ikke nasjonale.

Om prosjektet

«Kong Sverre krysser fjellet ved Voss». Maleri av Peter Nicolai Arbo.
«Kong Sverre krysser fjellet ved Voss». Maleri av Peter Nicolai Arbo.

I dette prosjektet vil borgerkrigene (ca. 1130-1260) danne den tidsmessige rammen, og et løselig definert Norden den romlige avgrensningen (Danmark, Sverige, Norge og Island). Vi ønsker å studere de nordiske borgerkrigene på tre ulike arenaer: et regionalt nivå (elitekonflikter), et riksnivå (dynastiske konflikter), og et nordisk / nord-europeisk nivå.

Oppmerksomheten rettes mot elitene som ledende samfunnsaktører som opererte på tvers av både regional- og riksgrenser, og i mindre grad mot formelle institusjoner som kongedømme og kirke. Fokuset på elitene medfører videre en vektlegging av nettverk – sosiopolitiske, økonomiske og religiøse (som ikke kan avgrenses skarpt fra hverandre), samt at de enkelte elitemedlemmenes strategiske spillerom understrekes. Vi ønsker å nærme oss denne fasen i Nordens historie med nye spørsmål og perspektiver.

For det første mener vi at tidligere forskning har overdrevet det destruktive og destabiliserende ved middelalderens konflikter og kriger. Her vil vi dra veksler på nyere forskning inspirert av rettsantropologi, som har understreket at konflikter reguleres av en rekke normer, og at avviklingen av disse ofte skaper nye allianser som har som mål å skape fred.

For det andre mener vi at det ikke er holdbart å avgrense urolighetene til en indre, nasjonal arena (riksnivået), og tilskrive ytre innblanding en så begrenset rolle som tidligere forskning har gjort. Elitenes nettverk var internasjonale, og inkluderte slektninger, svogere og venner i andre regioner og riker som ble trukket inn i konflikter og kriger. Her vil europeisk komparasjon være en sentral faktor.

Borgerkrig er et dagsaktuelt fenomen. Over hundre borgerkriger er blitt utkjempet siden slutten på Den kalde krigen. Vi vil samarbeide med antropologer og statsvitere som har arbeidet med moderne borgerkriger, fordi vi mener deres innsikt og kunnskaper kan ha relevans for studiet av tilsvarende fenomener i middelalderen, og omvendt.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Varighet

September 2016 - Juli 2020

 

Publisert 26. mai 2016 12:22 - Sist endret 16. apr. 2020 10:32

Kontakt

Prosjektledere:

Jón Viðar Sigurðsson

j.v.sigurdsson@iakh.uio.no

22 84 19 55/22 84 19 00

Hans Jacob Orning

h.j.orning@iakh.uio.no

22 84 19 30

Deltakere

 • Jon Vidar Sigurdsson
 • Hans Jacob Orning
 • Louisa Taylor
 • Hilde Andrea Nysether
 • Max Naderer
 • Kim Esmark
 • Helle Vogt
 • Lars Hermanson
 • Auður Magnúsdóttir
 • Fredrik Rosén
 • Ebrahim Afsah
 • Henrik Vigh
 • Stephen D. White
 • Gerd Althoff
 • Jenny Benham
Detaljert oversikt over deltakere