Undervisningsprosjektet UTFOR

Med et nytt læringsdesign vil vi øke historiestudentenes motivasjon, trivsel og læring.

Gruppe studenter i et undervisningsrom. Foto.

Historiestudentene jobber sammen i grupper og leverer oppgaver underveis i semesteret. 

Foto: Audun Bjerknes, LINK, UiO.

Om prosjektet

Historie er UiOs største humanistiske fag, med opptil tre hundre studenter på begynneremnene. 

Undervisningsprosjektet «UTFOR – Utforskende forelesninger og studentdrevne smågrupper i et stort humanistisk fag», utvikler et nytt læringsdesign for disse emnene. Læringsdesignet tar utgangspunkt i aktiv læring, ofte kalt inquiry-based learning som overordnet prinsipp, med team-, case- og problembasert læring som underliggende metodikk.   

UTFOR legger til rette for en mer spørrende og utforskende holdning til fagstoffet ved å: 

  • Bruke ny teknologi til å fornye forelesningene.  

  • Endre vurderingsformene fra avsluttende skoleeksamen til digitale mappeinnleveringer. 

Vi organiserer studentene i grupper som får et felles ansvar for å levere oppgaver underveis. På denne måten vil vi øke det faglige og sosiale samkvemmet, og lære studentene å jobbe sammen.  

Masterstudenter blir hyret inn for å legge til rette for arbeidet i gruppene. Slik vil vi knytte bånd mellom begynner- og masterstudenter, gi masterstudentene ledelseserfaring, og gi de nye studentene mer oppfølging enn de får i dag – uten å frata dem ansvaret for egen læring. 

Mål

Læringsdesignet skal gi studentene kompetanse, kunnskap og arbeidsmetodiske verktøy som gjør dem bedre rustet til å følge den faglige progresjonen i studieløpet på lavere og høyere grad. Det skal også bidra til at studentene stiller sterkere i arbeidslivet etter endt utdanning. 

Fire viktige delmål med prosjektet er å: 

  • Øke studentens innsikt i, og forståelse for, egne preferanser for læring- og arbeidsmetodikk for slik å legge til rette for selvstendighet og videre selvutvikling hos den enkelte. 

  • Gi studentene erfaring med ulike typer samarbeid i gruppe som senere gjør dem i stand til selv å opprette og delta i selvdrevne smågrupper. 

  • Utvikle læringsaktiviteter og vurderingsformer som understøtter studentens utprøving av forskjellige arbeidsformer, og en utforskende tilnærming til fagstoffet. 

  • Flytte ressurser, som i nåværende læringsdesign går til avsluttende sensur, til vurdering og tilbakemelding underveis i semesteret. 

Varighet

Mars 2019 - august 2022

Finansiering

5 millioner kroner fra DIKU - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (prosjektnr. AKTIV2018/10184).

Samarbeidspartnere

LINK - Senter for læring og utdaning

Publisert 14. sep. 2021 07:17 - Sist endret 4. okt. 2021 14:13