Innnkalling til møte i instituttstyret onsdag 6. mars kl. 14:15

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 6. februar 2019

Se protokoll fra møtet 6. februar 2019 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Doktorgradsstipendiat i konservering. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 27 søkere.
  • Førsteamanuensis i miljøarkeologi/arkeometri. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 33 søkere. Det ble satt ned en sorteringskomite bestående av Unn Pedersen, Julie Lund og Søren Handberg. Rapport ble avgitt 11.10.2018. Det er satt ned en sakkyndig komité bestående av Lotte Hedeager, UiO, Henriette Syrach Lyngstrøm, Københavns universitet og James H. Barrett, University of Cambridge.
  • Førsteamanuensis i nordeuropeisk middelalderhistorie. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 30 søkere. Det ble satt ned en sorteringskomité bestående av Tor Egil Førland, Ildar Garipzanov og Ulrike Spring. Rapport ble avgitt 25.9.2018. Det er satt ned en sakkyndig komité bestående av Ildar Garipzanov, UiO, Patrick J. Geary, IAS, Princeton og Julia Smith, University of Oxford. Rapport ble avgitt 9.1.2019. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Tor Egil Førland, Ulrike Spring, Knut Ødegård og Jesper Andersen.

O-Sak C: Langtidsbudsjett og prognoser

O-Sak D: Øvrige orienteringssaker

 

Til behandling i åpent møte:

Sak 04/19: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 6. mars 2019: ……………………………… og ………………... .

Sak 05/19: Regnskap 2018
Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner regnskapet for 2018.

Til behandling i lukket møte:

Sak 6/19 Innstilling til stilling som førsteamanuensis i eldre verdenshistorie
Saksdokumenter (sendes møtende medlemmer kun i papirversjon):

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Eventuelt


Oslo, 28.februar 2019

 

Tor Egil Førland
Instituttleder                                                                        

Katrine Randin
administrativ leder

Publisert 27. feb. 2019 13:27 - Sist endret 4. mars 2019 14:21