Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 6. februar 2019 kl. 14:15-15:05

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland, Hilde Sandvik, Søren Handberg, Toufoul Abou-Hodeib, Rebecca Cannell, Julianne Rustad, Elisabeth Aslesen, Poul-Christian Bermingrud Østberg, Tanja Storsul;
Observatører (alle med talerett): Unn Pedersen, Sunniva Engh, Ellen C. Lund (kun under orienteringssak C);
Fra administrasjonen: Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen.

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 5. desember 2018

Se protokoll fra møtet 5. desember 2018 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Førsteamanuensis i miljøarkeologi/arkeometri. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 33 søkere. Det ble satt ned en sorteringskomite bestående av Unn Pedersen, Julie Lund og Søren Handberg. Rapport ble avgitt 11.10.2018. Det er satt ned en sakkyndig komité bestående av Lotte Hedeager, UiO, Henriette Syrach Lyngstrøm, Københavns universitet og James H. Barrett, University of Cambridge.
  • Førsteamanuensis i nordeuropeisk middelalderhistorie. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 30 søkere. Det ble satt ned en sorteringskomité bestående av Tor Egil Førland, Ildar Garipzanov og Ulrike Spring. Rapport ble avgitt 25.9.2018. Det er satt ned en sakkyndig komité bestående av Ildar Garipzanov, UiO, Patrick J. Geary, IAS, Princeton og Julia Smith, University of Oxford. Rapport ble avgitt 9.1.2019.
  • Førsteamanuensis i verdenshistorie. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 17 søkere. Det ble satt ned en sorteringskomité bestående av Tor Egil Førland, Ildar Garipzanov og Ulrike Spring. Rapport ble avgitt 14.9.2018. Det er satt ned en sakkyndig komité bestående av Ildar Garipzanov, UiO, Ine Jacobs, University of Oxford og Eivind Heldaas Seland, Universitetet i Bergen. Rapport ble avgitt 22.11.2018. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Tor Egil Førland, Ulrike Spring, Knut Ødegård og Marco Flores.

O-Sak C: Årsrapport for Norgeshistorie.no
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 30.1.2019
Årsrapport for Norgeshistorie.no

O-Sak D: Vernerunder og HMS-arbeid
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 8.1.2019
Sjekkliste og tiltaksplan for Blindernveien 11
Sjekkliste og tiltaksplan for Frederiks gate 3
Sjekkliste og tiltaksplan for Niels Treschows hus

O-Sak E: Øvrige orienteringssaker

  • Knut Ivar Austvoll har tilrådt lektorvikariatet i arkeologi
  • Ingeborg Fossestøl har tilrådt en stipendiatstilling i historie, knyttet til Toufoul Abou-Hodeibs prosjekt Midtøstens historie
  • Arbeide med UiOs Strategi 2030 er påbegynt. Saken blir presentert på instituttets allmøte 12.2.2019

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.

Til behandling i åpent møte:

Sak 01/19: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 6. februar 2019: Rebecca Cannell og Elisabeth Aslesen.

Sak 02/19: Kunngjøring av doktorgradsstipend i historie
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.1.2019
Forslag til kunngjøringstekst

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger. Instituttleder får fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i tråd med styrets diskusjon i samråd med veileder.

Til behandling i lukket møte:

Sak 3/19 Innstilling til stilling som førsteamanuensis i kulturarvsarkeologi (HEI)
Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 1.2.2019
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 1.2.2019
Sakkyndig vurdering av 5.1.2019
Sorteringskomiteens vurdering av 31.8.2018
CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.


Oslo, 6. februar 2019

 

Tor Egil Førland                          Rebecca Cannell                           Elisabeth Aslesen
Instituttleder

                                                                                                          Katrine Randin
                                                                                                          administrativ leder

Publisert 7. feb. 2019 12:37 - Sist endret 7. feb. 2019 12:53