Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 6. mars 2019 kl. 14:15-16:00

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland, Søren Handberg, Toufoul Abou-Hodeib, Julianne Rustad, Poul-Christian Bermingrud Østberg;
Varamedlemmer: Hans Jacob Orning, Bettina Ebert;
Observatører (begge med talerett): Unn Pedersen, Sunniva Engh (begge forlot møtet under orienteringssak C);
Fra administrasjonen: Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Dagsorden ble endret slikt at orienteringssakene C og D ble behandlet etter vedtakssak Sak 05/19: Regnskap 2018.

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 6. februar 2019

Se protokoll fra møtet 6. februar 2019 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Doktorgradsstipendiat i konservering. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 27 søkere. Det er satt ned en innstillingskomite bestående av Sunniva Engh, Tine Frøysaker og Julie Lund. To biveiledere vil også delta i utvelgelsesprosessen.
  • Førsteamanuensis i miljøarkeologi/arkeometri. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 33 søkere. Det ble satt ned en sorteringskomite bestående av Unn Pedersen, Julie Lund og Søren Handberg. Rapport ble avgitt 11.10.2018. Det er satt ned en sakkyndig komité bestående av Lotte Hedeager, UiO, Henriette Syrach Lyngstrøm, Københavns universitet og James H. Barrett, University of Cambridge.
  • Førsteamanuensis i nordeuropeisk middelalderhistorie. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 30 søkere. Det ble satt ned en sorteringskomité bestående av Tor Egil Førland, Ildar Garipzanov og Ulrike Spring. Rapport ble avgitt 25.9.2018. Det er satt ned en sakkyndig komité bestående av Ildar Garipzanov, UiO, Patrick J. Geary, IAS, Princeton og Julia Smith, University of Oxford. Rapport ble avgitt 9.1.2019. Det er satt ned en innstillingskomite bestående av Tor Egil Førland, Ulrike Spring, Knut Ødegård og Jesper Andersen.

O-Sak C: Langtidsbudsjett og prognoser

O-Sak D: Øvrige orienteringssaker

  • Tilsettingsutvalget ved HF (TUV) har i møte 18.1.2019 tildelt Ingrid Fuglestvedt personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet arkeologi.
  • TUV har i møte 15.2.2019 tildelt Martin Furholt personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet arkeologi.
  • TUV har i møte 1.3.2019 tilsatt Þóra Pétursdóttir i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen kulturarvsarkeologi (HEI) ved IAKH.
  • Dekanen har satt utlysning av instituttets egenfinansierte stipendiatstillinger på vent med henvisning til langtidsbudsjettprognosen.

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.

Til behandling i åpent møte:

Sak 04/19: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 6. mars 2019: Poul-Christian Bermingrud Østberg og Bettina Ebert.

Sak 05/19: Regnskap 2018
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 28.2.2019
Artsrapport
Tiltaksrapport

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner regnskapet for 2018.

Til behandling i lukket møte:

Sak 6/19 Innstilling til stilling som førsteamanuensis i eldre verdenshistorie

Saksdokumenter (delt ut i papirversjon kun til møtende medlemmer):
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Innstillingskomiteens forslag til innstilling
Sakkyndig vurdering med vedlegg
Kommentar til sakkyndig vurdering
Sorteringskomiteens vurdering
Merknader til sorteringskomiteens vurdering og sorteringskomiteens svar
CV og publikasjonslister for den innstilte.

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.


Oslo, 6. mars 2019

 

Tor Egil Førland                 Poul-Christian Bermingrud Østberg                  Bettina Ebert
Instituttleder

                                                                                                                    Katrine Randin
                                                                                                                    administrativ leder

Publisert 7. mars 2019 09:31 - Sist endret 7. mars 2019 09:31