Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 8. mai 2019 kl. 14:15

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 6. mars 2019

Se protokoll fra møtet 6. mars 2019 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

 • Doktorgradsstipendiat i konservering. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 27 søkere. Det er satt ned en innstillingskomite bestående av Sunniva Engh, Tine Frøysaker og Julie Lund. To biveiledere deltar i utvelgelsesprosessen.

O-Sak C: Søkertall til studieprogrammene
O-Sak D: Øvrige orienteringssaker


Til behandling i åpent møte:

Sak 07/19: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 3. april 2019: ……………………………… og ………………... .

Sak 08/19: Årsrapport 2018
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 25.4.2019
Utkast til Årsrapport for 2018
Årsrapport for Ph.d.-utdanningen
Årsrapport for Norgeshistorie.no (behandlet i styremøtet 6. februar 2019)
Tilstandsrapport om studiekvalitet ved IAKH 2015-2018

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den framlagte årsrapport for 2018

Til behandling i lukket møte:

Sak 9/19 Innstilling til stilling som førsteamanuensis i nordeuropeisk middelalderhistorie
Saksdokumenter (sendes kun møtende medlemmer i papirversjon):

 • Fremleggsnotat av 30.4.2019
 • Kunngjøring
 • Utvidet søkerliste
 • Innstillingskomiteens forslag til innstilling av 29.4.2019
 • Sakkyndig vurdering av 9.1.2019 med merknad vedlagt
 • Sorteringskomiteens vurdering av 25.9.2018 med merknader vedlagt
 • CV og publikasjonslister for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 10/19 Innstilling til førsteamanuensis i miljøarkeologi/arkeometri
Saksdokumenter (sendes møtende medlemmer kun i papirversjon):

 • Fremleggsnotat av 2.5.2019
 • Kunngjøring
 • Utvidet søkerliste
 • Innstillingskomiteens forslag til innstilling av 2.5.2019
 • Intervjuguide (revidert)
 • Sakkyndig vurdering av 5.1.2019
 • Sorteringskomiteens vurdering av 31.8.2018 med merknad vedlagt
 • CV og publikasjonslister for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Eventuelt


Oslo, 2. mai 2019

Tor Egil Førland
Instituttleder                                                                        Katrine Randin
                                                                                            administrativ leder

Publisert 3. mai 2019 11:22 - Sist endret 3. mai 2019 11:22