Protokoll fra ekstraordinært møte i instituttstyret onsdag 26. juni 2019 kl. 14:15-15:20

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland, Søren Handberg (forlot møtet under behandlingen av  Sak 14/19 Innstilling til stilling som postdoktor ved NFR-prosjektet Cult, Memory, and Civic Identity in Kalydon), Rebecca Cannell, Julianne Rustad, Elisabeth Aslesen, Tanja Storsul;

Varamedlemmer: Hans Jacob Orning, Herman André Skøien Kvale;
Observatører (begge med talerett): Unn Pedersen, Sunniva Engh;
Fra administrasjonen: Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).
 

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen.

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 8. mai 2019

Se protokoll fra møtet 8. mai 2019 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

Det ble orientert om tilsetninger vedtatt i fakultetets tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger (TUV):

- Þóra Pétursdóttir ble i møtet 1.3.2019 tilsatt i stilling som førsteamanuensis innen kulturarvsarkeologi. Pétursdóttir tiltrer 1. august 2019;
- Anders Winroth ble i møtet 7.6.2019 tilsatt i stilling som førsteamanuensis i middelalderhistorie.
- David Wright ble i møtet 7.6.2019 tilsatt i stilling som førsteamanuensis  i arkeologi (miljøarkeologi/arkeometri).
- Daniele Miano ble i møtet 21.6.2019 tilsatt i stilling som førsteamanuensis i eldre verdenshistorie.

- Førsteamanuensis Francesco Caruso har sagt opp sin stilling fra 1. august 2019.
- Professor Douglas Rossinow har sagt opp sin stilling fra 1. august 2019.

O-Sak C: Øvrige orienteringssaker

 • Forskningsrådet har gitt økonomisk støtte til Den nasjonale forskerskolen i historie i fire år.
 • IAKHs søknad om Senter for fremragende undervisning (SFU) i internasjonal historie til DIKU går videre til andre runde sammen med 7 andre søknader.

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.

Til behandling i åpent møte:

Sak 11/19: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 26. juni 2019: Herman André Skøien Kvale og Rebecca Cannell.

Sak 12/19: Ledelsesvurdering og regnskapsrapport  1. tertial 2019
Saksdokumenter:

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner regnskapsrapporten for 1. tertial 2019.

Sak 16/19: Samarbeid om masterprogrammet Viking and Medieval Studies
Saksdokumenter:

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner samarbeid om masterprogrammet Viking and Medieval Studies.
 

Til behandling i lukket møte:

Sak 13/19 Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat i konservering ved prosjekt Imaging-based documentation and analysis for change monitoring of novel dry-cleaning restoration/conservation methods for unvarnished paintings.
Saksdokumenter (sendt kun møtende medlemmer i papirversjon):

 • Fremleggsnotat av 24.6.2019
 • Kunngjøring
 • Intervjukomiteens forslag til innstilling av 24.6.2019
 • Utvidet søkerliste
 • CV for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret tilsetter innstilte nr. 1, Jan Cutajar, i stilling som doktorgradsstipendiat i konservering. Dersom innstilte nr. 1 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

Sak 14/19 Innstilling til stilling som postdoktor ved NFR-prosjektet Cult, Memory, and Civic Identity in Kalydon
Representanten Søren Handberg forlot møtet under behandlingen av denne sak.

Saksdokumenter (sendt kun møtende medlemmer i papirversjon):

 • Fremleggsnotat av 19.6.2019
 • Utkast til kontrakt fra NFR
 • CV for den innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 15/19 Innstilling til stilling som professor II ved Oslo School of Environmental Humanities (OSEH)
Saksdokumenter (sendt kun møtende medlemmer i papirversjon):

 • Fremleggsnotat av 19.6.2019
 • Innstilling fra OSEH
 • CV

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

Oslo, 26. juni 2019

Tor Egil Førland                   Herman André Skøien Kvale                Rebecca Cannell

Instituttleder                                                                        

 

                     Katrine Randin
                     administrativ leder

Publisert 26. juni 2019 17:03 - Sist endret 26. juni 2019 17:03