Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 9. oktober 2019 kl. 14:00

Møtet vil finne sted på Sundvolden hotell i forlengelse av instituttkonferansen. Møterom kunngjøres på Sundvolden.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 26. juni 2019
Se protokoll fra møtet 26. juni 2019 her.

O-Sak B: Fordeling av stipendiatstillinger til instituttene
Saksdokumenter:
Tildelingsbrev fra fakultetet.

O-Sak C: Øvrige orienteringssaker

Diskusjonssaker:

D-Sak A: Revisjon av stillingsplan
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 2.10.2019.

Til behandling i åpent møte:

Sak 17/19: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 9. oktober 2019: ……………………………… og ………………... .


Sak 18/19: Supplering av medlemmer i valgstyret

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 30.9.2019.

Forslag til vedtak:
Instituttstyret oppnevner førstelektor Knut Ivar Austvoll og student Poul-Christian Bermingrud Østberg som representanter til valgstyret. Valgperioden er frem til 31.12.2019.


Sak 19/19: Ledelsesvurdering og regnskapsrapport  2. tertial 2019

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 1.10.2019
Artsbasert regnskapsrapport 31.8.2019
Utdrag fra tiltaksbasert regnskapsrapport 31.8.2019

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner regnskapsrapporten for 2. tertial 2019.


Sak 20/19: Kunngjøring av stilling som forsker tilknyttet prosjektet «Statoils historie»
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 27.09.2017
Forslag til utlysningstekst
Kontrakt med Statoil/Equinor

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.


Sak 21/19 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat i arkeologi

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 2.10.2019
Forslag til utlysningstekst

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Til behandling i lukket møte:

Sak 22/19 Innstilling til stilling som postdoktor ved NFR-prosjektet «Poor Little Belgium and the Great War»
Saksdokumenter (sendes kun møtende medlemmer i papirversjon):
- Fremleggsnotat av 27.9.2019
- Kontrakt med NFR av 28.3.2019
- CV for den innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Eventuelt


Oslo, 2. oktober 2019


Tor Egil Førland

Instituttleder                                                                        

Katrine Randin
administrativ leder

Publisert 3. okt. 2019 12:36 - Sist endret 3. okt. 2019 12:39