Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 6. november 2019 kl. 14:15

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 9. oktober 2019

Se protokoll fra møtet 9. oktober 2019 her.

O-Sak B: Revisjon av stillingsplan


O-Sak C: Søknader til UiO:Norden


O-Sak D: Øvrige orienteringssaker

Diskusjonssaker:

D-Sak A: Årsplan for 2020
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 30.10.2019
Utkast til årsplan for 2020

D-Sak B: Budsjett 2020
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 30.10.2019
Tildeling fra fakultetet
Langtidsprognose 2020-2023 per andre tertial
Utkast til budsjett 2020 og langtidsprognose 2020-2023
Utkast til utvalgte tiltak for 2020 

Til behandling i åpent møte:

Sak 23/19: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 6. november 2019: ……………………………… og ………………... . 
 

Eventuelt


Oslo, 30. oktober 2019

 

Tor Egil Førland
Instituttleder                                                                        

Katrine Randin
                administrativ leder

Publisert 31. okt. 2019 12:39 - Sist endret 1. nov. 2019 10:27