Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 6. november 2019 kl. 14:15-16:15

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland, Søren Handberg, Julianne Rustad, Poul-Christian Bermingrud Østberg;
Varamedlemmer: Hanne Hagtvedt Vik, Bettina Ebert, Herman André Skøien Kvale;
Observatører (begge med talerett): Unn Pedersen, Sunniva Engh;
Fra administrasjonen: Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Vedtakssak 23/19 ble behandlet før diskusjonssakene.

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 9. oktober 2019

Se protokoll fra møtet 9. oktober 2019 her.

O-Sak B: Revisjon av stillingsplan
Det videre arbeidet med revisjon av stillingsplan forskyves til de økonomiske rammene blir klarere mot slutten av dette semesteret.

O-Sak C: Søknader til UiO:Norden

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.

Diskusjonssaker:

D-Sak A: Årsplan for 2020
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 30.10.2019
Utkast til årsplan for 2020

D-Sak B: Budsjett 2020
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 30.10.2019
Tildeling fra fakultetet
Langtidsprognose 2020-2023 per andre tertial
Utkast til budsjett 2020 og langtidsprognose 2020-2023
Utkast til utvalgte tiltak for 2020

Sakene ble drøftet.

Til behandling i åpent møte:

Sak 23/19: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 6. november 2019: Bettina Ebert og Søren Handberg.
 

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

Oslo, 6. november 2019

 

Tor Egil Førland                               Bettina Ebert                                   Søren Handberg
Instituttleder                                                                        

                            Katrine Randin
                            administrativ leder

Publisert 7. nov. 2019 10:33 - Sist endret 7. nov. 2019 10:33