Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 4. desember 2019 kl. 14: 15

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 6. november 2019

Se protokoll fra møtet 6. november 2019 her.

O-Sak B: Valg av nye medlemmer av instituttstyret
Saksdokumenter:
Valgprotokoll av 26.11.2019

O-Sak C: Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK)

O-Sak D: Øvrige orienteringssaker

Diskusjonssaker:

D-Sak A: Tilsetting av instituttleder 2021-2024
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 27.11.2019

Til behandling i åpent møte:

Sak 24/19: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 4. desember 2019: ……………………………… og ………………... .

Sak 25/19: Årsplan 2020
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 27.11.2019
Utkast til årsplan for 2020

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner årsplan for 2020.

Sak 26/19: Budsjett 2020
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 27.11.2019
Budsjettnotat fra fakultetet
Utkast til tiltaksbudsjett for 2020

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner det fremlagte forslaget til årsbudsjett for 2020.

Sak 27/19: Kunngjøring av doktorgradsstipendiatstilling knyttet til prosjektet «Creative IPR»
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.11.2019
Forslag til kunngjøringstekst

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten.

Sak 28/19: Kunngjøring av stilling som postdoktor knyttet til prosjektet «Creative IPR»
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 27.11.2019
Forslag til kunngjøringstekst

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 29/19: Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat i arkeologi
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 27.11.2019
Forslag til kunngjøringstekst

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Eventuelt


Oslo, 27. november 2019


Tor Egil Førland
Instituttleder                                                                     Katrine Randin
                                                                                         administrativ leder

Publisert 28. nov. 2019 09:57 - Sist endret 2. des. 2019 10:43