Innkalling til møte i instituttstyret 3. mars 2021, kl. 14.15

Møtet holdes via Zoom.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 5. februar 2021

Protokoll fra møtet (lenke).
 

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Doktorgradsstipendiatstilling knyttet til ERC-prosjektet CREATIVE IPR. Det har kommet inn fem søknader. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Ulrike Spring (leder), Veronique Pouillard og Klaus Nathaus.
  • To stillinger som førsteamanuensis i moderne historie (etter 1750). Det har kommet inn 82 søknader. Det er satt ned en sorteringskomité bestående av Jón Viðar Sigurðsson (leder), Toufoul Abou-Hodeib, Einar Lie og Dominik Collet.
  • Stilling som førsteamanuensis i norsk historie etter 1800. Det kom inn 17 søknader. Sorteringskomité bestod av Jón Viðar Sigurðsson (leder), Hanne Hagtvedt Vik og Øystein Sørensen. Komiteen har levert sin rapport og invitert åtte søkere videre. Det er satt ned en sakkyndig komité bestående av Jens Johan Hyvik, Universitetet i Sørøst-Norge, Nils Ivar Agøy, Universitetet i Sørøst-Norge og Finn Erhard Johannessen, Universitetet i Oslo (administrator).
  • Tre 20 % lektorstillinger i historie som skoletoere. Det har kommet inn 16 søknader. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Jón Viðar Sigurðsson (leder), Steinar A. Sæther, Ellen Cathrine Lund og Trym Fjeldheim Karlsen (studentrepresentant).
  • Postdoktorstilling knyttet til prosjektet ELITE er lyst ut med søknadsfrist 15.3.2021.
  • Doktorgradsstipendiatstilling i middelalderhistorie er lyst ut med søknadsfrist 1.3.2021.
  • Doktorgradsstipendiatstilling i antikk historie er lyst ut med søknadsfrist 1.3.2021.
  • Doktorgradsstipendiatstilling knyttet til satsningen HEI er lyst ut med søknadsfrist 1.3.2021.
  • Doktorgradsstipendiatstilling knyttet til prosjektet Nordic Civil Societies er lyst ut med søknadsfrist 1.3.2021.

O-Sak C: Konsekvenser av Covid-19 for instituttet

O-Sak D: Status for arbeidet med forskergrupper

O-Sak E: IAKH:Strategi 2030

O-Sak F: Foreløpig sakskart for styret 2021

O-Sak G: Opplæring i økonomi for styremedlemmer ved Trude Jensen, leder for økonomiseksjonen, HF

O-Sak G: Øvrige orienteringssaker


Til behandling i åpent møte:

Sak 5/21: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen: ………….. og ………………...
 

Sak 6/21: Regnskap 2020

Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak: Instituttstyret godkjenner regnskapet for 2020.

 

Sak 7/21: Kunngjøring av lektorat i internasjonal historie

Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak: Instituttstyret godkjenner de fremlagte kunngjøringstekstene og sender de videre til Fakultetets tilsettingsutvalg for videre behandling.


Sak 8/21: Kunngjøring av stilling som forsker knyttet til prosjektet "Collecting Norden"

Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak: Instituttstyret godkjenner de fremlagte kunngjøringstekstene og sender de videre til Fakultetets tilsettingsutvalg for videre behandling.

Eventuelt


Oslo, 24. februar 2021


Jón Viðar Sigurðsson
Instituttleder                                                                        

Katrine Randin
administrativ leder

Publisert 24. feb. 2021 14:57 - Sist endret 24. feb. 2021 14:57