Protokoll fra møte i instituttstyret 31. mars 2021, kl. 14.15-15.15

Møtet ble holdt via Zoom.

Til stede:

Medlemmer: Jón Viðar Sigurðsson, Einar Lie, Unn Pedersen, Ingeborg Fossestøl, Nora Birkeland, Karoline Opsahl, Anders Lindhjem-Godal.

Varamedlemmer: Anastasia Bertheussen og Hanne Hagtvedt Vik.

Observatører med talerett: Per Ditlef Fredriksen.

Observatører: Noëlle Streeton (kun i åpent møte).

Fra administrasjonen: Katrine Randin (referent).

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen.

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 3. mars 2021

Protokoll fra møtet (lenke).
 

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Stillinger som førsteamanuensis i moderne historie (etter 1750). Det kom inn 81 søknader. Sorteringskomiteen bestod av Jón Viðar Sigurðsson (leder), Toufoul Abou-Hodeib, Einar Lie og Dominik Collet. Det videre arbeidet er delt opp etter fagområder og det er satt ned sakkyndige komiteer innenfor hvert fagområde. 20 søkere er invitert videre (syv i migrasjonshistorie, syv i økonomisk historie/sosialhistorie, seks i miljøhistorie). Den sakkyndig komiteen for migrasjonshistorie består av Julia Clancy-Smith, University of Arizona, Peter Gatrell, University of Manchester og Kim Priemel, Universitetet i Oslo (administrator). Den sakkyndige komiteen for miljøhistorie består av Melanie Arndt, Universität Freiburg, Dolly Jørgensen, Universitetet i Stavanger og Dominik Collet, Universitetet i Oslo (administrator). Den sakkyndige komiteen for økonomisk historie/sosialhistorie består av Dir van Laak, Universität Leipzig, Jari Eloranta, University of Helsinki og Klaus Nathaus, Universitetet i Oslo (administrator).
  • Stilling som førsteamanuensis i norsk historie etter 1800. Det kom inn 17 søknader. Sorteringskomiteen bestod av Jón Viðar Sigurðsson (leder), Hanne Hagtvedt Vik og Øystein Sørensen. Komiteen har levert sin rapport og invitert åtte søkere videre. Det er satt ned en sakkyndig komité bestående av Jens Johan Hyvik, Universitetet i Sørøst-Norge, Nils Ivar Agøy, Universitetet i Sørøst-Norge og Finn Erhard Johannessen, Universitetet i Oslo (administrator).
  • Postdoktorstilling knyttet til prosjektet ELITES. Det har kommet inn syv søknader. På grunn av inhabilitet vil ansettelsesprosessen bli lagt til et annet institutt.
  • Doktorgradsstipendiatstilling i middelalderhistorie. Det har kommet inn 18 søknader. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Ulrike Spring (leder), Anders Winroth og Ildar Garipzanov.
  • Doktorgradsstipendiatstilling i antikk historie. Det har kommet inn 16 søknader. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Ulrike Spring (leder), Daniele Miano og Ildar Garipzanov.
  • Doktorgradsstipendiatstilling knyttet til satsningen HEI. Det har kommet inn 29 søknader. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Ulrike Spring (leder), Thora Pettursdottir og Christopher Prescott.
  • Doktorgradsstipendiatstilling knyttet til prosjektet Nordic Civil Societies. Det har kommet inn 14 søknader. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Per Ditlef Fredriksen (leder), Klaus Nathaus og Sunniva Engh.
  • Vikariat som førstelektor i arkeologi er lyst ut med søknadsfrist 15. april 2021.
  • Stilling som forsker knyttet til prosjektet Gendering the Nordic Past er lyst ut med søknadsfrist 16. april.
  • Stilling som forsker knyttet til prosjektet ELITES er etter tilbakemelding fra fakultetets tilsettingsutvalg (TUV) omgjort til en fulltidsstilling og sendt til TUV for ny behandling. Det totale omfanget av stillingen er ikke endret.

O-Sak C: Konsekvenser av Covid-19 for instituttet

O-Sak D: Orientering om instituttets fag - Konservering

Presentasjon av Noëlle Streeton

O-Sak E: Øvrige orienteringssaker
Plan for arbeidet med HF-strategi 2030.

Til behandling i åpent møte:

Sak 9/21: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen: Ingeborg Fossestøl og Hanne Hagtvedt Vik.

Sak 10/21: Kunngjøring av doktorgradsstipendiatstilling knyttet til prosjektet THOCA

Saksdokumenter:

Vedtak: Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten under forutsetning av at samarbeidsavtale kommer på plass.

Sak 11/21: Endring i antall stillinger i moderne historie

Saksdokumenter:

Vedtak: Instituttstyret godkjenner ansettelse i tre stillinger i moderne historie innenfor henholdsvis migrasjonshistorie, økonomisk/sosial historie, og miljøhistorie

Til behandling i lukket møte:


Sak 12/21: Ansettelse i doktorgradsstipendiatstilling knyttet til prosjektet Creative IPR (Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)

Sak 13/21: Innstilling til stillinger som universitetslektor i historie (20 %) med skolepraksis (Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)

Eventuelt

Ingen saker ble meldt til eventuelt.

 

Hanne Hagtvedt Vik

Ingeborg Fossestøl

Jón Viðar Sigurðsson
Instituttleder                                                                        

Katrine Randin
administrativ leder

Publisert 20. apr. 2021 12:55 - Sist endret 20. apr. 2021 12:55