Protokoll fra møte i instituttstyret 3. mars 2021, kl. 14.15-15.30

Møtet ble holdt via Zoom.

Til stede:

Medlemmer: Jón Viðar Sigurðsson, Einar Lie, Eirinn Larsen, Unn Pedersen, Ingeborg Fossestøl, Nora Birkeland,  Magnus Knutsen, Anders Lindhjem-Godal.

Varamedlemmer: Anastasia Bertheussen

Observatører med talerett: Per Ditlef Fredriksen.

Observatører: Malin E. Johansen og Veronique Pouillard.

Fra administrasjonen: Katrine Randin (referent).

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen.

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 5. februar 2021

Protokoll fra møtet (lenke).
 

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Doktorgradsstipendiatstilling knyttet til ERC-prosjektet CREATIVE IPR. Det har kommet inn fem søknader. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Ulrike Spring (leder), Veronique Pouillard og Klaus Nathaus.
  • To stillinger som førsteamanuensis i moderne historie (etter 1750). Det har kommet inn 82 søknader. Det er satt ned en sorteringskomité bestående av Jón Viðar Sigurðsson (leder), Toufoul Abou-Hodeib, Einar Lie og Dominik Collet.
  • Stilling som førsteamanuensis i norsk historie etter 1800. Det kom inn 17 søknader. Sorteringskomité bestod av Jón Viðar Sigurðsson (leder), Hanne Hagtvedt Vik og Øystein Sørensen. Komiteen har levert sin rapport og invitert åtte søkere videre. Det er satt ned en sakkyndig komité bestående av Jens Johan Hyvik, Universitetet i Sørøst-Norge, Nils Ivar Agøy, Universitetet i Sørøst-Norge og Finn Erhard Johannessen, Universitetet i Oslo (administrator).
  • Tre 20 % lektorstillinger i historie som skoletoere. Det har kommet inn 16 søknader. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Jón Viðar Sigurðsson (leder), Steinar A. Sæther, Ellen Cathrine Lund og Trym Fjeldheim Karlsen (studentrepresentant).
  • Postdoktorstilling knyttet til prosjektet ELITE er lyst ut med søknadsfrist 15.3.2021.
  • Doktorgradsstipendiatstilling i middelalderhistorie er lyst ut med søknadsfrist 1.3.2021. Det har kommet 18 søknader.
  • Doktorgradsstipendiatstilling i antikk historie er lyst ut med søknadsfrist 1.3.2021. Det har kommet 16 søknader.
  • Doktorgradsstipendiatstilling knyttet til satsningen HEI er lyst ut med søknadsfrist 1.3.2021. Det har kommet 29 søknader.
  • Doktorgradsstipendiatstilling knyttet til prosjektet Nordic Civil Societies er lyst ut med søknadsfrist 1.3.2021. Det har kommet 14 søknader.

O-Sak C: Konsekvenser av Covid-19 for instituttet
UiO har åpnet opp for undervisning i mindre grupper.

O-Sak D: Status for arbeidet med forskergrupper
Instituttleder og forskningsleder skal ha samtaler med de forskergruppene som til nå er foreslått.

O-Sak E: IAKH:Strategi 2030
Plan for instituttets strategiprosess vil bli utarbeidet denne våren.

O-Sak F: Foreløpig sakskart for styret 2021

O-Sak G: Opplæring i økonomi for styremedlemmer ved Trude Jensen, leder for økonomiseksjonen, HF
Økonomi og fordelingsmodell IAKH (powerpoint)

O-Sak G: Øvrige orienteringssaker


Til behandling i åpent møte:

Sak 5/21: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen: Unn Pedersen og Anastasia Bertheussen.

Sak 6/21: Regnskap 2020

Saksdokumenter:

Vedtak: Instituttstyret godkjenner regnskapet for 2020.

 

Sak 7/21: Kunngjøring av lektorat i internasjonal historie

Saksdokumenter:

Vedtak: Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til Fakultetets tilsettingsutvalg for videre behandling.


Sak 8/21: Kunngjøring av stilling som forsker knyttet til prosjektet "Collecting Norden"

Saksdokumenter:

Vedtak: Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til Fakultetets tilsettingsutvalg for videre behandling.

Eventuelt

 


Anastasia Bertheussen 

Unn Pedersen


Jón Viðar Sigurðsson
Instituttleder                                                                        

Katrine Randin
administrativ leder

Publisert 10. mars 2021 09:29 - Sist endret 10. mars 2021 09:30