Innkalling til møte i instituttstyret 1. desember 2021, kl. 14.15

Møtet holdes via Zoom.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 3. november 2021

Protokoll fra møtet (lenke).

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Stilling som førsteamanuensis i moderne nordamerikansk historie. Det har kommet inn 17 søknader. Det ble satt ned en sorteringskomité bestående av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Hanne Hagtvedt Vik og Atle Wold (ILOS). Det er satt ned en sakkyndig komité bestående av Olav Njølstad (IAKH), Margaret Rung (Roosevelt University) og Eric Arnesen (Columbian College of Arts and Sciences).

O-Sak C: Konsekvenser av Covid-19 for instituttet

O-Sak D: SFU-søknad

O-Sak E: Øvrige orienteringssaker
 

Til behandling i åpent møte:

Sak52/21: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen: ………….. og ………………...

Sak 53/21: IAKH2030. Strategisk plan for IAKH 2021-2030

Saksdokumenter: 

Forslag til vedtak:
Instituttstyret godkjenner det fremlagte forslaget til strategisk plan for IAKH 2021-2030.

Sak 54/21: Budsjett 2022

Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak:

Instituttstyret godkjenner det fremlagte forslaget til Årsbudsjett for 2022.
 

Sak 55/21: Fordeling av rekrutteringsstillinger ved IAKH 2022-2024

Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak:
Instituttets stipendiatstillinger (tildelt fra HF og egenfinansierte) tildeles i perioden fra 2022 til og med 2024 instituttets forskergrupper ut fra en pro rata andelsfordeling mellom fagene. Inntil 25 % av det totale antallet stipendiatstillinger kan omgjøres til postdoktorstillinger.

Det legges inn en egenfinansiert ph.d.-stilling i alle ERC-søknader som går fra instituttet. I tillegg gis instituttleder myndighet til å tildele ytterligere rekrutteringsstillinger til andre prosjekter eller satsninger, så fremt det er økonomisk handlingsrom til å øke antallet rekrutteringsstillinger.
 

Sak 56/21: Kunngjøringstekster til rekrutteringsstillinger

Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak:

Instituttstyret godkjenner kunngjøring av fire postdoktorstillinger i henhold til de fremlagte kunngjøringstekstene og sender dem videre til fakultetets tilsettingsutvalg.

Sak 57/21: Kunngjøring av doktorgradsstipendiatstilling knyttet til prosjektet «Etableringen av industriselskapet Freyr Battery, en samtidshistorisk studie»

Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak:

Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten. Ansettelse gjøres under forutsetning av at det foreligger en samarbeidsavtale signert av begge parter.


Eventuelt


Oslo, 24.11.2021


Jón Viðar Sigurðsson
Instituttleder                                                                        

Katrine Randin
administrativ leder

Publisert 24. nov. 2021 22:23 - Sist endret 24. nov. 2021 22:23