Protokoll fra møte i instituttstyret 03. november 2021, kl. 14.15-16.15

Møtet ble holdt via Zoom.

Til stede:

Medlemmer: Jón Viðar Sigurðsson, Eirinn Larsen (forlot møte under sak 46/21), Unn Pedersen, Ingeborg Fossestøl, Karoline Opsahl, Anders Lindhjem-Godal, Magnus Knutsen, Nora Birkeland.

Varamedlemmer: Hanne Hagtvedt Vik

Fra administrasjonen: Katrine Randin, Ragnar Holst Larsen (ikke tilstede under lukket møte), Astrid Lello Hald (ikke tilstede under lukket møte) og Sana Jafri (referent).

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 6. oktober 2021

Protokoll fra møtet (lenke).

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Stilling som forsker knyttet til prosjektet ELITES er etter tilbakemelding fra fakultetets tilsettingsutvalg (TUV) omgjort til en fulltidsstilling. Det totale omfanget av stillingen er ikke endret. Det har kommet inn to søknader. På grunn av inhabilitet er ansettelsesprosessen lagt til et annet institutt.
  • Stilling som førsteamanuensis i moderne nordamerikansk historie. Det har kommet inn 17 søknader. Det ble satt ned en sorteringskomité bestående av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Hanne Hagtvedt Vik og Atle Wold (ILOS). Det er satt ned en sakkyndig komité bestående av Olav Njølstad (IAKH), Margaret Rung (Roosevelt University) og Eric Arnesen (Columbian College of Arts and Sciences).

O-Sak C: Konsekvenser av Covid-19 for instituttet

O-Sak D: Valg av medlemmer til instituttstyret for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte og studenter

  • Valgperiode 3.-13. november 2021

O-Sak E: Øvrige orienteringssaker

  • Arbeid med ny SFU-søknad.
  • Arbeid med masterprogram i miljøhumaniora.

Diskusjonssaker:

D-Sak A: Strategisk plan for IAKH

Saksdokumenter:

D-Sak B: Budsjett 2022

Saksdokumenter:

Til behandling i åpent møte:

Sak 42/21: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen: Nora Birkeland og Hanne Hagtvedt Vik.

Sak 43/21: Revisjon av stillingsplan

Saksdokumenter: 

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner det fremlagte forslaget til revisjon av stillingsplan 2021-22 med endringene som kom frem i møtet.

Sak 44/21: Kunngjøring av rekrutteringsstillinger

Saksdokumenter:

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner kunngjøring av fire ph.d.-stillinger. De fire postdoktorstillingene sendes tilbake til instituttleder og forskergruppene for omgjøring av to postdoktorstillinger til ph.d.-stillinger. Instituttleder gis fullmakt til å vedta hvilke stillinger som omgjøres til ph.d.-stillinger og gjøre de nødvendige endringene i utlysningstekstene.

Til behandling i lukket møte:

Sak 45/21: Innstilling til stilling som førsteamanuensis i moderne migrasjonshistorie

UNNTATT OFFENTLIGHET IHT §25

Sak 46/21: Innstilling til stilling som førsteamanuensis i moderne økonomisk eller sosial historie

UNNTATT OFFENTLIGHET IHT §25

Sak 47/21: Innstilling til stilling som førsteamanuensis i moderne miljøhistorie

UNNTATT OFFENTLIGHET IHT §25

Sak 48/21: Innstilling til stilling som forsker knyttet til UIO:Norden-prosjektet Collecting Norden

UNNTATT OFFENTLIGHET IHT §25

Sak 49/21: Innstilling til stilling som postdoktor knyttet til prosjektet Relics of Nature

UNNTATT OFFENTLIGHET IHT §25

Sak 50/21: Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat knyttet til prosjektet Relics of Nature

UNNTATT OFFENTLIGHET IHT §25

Sak 51/21: Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat knyttet til prosjektet ClimateCultures

UNNTATT OFFENTLIGHET IHT §25

Eventuelt

Ingen saker ble meldt til eventuelt.

Hanne Hagtvedt Vik

Nora Birkeland
 


Jón Viðar Sigurðsson
Instituttleder                                                                        

Katrine Randin
administrativ leder

Publisert 18. nov. 2021 20:03 - Sist endret 17. des. 2021 11:11