Innkalling til møte i instituttstyret 16. juni 2021, kl. 14.15

Møtet holdes via Zoom.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 6. juni 2021

Protokoll fra møtet (lenke).

Til behandling i åpent møte:

Sak 31/21: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen: ………….. og ………………...


Til behandling i lukket møte:

Sak 32/21: Innstilling til stillinger som universitetslektor i internasjonal historie (vikariat) Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25


Eventuelt


Oslo, 14. juni 2021


Jón Viðar Sigurðsson
Instituttleder                                                                        

Katrine Randin
administrativ leder

Publisert 15. juni 2021 21:32 - Sist endret 15. juni 2021 21:32