Protokoll fra møte i instituttstyret 16. juni 2021, kl. 14.15-14.20

Møtet ble holdt via Zoom.

Til stede:

Medlemmer: Jón Viðar Sigurðsson, Eirinn Larsen, Unn Pedersen, Karoline Opsahl, Anders Lindhjem-Godal, Magnus Knutsen, Nora Birkeland, Ingeborg Fossestøl.

Varamedlemmer: Hanne Hagtvedt Vik.

Fra administrasjonen: Katrine Randin (referent).

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen.

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 6. juni 2021

Protokoll fra møtet (lenke).

Til behandling i åpent møte:

Sak 31/21: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen: Nora Birkeland og Magnus Knutsen.


Til behandling i lukket møte:

Sak 32/21: Innstilling til stillinger som universitetslektor i internasjonal historie (vikariat)

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.


Eventuelt
Ingen saker ble meldt.


Nora Birkeland

Magnus Knutsen


Jón Viðar Sigurðsson
Instituttleder                                                                        

Katrine Randin
administrativ leder

Publisert 16. juni 2021 20:19 - Sist endret 16. juni 2021 20:19