Protokoll fra møte i instituttstyret 9. februar, kl. 14.15-15.20

Møtet ble holdt via Zoom.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 1. desember 2021

Protokoll fra møtet (lenke).

O-Sak B: Nye medlemmer i instituttstyret fra gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte og studenter

Saksdokumenter:

O-Sak C: Årshjul for styremøter 2022

Saksdokumenter:

O-Sak D: Status for utlyste stillinger

 • Stilling som førsteamanuensis i moderne nordamerikansk historie. Det har kommet inn 17 søknader. Det ble satt ned en sorteringskomité bestående av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Hanne Hagtvedt Vik og Atle Wold (ILOS). Det ble satt ned en sakkyndig komité bestående av Olav Njølstad (IAKH), Margaret Rung (Roosevelt University) og Eric Arnesen (Columbian College of Arts and Sciences). Komiteen har levert sin rapport. Det er nedsatt en intervjukomité bestående av  Jon Vidar Sigurdsson (leder), Hanne Hagtvedt Vik, Patrick Bernhard og student.

 • Stilling som forsker knyttet til prosjektet MINiTEXTS er lyst ut på nytt med søknadsfrist 6. februar 2022. Det har kommet inn seks søknader. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Ildar Garipzanov og Anders Winroth.

 • Stilling som doktorgradsstippendiat knyttet til forskergruppen Materialities er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022.

 • Stilling som doktorgradsstippendiat knyttet til forskergruppen Norsk og internasjonal samtidshistorie er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022.

 • Stilling som doktorgradsstippendiat knyttet til forskergruppen Demokrati, frihet og grenser er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022.

 • Stilling som doktorgradsstippendiat knyttet til forskergruppen Critical Historiography er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022.

 • Stilling som postdoktor knyttet til forskergruppen Violence er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022.

 • Stilling som postdoktor knyttet til forskergruppen KLIMER er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022.

 • Stilling som postdoktor knyttet til forskergruppen The Ancient Mediterranean er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022.

 • Stilling som postdoktor knyttet til forskergruppen KLIMER er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022.

 • Stilling som postdoktor knyttet til forskergruppen Materialities er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022.

O-Sak E: Kunngjøring av stillinger i henhold til revidert stillingsplan

Saksdokumenter:

O-Sak F: Tidsplan for ny stillingsplan

Saksdokumenter:

O-Sak G: Konsekvenser av Covid-19 for instituttet

O-Sak H: Øvrige orienteringssaker

Orientering om status for arbeidet med SFU-søknad ved undervisningsleder Steinar A. Sæther.

Instituttkonferanse 29.-30. mars. 2022.

Ekstraordinært instituttstyremøte 23. februar 2022.


Diskusjonssaker:

D-Sak A: Årsplan 2022

Saksdokumenter:

Til behandling i åpent møte:

Sak 1/22: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen: Unn Pedersen og Nora Birkeland.

Sak 2/22: Kunngjøring av førsteamanuensisstilling i arkeologi

Saksdokumenter:

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg.

 

Sak 3/22: Kunngjøring av forskerstilling knyttet til prosjektet VOICED

Saksdokumenter:

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg.


Til behandling i lukket møte:

Sak 4/22: Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat knyttet til prosjektet «Etableringen av industriselskapet Freyr Battery, en samtidshistorisk studie» (Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)

Eventuelt

Digital undervisning - Studenter ønsker fortsatt digital undervisning.

Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse.
 

 

Unn Pedersen

Nora Birkeland


Jón Viðar Sigurðsson
Instituttleder                                                                        

Katrine Randin
administrativ leder

Publisert 10. feb. 2022 07:44 - Sist endret 10. feb. 2022 07:44