Innkalling til møte i instituttstyret 6. april, kl. 14.15

Møtet holdes via Zoom.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 9. mars 2022

Protokoll fra møtet (lenke).

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

 • Stilling som førsteamanuensis i moderne nordamerikansk historie. Det har kommet inn 17 søknader. Det ble satt ned en sorteringskomité bestående av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Hanne Hagtvedt Vik og Atle Wold (ILOS). Det ble satt ned en sakkyndig komité bestående av Olav Njølstad (IAKH), Margaret Rung (Roosevelt University) og Eric Arnesen (Columbian College of Arts and Sciences). Komiteen har levert sin rapport. Det er nedsatt en intervjukomité bestående av  Jon Vidar Sigurdsson (leder), Hanne Hagtvedt Vik, Patrick Bernhard og Muhamed Tiro (student).

 • Stilling som doktorgradsstippendiat knyttet til forskergruppen Materialities er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022. Det har kommet inn 18 søknader. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Ulrike Spring (leder), Knut Ivar Austvoll og Ingrid Fuglestvedt.

 • Stilling som doktorgradsstippendiat knyttet til forskergruppen Norsk og internasjonal samtidshistorie er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022. Det har kommet inn seks søknader. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Ulrike Spring (leder), Hanne Hagtvedt Vik og Sunniva Engh.

 • Stilling som doktorgradsstippendiat knyttet til forskergruppen Demokrati, frihet og grenser er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022. Det har kommet inn 18 søknader. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Per Ditlef Fredriksen (leder), Eirinn Larsen og Odd Arvid Storsveen.

 • Stilling som doktorgradsstippendiat knyttet til forskergruppen Critical Historiography er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022. Det har kommet inn 15 søknader. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Ulrike Spring (leder), Daniel Maul og Patrick Bernhard.

 • Stilling som postdoktor knyttet til forskergruppen Violence er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022. Det har kommet inn fem søknader. På grunn av inhabilitet, er prosessen flyttet til IKOS.

 • Stilling som postdoktor knyttet til forskergruppen KLIMER er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022. Det har kommet inn 37 søknader. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Dominik Collet og Thora Pettursdottir.

 • Stilling som postdoktor knyttet til forskergruppen The Ancient Mediterranean er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022. Det har kommet inn 39 søknader. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Daniele Miano og Knut Ødegård.

 • Stilling som postdoktor knyttet til forskergruppen Materialities er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022. Det har kommet inn 31 søknader. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Jon Vidar Sigurdsson (leder), David Wright og Julie Lund.

 • Stilling som førsteamanuensis i europeisk historie etter 1918. Det har kommet inn 34 søknader. Det er satt ned en sorteringskomité bestående av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Kim Priemel og Klaus Nathaus. 

 • Stilling som førsteamanuensis i europeisk historie i perioden c. 750-1500. Det har kommet inn 28 søknader. Det er satt ned en sorteringskomité bestående av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Anders Winroth og Dominik Collet. 

 • Stilling som førsteamanuensis i nordisk historie i perioden c. 800-1500. Det har kommet inn 21 søknader. Det er satt ned en sorteringskomité bestående av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Hans Jacob Orning og Hilde Sandvik. 

 • Stilling som førsteamanuensis i neolitikum til eldre jernalder er lyst ut med søknadsfrist 9. mai.

 • Stilling som forsker knyttet til prosjektet VOICED er lyst ut med søknadsfrist 10. april.

O-Sak C: Øvrige orienteringssaker


Til behandling i åpent møte:


Sak 12/22: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen: ………….. og ………………...


Sak 13/22: Årsrapport 2021

Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner årsrapporten for 2021.

Sak 14/22: Regnskap 2021

Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak: 
Instituttstyret godkjenner regnskapet for 2021.

Sak 15/22: Kunngjøring av forskerstilling knyttet til prosjektet CREATIVE IPR

Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak: 
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg.


Til behandling i lukket møte:

Sak 16/22: Innstilling til kallelse (Unntatt offentlighet jfr. OFFL §25)


Eventuelt


Oslo, 30.3.2022


Jón Viðar Sigurðsson
Instituttleder                                                                        

Katrine Randin
administrativ leder

Publisert 30. mars 2022 18:29 - Sist endret 31. mars 2022 09:33