Protokoll fra møte i instituttstyret 9 mars, kl. 14.15-15.00

Møtet ble holdt via Zoom.

Til stede:

Medlemmer: Jón Viðar Sigurðsson, Anders Lindhjem-Godal, Nora Birkeland, Ildar Garipzanov, Unn Pedersen, Ingar Stene, Erlend Håland og Stine Lindegaard.

Observatører (med talerett): Per Ditlef Fredriksen.

Fra administrasjonen: Katrine Randin (referent) og Sana Jafri.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra ekstraordinært instituttstyremøtet 23. februar 2022

Protokoll fra møtet (lenke).

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Stilling som førsteamanuensis i moderne nordamerikansk historie. Det har kommet inn 17 søknader. Det ble satt ned en sorteringskomité bestående av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Hanne Hagtvedt Vik og Atle Wold (ILOS). Det ble satt ned en sakkyndig komité bestående av Olav Njølstad (IAKH), Margaret Rung (Roosevelt University) og Eric Arnesen (Columbian College of Arts and Sciences). Komiteen har levert sin rapport. Det er nedsatt en intervjukomité bestående av  Jon Vidar Sigurdsson (leder), Hanne Hagtvedt Vik, Patrick Bernhard og Muhamed Tiro (student).

  • Stilling som doktorgradsstippendiat knyttet til forskergruppen Materialities er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022. Det har kommet inn 18 søknader.

  • Stilling som doktorgradsstippendiat knyttet til forskergruppen Norsk og internasjonal samtidshistorie er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022. Det har kommet inn seks søknader.

  • Stilling som doktorgradsstippendiat knyttet til forskergruppen Demokrati, frihet og grenser er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022. Det har kommet inn fem søknader.

  • Stilling som doktorgradsstippendiat knyttet til forskergruppen Critical Historiography er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022. Det har kommet inn 15 søknader.

  • Stilling som postdoktor knyttet til forskergruppen Violence er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022. Det har kommet inn fem søknader.

  • Stilling som postdoktor knyttet til forskergruppen KLIMER er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022. Det har kommet inn 37 søknader.

  • Stilling som postdoktor knyttet til forskergruppen The Ancient Mediterranean er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022. Det har kommet inn 39 søknader.

  • Stilling som postdoktor knyttet til forskergruppen Materialities er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022. Det har kommet inn 31 søknader.

O-Sak C: Konsekvenser av Covid-19 for instituttet

O-Sak D: Øvrige orienteringssaker

UiO arbeider med å få på plass et mottak for studenter og forskere fra Ukraina.


Diskusjonssaker:

D-Sak A: Arbeid med ny stillingsplan

Saksdokumenter:

Til behandling i åpent møte:


Sak 7/22: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen: Ildar Garipzanov og Stine Lindegaard.


Sak 8/22: Årsplan 2022

Saksdokumenter:

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner det fremlagte forslaget til Årsplan for 2022.


Sak 9/22: Kunngjøring av to doktorgradsstipendiatstillinger knyttet til prosjektet MINiTEXTS

Saksdokumenter:

Vedtak: 
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg.


Sak 10/22: Kunngjøring av to postdoktorstillinger knyttet til prosjektet MINiTEXTS

Saksdokumenter:

Vedtak: 
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg.


Sak 11/22: Kunngjøring av forskerstilling knyttet til prosjektet VOICED

Saksdokumenter:

Vedtak: 
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg.


Eventuelt

Ingen saker ble meldt til eventuelt.
 

Ildar Garipzanov

Stine Lindegaard


Jón Viðar Sigurðsson
Instituttleder                                                                        

Katrine Randin
administrativ leder

Publisert 10. mars 2022 10:37 - Sist endret 10. mars 2022 10:37