Ruth Solveig Hemstad

Bilde av Ruth Solveig Hemstad
English version of this page
Telefon +47-22856518
Mobiltelefon +47-93437312
Rom 533
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo

Faglige interesser

 • Nordisk historie 1800-1920
 • Offentlighet og ytringsfrihet
 • Nasjonalisme, skandinavisme, nordisk samarbeid
 • Bok- og bibliotekhistorie

Bakgrunn

F. 1966. Cand. philol. fra UiO med historie hovedfag. Dr.art. fra UiO 2008. Prosjektkoordinator Prosjekt 1905 – norsk-svenske forbindelser i 200 år ved Historisk institutt/IAKH, 1999-2005, timelærer ved IAKH 2006-2007. Seksjonsleder, Avd. fag og forskning, Nasjonalbiblioteket 2007-2013. Forskningsbibliotekar, Nasjonalbiblioteket 2013-. Tilknyttet IAKH-prosjektet 1814-grunnloven - historisk virkning og sosial forankring, 2011-2014, og CAS-prosjektet The transformation of international law and Norwegian sovereignty in 1814, Norwegian Academy of Science and Letters, 2012-2013. Førsteamanuensis II, IAKH, 1.1.16-31.12.18. Prosjektleder UiO: Norden-prosjektet Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900.

Pågående prosjekt

Offentlighet og ytringsfrihet I Norden, 1815-1900 
Debattene og konfliktene rundt ytringsfrihetens dilemmaer og offentlighetens grenser er ikke av ny dato. I et historisk perspektiv er det grunn til å påpeke at dagens ordninger, med utstrakt ytringsfrihet og en relativt velfungerende offentlighet, er et resultat av kamp, konflikt og gradvise endringer, og at utviklingen verken har vært lineær eller samtidig i de nordiske landene.

Hvilke begrensninger og utfordringer har utviklingen av en friere offentlighet møtt i de nordiske landene? Hvordan og når slo ytringsfrihet gjennom i Norden, hvordan har ytringsfrihetens grenser blitt definert gjennom skiftende tider og regimer, og i hvilken grad og på hvilke måter var ytringsfriheten begrenset til et bestemt segment av befolkningen – den myndige borger? Dette er noen av spørsmålene som skal undersøkes i det nye nordiske tverrfaglige prosjektet, Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815‒1900, som er en del av UiO: Norden-programmet. Prosjektet vil undersøke de historiske forutsetningene for fremveksten av ulike offentligheter, og de ulike vilkårene for ytringsfrihet, i de nordiske landene etter 1815 i et internasjonalt perspektiv. Det skal gjøres ved å se på de historiske, rettslige, politiske og kulturelle vilkårene for utviklingen av en friere offentlighet i de nordiske landene gjennom den formative fasen på begynnelsen av 1800-tallet til en gradvis bredere offentlighet mot slutten av århundret.

Eget delprosjekt: Skandinavisk offentlighet mellom amalgamisme og skandinavisme

Hvorvidt gir det mening å snakke om en skandinavisk offentlighet i tiårene etter 1814? Perioden kjennetegnes av spenninger innad i den nye norsk-svenske unionen, særlig på 1820- og 30-tallet, med norsk frykt for svenske forsøk på å styrke unionen – ‘amalgamisme’ ble brukt som advarende begrep fra norsk side helt fra 1813/1814. Fra svensk side var det flere forsøk på å skape en skandinavisk, norsk-svensk identitet, en slags ‘halvøyskandinavisme’, i tråd med Carl Johans propaganda som gikk i denne retning fra 1812 av, samtidig med svensk markering overfor unionspartneren.

Det var en stadig spenning mellom sentrifugale og sentripetale krefter, både i unionen, og mellom Norge og dets tidligere unionsland, Danmark, og på et norsk-dansk-svensk, skandinavisk nivå. Fra 1830-40-tallet var det en økende interesse for felles-skandinaviske tiltak av ulikt slag, ikke minst som en respons på europeisk politikk og maktforhold. Europeiske debatter og publikasjoner påvirket utviklingen i de skandinaviske landene, og må ses i sammenheng med den hjemlige utviklingen.

Den skandinavistiske bevegelsen fra 1840-tallet utnyttet både det offentlige rom og den skriftlige offentligheten offensivt, på en måte som fortjener og påkaller en mer systematisk undersøkelse av dette fenomenet. Forsøket på å skape en skandinavisk offentlighet møtes med ulike reaksjoner, også klare antipatier – ikke minst fra norsk side, og følges med interesse, til dels vaktsomhet, fra internasjonalt hold. Dette er i begrenset grad systematisk undersøkt.

Emneord: Historie

Publikasjoner

Bøker

 • Skandinavismen. Vision og virkning (red. m. Jes F. Møller og D. Thorkildsen).(Odense 2018) 
 • Overgangstid. Forargelse og forsoning høsten 1814 (red. m. Bjørn Arne Steine). (Oslo 2016)
 • “Like a Herd of Cattle”. Parliamentary and Public Debates Regarding the Cession of Norway, 1813–1814 (ed.). (Oslo Studies in Legal History, 9, Oslo 2014)
 • Propagandakrig. Kampen om Norge i Norden og Europa 1812–1814 (Nota Bene, Nasjonalbibliotekets skriftserie, 9, Oslo 2014)
 • Opplysning, vitenskap og nasjon. Bidrag til norsk bibliotekhistorie (red.).(Oslo 2011)
 • Fra Indian summer til nordisk vinter: skandinavisk samarbeid, skandinavisme og unionsoppløsningen (Oslo 2008)
 • Historie og nasjonal identitet. Kampen om fortiden i det dansk-tyske grenseland 1815-1840 (KULTs skriftserie nr 57, Oslo 1996)

Artikler

 • ’Skandinavismens’ tilkomst som samtidig og omstridt begrep. I: Skandinavismen. Vision og virkning (Odense 2018)

 • ’Kampagnen med Blæk istedet for Blod’. Håndskrifter, trykk og opinionskamp i skandinavisk offentlighet, 1801–1814. I: Sjuttonhundratal, Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies, 2017

 • Geopolitikk og geografibøker for folket. Den norsk-svenske unionens besværlige beskrivelser. I: Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer (Oslo 2017) 

 • 1905 – kulturunionens oppløsning? I: Mellem brødre: Danmark og Norge før og efter 1814 (København 2016) 

 • Berserker, værhaner og svensk smiger. Christiania høsten 1814. I: Overgangstid (Oslo 2016)

 • Madame de Staël and the war of opinion regarding the cession of Norway 1813‒1814. I: Scandinavica: An International Journal of Scandinavian Studies. (The Norwegian Independence and Constitution of 1814) 54:1, 2015

 • Pamfletter, proklamasjoner og propaganda: Pennekrigen om Norge rundt 1814 fra et dagboksperspektiv. I: Smak av frihet: 1814-grunnloven – historisk virkning og sosial forankring (Oslo 2015)  

 • Fra ‘det förenade Scandinavien’ til ‘den skandinaviska halfön’. Skandinavistisk propaganda før skandinavismen, 1808–1814”. I: Skandinavism. En rörelse och en idé under 1800-talet (Goteborg 2014)

 • ’[...] almost an independent state’. Propaganda- og pamflettkrigen om Norge i Storbritannia 181‒1814. I: Krig på sjø og land”. Norden i Napoleonskrigene (Oslo 2014)

 • ’[…] oversvømmet Norge med oprørske Proclamationer’. Svensk propaganda i Norge 1812–1813. I: Veivalg i Norden 1809–1813 (Oslo 2013)

 • Scandinavianism, Nordic co-operation and “Nordic democracy”. I: Rhetorics of Nordic Democracy (Helsinki 2010)

 • Fra ”Indian Summer” til ”nordisk vinter – nordisk samarbeid og 1905. I: Norsk-svenske relasjoner i 200 år. Oslo 2005/Fra ”Indian Summer” til ”nordisk vinter – nordisk samarbeid og 1905. I: Goda grannar eller morska motståndare? Sverige och Norge från 1814 till idag. (Stockholm 2005)

 • Skandinavisme og skandinavisk samarbeid. I: Norgesbilleder. Dansk-norske forbindelser 1700-1905. (København 2004)

 • Michalsen, Dag & Hemstad, Ruth (2019). Frie ord i Norden?, I: Ruth Hemstad & Dag Michalsen (red.),  Frie ord i Norden? : offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914.  Pax Forlag.  ISBN 9788253041179.  Kapittel 1.
 • Hemstad, Ruth (2018). "Norden" og "Skandinavien". Begrepsbruk i brytningstid, I: Erik Bodensten; Kajsa Brilkman; David Larsson Heidenblad & Hanne Sanders (red.),  Nordens historiker: En vänbok till Harald Gustafsson.  Lunds Universitet.  ISBN 978-91-88473-59-2.  Kapittel.  s 45 - 60
 • Hemstad, Ruth (2018). Scandinavianism. Mapping the Rise of a New Concept. Contributions to the History of Concepts.  ISSN 1807-9326.  13(1), s 1- 21 . doi: 10.3167/choc.2018.130102
 • Hemstad, Ruth (2018). "Skandinaviens geografi". Lærebokstrid og kartdebatt – alternative nasjonsbyggingsprosjekter 1815–1846. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  102(2), s 114- 132 . doi: DOI: 10.18261
 • Hemstad, Ruth Solveig (2018). ’Skandinavismens’ tilkomst som samtidig og omstridt begrep, I: Ruth Solveig Hemstad; Jes Fabricius Møller & Dag Thorkildsen (red.),  Skandinavismen. Vision og virkning..  Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 978-87-408-3121-4.  kapittel 2.  s 21 - 43
 • Hemstad, Ruth Solveig; Thorkildsen, Dag & Møller, Jes Fabricius (2018). Skandinavismen som visjon og påvirkningskraft, I: Ruth Solveig Hemstad; Jes Fabricius Møller & Dag Thorkildsen (red.),  Skandinavismen. Vision og virkning..  Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 978-87-408-3121-4.  kapittel 1.  s 9 - 20
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). Geopolitikk og geografibøker for folket. Den norsk-svenske unionens besværlige beskrivelser, I: Merethe Roos & Johan Tønnesson (red.),  Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566265.  kapittel.  s 107 - 132
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). ’Kampagnen med Blæk istedet for Blod’. Håndskrifter, trykk og opinionskamp i skandinavisk offentlighet, 1801–1814. Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies.  ISSN 1652-4772.  14, s 104- 126 . doi: http://dx.doi.org/10.7557/4.4158
 • Hemstad, Ruth Solveig (2016). 1905 – kulturunionens oppløsning?, I: Rasmus Glenthøj (red.),  Mellem brødre. Dansk-norsk samliv i 600 år.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-87-12-05302-6.  Kapittel.  s 148 - 161
 • Hemstad, Ruth Solveig (2016). Berserker, værhaner og svensk smiger. Christiania høsten 1814, I: Ruth Solveig Hemstad & Bjørn Arne Steine (red.),  Overgangstid. Forargelse og forsoning høsten 1814.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-046-2.  Kapittel.  s 99 - 112
 • Hemstad, Ruth Solveig & Steine, Bjørn Arne (2016). Innledning: Storting, nasjon og union høsten 1814, I: Ruth Solveig Hemstad & Bjørn Arne Steine (red.),  Overgangstid. Forargelse og forsoning høsten 1814.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-046-2.  Innledning.  s 9 - 16
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Madame de Staël and the war of opinion regarding the cession of Norway 1813‒1814. Scandinavica - International Journal of Scandinavian Studies.  ISSN 0036-5653.  54(1), s 100- 120
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Pamfletter, proklamasjoner og propaganda: Pennekrigen om Norge rundt 1814 fra et dagboksperspektiv, I: Odd Arvid Storsveen (red.),  Smak av frihet. 1814-grunnloven. Historisk virkning og sosial forankring..  Scandinavian Academic Press.  ISBN 97-882-304-01729.  Kapittel 1.  s 21 - 61
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Propagandakrigen om Norge i europeisk presse 1813‒1814. Pressehistorisk tidsskrift.  ISSN 1891-9472.  (23), s 10- 25
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). En kampagnen med Blæk istedet for Blod. Aftenposten Historie.  ISSN 1894-5775.  (1), s 28- 30
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Fra "Det förenade Scandinavien" til "Den skandinaviska halfön" : skandinavistisk propaganda før skandinavismen, 1808-1814, I: Magdalena Hillström & Hanne Sanders (red.),  Skandinavism : en rörelse och en idé under 1800-talet.  Makadam Förlag.  ISBN 9789170611353.  Kapittel.  s 47 - 81
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Introduction : the law of nations and the Norwegian question in the parliamentary and public debates in Great Britain in 1813 and 1814, In Ruth Solveig Hemstad (ed.),  “Like a Herd of Cattle”: Parliamentary and Public Debates Regarding the Cession of Norway, 1813–1814.  Akademisk Publisering.  ISBN 9788281520424.  Introduction.  s 13 - 91
 • Hemstad, Ruth Solveig (2013). ”[…] oversvømmet Norge med oprørske Proclamationer”. Svensk propaganda i Norge 1812–1813, I: Bård Frydenlund (red.),  Veivalg for Norden 1809-1813.  Akademika forlag.  ISBN 9788232101801.  kapittel.  s 87 - 109

Se alle arbeider i Cristin

 • Hemstad, Ruth & Michalsen, Dag (red.) (2019). Frie ord i Norden? : offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914. Pax Forlag.  ISBN 9788253041179.  492 s.
 • Hemstad, Ruth Solveig; Møller, Jes Fabricius & Thorkildsen, Dag (red.) (2018). Skandinavismen. Vision og virkning.. Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 978-87-408-3121-4.  318 s.
 • Hemstad, Ruth Solveig & Steine, Bjørn Arne (red.) (2016). Overgangstid. Forargelse og forsoning høsten 1814. Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-046-2.  220 s.
 • Hemstad, Ruth Solveig (ed.) (2014). “Like a Herd of Cattle”: Parliamentary and Public Debates Regarding the Cession of Norway, 1813–1814. Akademisk Publisering.  ISBN 9788281520424.  613 s.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Propagandakrig. Kampen om Norge i Norden og Europa 1812–1814. Novus Forlag.  ISBN 9788270997909.  561 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hemstad, Ruth (2018). Amalgamation, unification and national identities. Comparing the United Kingdom of the Netherlands and the United Kingdoms of Norway and Sweden, 1814-1830.
 • Hemstad, Ruth (2018). Bokanmeldelse: «Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Red. Jostein Gripsrud». Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  97(4), s 352- 356
 • Hemstad, Ruth (2018). Fra Skandinaviens til Nordens historie – nasjonens historie og geografi i transnasjonal skoleoffentlighet.
 • Hemstad, Ruth (2018). Images and narratives of Scandinavia and Scandinavianism. Competing national aspirations in mid-19tC Scandinavian countries.
 • Hemstad, Ruth (2018). Images of ‘Scandinavia’ and ‘the Nordic’ in textbooks and maps after 1814”. Session: National and Nordic Narratives – Tensions and Transfers in Nineteenth Century Scandinavian Schools.
 • Hemstad, Ruth (2018). Images of the mundane North. Samuel Laing’s political travel accounts on Norway and Sweden in a transnational perspective.
 • Hemstad, Ruth (2018). Kampen om "Skandinavien". Fortid.  ISSN 1504-1913.  (1), s 54- 64
 • Hemstad, Ruth (2018). Mapping Scandinavia – transnational symbolic and conceptual struggles in the United Kingdoms of Sweden and Norway.
 • Hemstad, Ruth (2018). Natural borders and national tensions – descriptions of Scandinavia in textbooks and maps after 1814.
 • Hemstad, Ruth (2018). Nordic Unity’ and ‘the Scandinavian Idea’ – Nordic and Scandinavian as Rhetorical Concepts in the Nineteenth Century.
 • Hemstad, Ruth (2018). Political Utopia and Associational Mania. Pan-Scandinavian Visions of Political Representation in the 1830s and 1840s.
 • Hemstad, Ruth (2018). Skandinavisk offentlighet? Nasjonale grenser, transnasjonale muligheter etter 1814.
 • Hemstad, Ruth (2018, 12. januar). «Skandinavismen faldt, men det fælles nordiske lever».  Kristeligt Dagblad,.
 • Hemstad, Ruth (2018). Skandinavismens ambisjoner og grenser 1843–1918. Island og skandinavismen.
 • Hemstad, Ruth (2018). The Propaganda War Regarding the Cession of Norway to Sweden, 1813‒1814. Selected Papers of the Consortium on the Revolutionary Era.  ISSN 0093-2574.  2014, s 108- 127
 • Hemstad, Ruth; Larsen, Eirinn & Hommerstad, Marthe (2018). Framtidens historie. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (4)
 • Hemstad, Ruth; Larsen, Eirinn & Hommerstad, Marthe (2018). Framtidens historie. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Hemstad, Ruth; Roos, Merethe & Edgren, Henrik (2018). "Nordisk utdanningshistorie 1814-1905". Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  102(2), s 97- 100 . doi: 10.18261/issn.1504-2987
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017, 22. august). Diamanten i frihetens diadem. [Fagblad].  Apollon 2017:3.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). Mapping Scandinavia – transnational symbolic and conceptual struggles.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). Scandinavianism, civil society and the public sphere – political articulation without representation.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). «Skandinavia» og «skandinavisme» i begrepshistorisk perspektiv.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). Skandinavisk offentlighet etter 1814? Bøkene, unionen og skandinavismen.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). Skandinavisk offentlighet mellom amalgamisme og skandinavisme.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). Skandinavisk offentlighet og skandinavismens omveltninger.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). Skandinavisk offentlighet og trykkefrihet.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). The Cultivation of a Nordic Public Sphere, 1815–1850.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). Å danne et skandinavisk folk – skandinavisk offentlighet, unionen, skandinavismen og skolen.
 • Hemstad, Ruth Solveig & Pryser, Tore (2017, 14. oktober). NRK P2 Museum om Marcus Thrane, v/Øyvind Arntsen. [Radio].  NRK P2.
 • Roos, Merethe & Hemstad, Ruth Solveig (2017, 02. oktober). Læremidler på 1800-tallet. [Radio].  NRK, Jacobsen.
 • Roos, Merethe; Hemstad, Ruth Solveig & Edgren, Henrik (2017). Gud og Naturen. Avisa Vårt land.
 • Roos, Merethe; Hemstad, Ruth Solveig & Edgren, Henrik (2017). Skolehistorie på kartet. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Hemstad, Ruth (2016). Den svensk-norska unionen från Moss till Karlstad.
 • Hemstad, Ruth (2016). Frie ord i Norden – 250 år.
 • Hemstad, Ruth (2016). Nordic and Scandinavian in the nineteenth century.
 • Hemstad, Ruth (2016). Nordiske drømmer og norsk motvilje – vilkår for en skandinavisk offentlighet etter 1814.
 • Hemstad, Ruth (2016). Scandinavianism. The rise and fall of a contested and celebrated concept.
 • Hemstad, Ruth (2016). Skandinavisk offentlighet etter 1814?.
 • Hemstad, Ruth (2016). Skandinavisme som omstridt begrep i nordisk offentlighet.
 • Hemstad, Ruth (2016). Writing Scandinavianism. The public sphere and the Scandinavianist movement.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2016). Pamfletter, proklamasjoner og propaganda. Pennekrigen om Norge rundt 1814 fra et dagboksperspektiv. Innledning til Christiane Korens dagbok 1814, I: Yngvil Beyer (red.),  Christiane Koren. Dagbok 1814.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-267-0.  Innledning.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015, 07. juni). 110 år siden unionsoppløsningen. [Radio].  NRK P1s søndagsprogram Brønsj.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Britisk strid om Norges selvstendighet. Norgeshistorie.no.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Dovre faller: Nytt Venstre eller postmoderne sekstiåtterskumring?.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Editions and translations of the Norwegian Constitution.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Folkerett og konstitusjonsløfter i propagandakrigen om Norge rundt 1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Jubileumstiåret 2005-2014. Kunsten å jubilere.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Kampen om historien.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Mor Koren ‒ ”Norges Pleyedatter”. Nasjonalbibliotekets nettsider.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Mor Koren og pamflettkrigen om Norge rundt 1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Norge og Norden. Norgeshistorie.no.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Norgesspørsmålet i England. Carsten Ankers rolle.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815-1900.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Propagandakrigen om Norge. Norgeshistorie.no.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Skandinavisk offentlighet mellom amalgamasjon og skandinavisme.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Skandinavisme og skandinavisk samarbeid. Norgeshistorie.no.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Skandinavismen og drømmen om et forent Norden.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). The Congress of Vienna and the Scandinavian Press.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). The Congress of Vienna and the destiny of Norway.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015, 20. november). Veien til frihet og offentlighet i Norden. [Internett].  UiOs nettsider. HF-fakultetet.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). […] es will den Frieden auf der scandinavischen Halbinsel’. Propaganda- og pamflettkrigen om Norge 1812–1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). ”‘[…] ved søde Ord, og tomme Løfter’. Propagandakrigen om Norge 1812‒1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). ’[…] ved søde Ord, og tomme Løfter’. Propagandakrigen om Norge 1812‒1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). "[...] almost an independant state" : Propaganda- og pamflettkrigen om Norge i Storbritannia 1813-1814, I: Knut Peter Arstad (red.),  Norden i Napoleonskrigene : krig på sjø og land.  Forsvarsmuseet.  ISBN 9788291218618.  Kapittel.  s 339 - 374
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 11. mai). 1814 på 24 timer: Lord Greys tale. [TV].  NRK 2.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 11. mai). 1914 på 24 timer: Ytre og indre press: om propagandakrigen. [TV].  NRK 2.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Berserker, værhaner og svensk smiger. Christiania høsten 1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Biografiske kilder til 1814 i Nasjonalbiblioteket.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Den norske og den svenske feltpressen, pamfletter og propaganda.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Den norsk-svenske propagandakrigen og prestenes rolle.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Den store 1814-quizen/Den lille 1814-quizen. Forskningstorget 2014, Norges forskningsråd.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 06. januar). Direkteintervju fra Berlin ang. svenskekongens nei. [TV].  NRK TV Aktuelt.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Eit delikat spørsmål : den britiske debatten om Noreg i 1814. Syn og Segn.  ISSN 0039-7717.  121(2), s 86- 90
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 15. februar). En norsk hellig krig.  Vårt Land.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Feiring av unionsdagen 4. november.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Folk eller fe? Debatten i Storbritannia om det norske folks rett 1813–1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 10. januar). Forskning och kunskap om Sverige och Finland. [Internett].  Addeto.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Gode grannar? Skandinaviske drømmer og kampen om opinionen, 1808‒1848.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 17. mai). Gratulerer med dagen! , intervju under 17. mai-sendingen. [Radio].  NRK P1 og P1+.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 10. januar). Historien om 1814 kan faktisk fortelles på nye måter. [Fagblad].  Uniforum.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Historisk introduksjon til 1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Introduksjon til Lord Greys tale.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 16. mai). Ja vi elsker dette landet. I morgon firar Norge 200 år av fredlig nationalism.  Expressen.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Kampen om Skandinavia. Pamflettkrig og skandinaviske komplikasjoner rundt 1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 11. januar). Kjempet for å snu Norge.  Klassekampen.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 10. januar). Kulturnytt. [Radio].  NRK P1: Kulturnytt.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). ’Like a Herd of Cattle’. Parliamentary and Public Debates Regarding the Cession of Norway, 1813‒1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Madame de Staël, August Wilhelm von Schlegel and the pamphlet war regarding the cession of Norway 1813‒1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Nye bilder fra 1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 20. april). Om propagandakrigen i Historietimen. [Radio].  NRK P1, P2 og P1+: Historietimen.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 24. april). Om utviklingen etter bombingen av København 1807. [Radio].  NRK P2: Historietimen spesial.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Opinionskampen rundt 1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Pamflett- og propagandakrigen om Norge 1812‒1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Pamfletter, proklamasjoner og propaganda – opinionskrigen i og om Norge i 1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Pamfletter, proklamasjoner og propaganda : nye perspektiver på 1814. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 38- 43
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Politikk i det frie Norge.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Politisk offentlighet i Norge i og etter 1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 26. april). Program fra Grunnlovsjubileet på University College London. [Radio].  NRK P2: MUSEUM.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Propaganda og internasjonal offentlig debatt.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 11. mai). Propagandakrig om Norge i 1814.  VG.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Propagandakrig om Norge i 1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Propagandakrig. Kampen om Norge i Norden og Europa 1812‒1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 10. desember). Propagandakrigen om Norge.  Aftenposten.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 10. april). Propagandakrigen om Norge. [Fagblad].  Forskning.no (på nett og papir).
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Propagandakrigen om Norge.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Propagandakrigen om Norge.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Propagandakrigen om Norge 1812–1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Propagandakrigen om Norge 1812‒1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Propagandakrigen om Norge 1812‒1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Propagandakrigen om Norge 1812‒1814 – i og utenfor Norden.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Propagandakrigen om Norge i 1814. Forskningstorget 2014, Norges forskningsråd.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Propagandakrigen om Norge i europeisk presse 1813‒1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 26. november). Radiokontakten. Var unionen med Sverige et gode?. [Radio].  NRK P1+.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Skandinaviske komplikasjoner etter 1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Skandinavismens Indian summer, 1895‒1905.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Skandinavismens skjebneår – 1864 og 1905.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Svensk propaganda i Norge. Nasjonalbibliotekets nettsider.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Svensk propaganda i Norge. Skriftserien Bibliotheca Nova.  ISSN 1894-1427.  (1)
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). The Propaganda and Pamphlet War Regarding the Cession of Norway to Sweden, 1813‒1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). The propaganda and pamphlet war regarding the cession of Norway to Sweden, 1813‒1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 09. januar). Vetenskapsradion. Kiel 1814 – där Norden föddes. [Radio].  Sveriges Radio SVT: Vetenskapsradion.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 15. mai). Vetenskapsradion. Norge firar 200. [Radio].  Sveriges Radio, SVR: Vetenskapsradion.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2013). "[...] in a century of words!" International law in the propaganda and pamphlet war regarding the cession of Norway 1813-1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2013). 1814-bibliografi: litteratur fra og om 1812-1814. [www ].
 • Hemstad, Ruth Solveig (2013). Christian Frederik, propaganda- og pamflettkrigen om Norge 1813–1814. Presentasjon av bibliografien.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2013). International Law in the Propaganda War regarding the Cession of Norway 1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2013). “Like a herd of cattle”. Parliamentary and public debates regarding the cession of Norway, 1813–1814. Anglo-Norse review.  ISSN 1363-9366.  Winter 2013.2014, s 20- 21

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. jan. 2016 09:02 - Sist endret 27. feb. 2019 21:36