Jan Halvor Undlien

Administrativ leder
Bilde av Jan Halvor Undlien
English version of this page
Telefon +47-22856747
Mobiltelefon +47-99425905
Rom HW512
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus 5. etasje Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postadresse ILN Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Ansvarsområder:

Jan Halvor Undlien er administrativ leder ved instituttet. Administrativ leder er en del av instituttets ledergruppe og har i samarbeid med denne følgende oppgaver: 
 

 • ha ansvar for instituttets daglige drift 
 • sammen med styret være ansvarlig for å trekke opp langsiktige mål og strategiske prioriteringer
 • forberede og gi tilråding i saker som legges fram for instituttstyret
 • være ansvarlig for personaloppfølgingen av administrativt ansatte ved instituttet

I tillegg har administrativ leder ansvar for å: 

 • sikre at administrative gjøremål ved grunnenheten utøves i samsvar med lover, forskrifter, reglementer, avtaler og retningslinjer gitt av overordnet myndighet¨og universitetets organer og vedtak i disse 
 • organisere den administrative virksomheten mest mulig rasjonelt innenfor de fastsatte rammer 
 • i samråd med instituttleder utarbeide forslag til de plandokumenter som til en hver tid forutsettes 
 • føre tilsyn og kontroll med at grunnenhetens budsjett blir overholdt 
 • iverksette vedtak fattet i grunnenhetens styringsorganer 
 • sørge for at grunnenheten/virksomheten yter best mulig service overfor studenter, ansatte og eksterne samarbeidspartnere 
 • i samarbeid med instituttleder å ivareta kontakten med studentrepresentantene ved grunnenheten 
 • drive rekruttering og personalutvikling av teknisk-administrativt personale ved grunnenheten.
Emneord: Årsplan, Årsrapport, Personalledelse, Økonomistyring

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:35 - Sist endret 7. juni 2022 15:17