Periodisk emneevaluering NFI2300 vår 2019

Materialet som denne rapporten bygger på er hentet fra en rapport om gjennomføringsfakta tatt ut fra Felles studieadministrativt system (FS), samt en elektronisk spørreundersøkelse sendt ut til studentene på emnet.

Bildet kan inneholde: tekst, linje, font, nummer.

Statistikk hentet fra spørreundresøkelsen. Svarprosent 76%.

  • Karaktersnitt våren 2019: C
  • Antall studenter våren 2019: 17
    • Antall bestått: 12

 


Periodisk emneevaluering NFI 2300, vår 2019

Grunnlagsmaterialet for rapporten er emnebeskrivelsen, skriftlige deltakerevalueringer og gjennomføringsfakta. Rapporten inneholder vurderinger fra emneansvarlig basert på grunnlagsmaterialet.

 

Om emnet

Dette emnet skal gi kunnskap om og øvelse i å lese og beskrive norrøne tekster på originalspråket. Studentene får også en innføring i paleografi og kodikologi. På pensum står skaldedikt, Edda-dikt og et utvalg normalisert og unormalisert norrøn prosatekst der ulike sjangrer er representert.

Studentene oppøver ferdigheter i å lese og forstå norrøne tekster og blir kjent med de viktigste variabler innen tekstmaterialet, slik som geografisk og kronologisk betinget variasjon. De får kjennskap til de viktigste norrøne versformer og karakteristiske stiltrekk ved ulike norrøne sjangre.

Emnet forutsetter kunnskap i norrønt språk.

 

Undervisning og eksamen

Undervisningen gis i form av 28 timer seminarundervisning. Studentene skal levere en obligatorisk kvalifiseringsoppgave innen en gitt tidsfrist. Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent før studenten fremstiller seg til eksamen. Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen.

 

Evaluering

Våren 2019 Meldte det seg 17 studenter til emnet. 13 tok eksamen, og 13 studenter har besvart evalueringsskjema.

Studentene gir uttrykk for tilfredshet med undervisning, opplegg, pensum og læringsutbytte.

På spørsmål om emnet har bidratt til læringsutbytte svarer ingen negativt,  7 «i stor grad» og 6 «i noen grad».  12 studenter mener tidsbruken har vært riktig, mens 1 mener det burdevært brukt mer tid på enkelte tema. Ingen mente det burde vært brukt mindre tid på noe tema. Besvarelsene er overveiende positive til læringsutbyttet.

De fleste studentene er også fornøyde med eksamensformen (hjemmeeksamen), men 2 ville ha foretrukket semesteroppgave og 3 mappeinnlevering.

Emnet gir øvelse og innsikt i norrøn tekstvitenskap. Å lese og tolke norrøne kildetekster krever mye tidkrevende øvelse. Læringsutbyttet kynne økes dersom studentene fikk mer tid – eller tok seg mer tid til tekststudium og lesetrening.

Emneord: Emneevaluering
Publisert 4. juli 2019 12:24 - Sist endret 4. juli 2019 14:15