Emneevaluering NOR2369/NOR4396 - Motiv- og temastudium i nordisk litteratur E

Materialet som denne rapporten bygger på er hentet fra en rapport om gjennomføringsfakta tatt ut fra Felles studieadministrativt system (FS), samt en elektronisk spørreundersøkelse som ble foretatt i slutten av høstsemesteret 2015 blant studentene på emnet.

Lenke til emneside NOR2369

Lenke til emneside NOR4469

Statistikk hentet fra spørreundersøkelsen. Svarprosent: 68,75 %.

  • Karaktersnitt høsten 2015: C
  • Antall studenter høsten 2015: 16
    • Antall bestått: 16

Kommentarer til gjennomføringsfakta

Detta är en kortfattad rapport om «heisemnet» NOR2369/4469, Motiv- og temastudium i nordisk litteratur. Emnet undervisades för första gången med detta tema: Afrika i nordisk litteratur.

Rapporten är baserad på emnebeskrivelsen, statistik, muntlig respons från studenter under terminens lopp, skriftliga evaluationer och betyg. Rapporten innehåller dessutom den emnesansvarigas vurderingar och kommentarer.

Det är möjligtvis viktigt att veta att den emnesansvariga först började på UiO strax innan terminstarten i augusti 2015, som första arbetsplats i Norge. Kommentarerna bör därför förstås som kommande av någon som har ett blick på det norska universitetssystemet utifrån.

Kommentarer til studentevalueringen

Med utgangspunkt i studentevalueringen, gi en vurdering  av

pensum

Pensumet fungerade bra innehållsmässigt; det möjliggjorde en omfattande introduktion till temat, både litteraturhistoriskt och teoretiskt. Det generella intrycket är att studenterna kunde tillägna sig ny kunskap och att de tyckte att det var positivt att läsa ett spektrum av kanoniserade och icke-kanoniserade texter, kontextualisera litteratur med politiska och etiska frågor och att sätta nordisk litteratur och nationella/regionala debatter i ett internationellt perspektiv.

I form av en muntlig evaluering diskuterades det om pensumet skulle kunna kompletteras med flera grundläggande texter om postkolonial teori och flera internationella litterära exempel för att bättre kunna bedöma den nordiska litteraturens position i den kontexten.

Men hänsyn till omfång tycker jag att de generella kraven är rätt höga. Från mitt perspektiv skulle det vara en bra lösning med ett mindre pensum (tänkt som obligatorisk bas för undervisningen) plus individuella tillägg med avseende på semesteroppgaven; detta skulle enligt min mening och erfarenhet främja studenternas självständiga researchförmåga, läsning och tänkning.

undervisning

Undervisningen ägde rum en gång i veckan i 14 veckor, i seminarform, med stor vikt på studenternas deltagande. De skickade in frågor och kommentarer till pensum per epost som förberedelse av diskussionerna. De var välförberedda, aktiva och engagerade.

Som kvalifiseringsoppgave kunde studenterna välja mellan att bearbeta en fråga till pensum och att skriva en första utkast till semesteroppgaven. De flesta valde den andra möjligheten och fick omfattande respons.

Jag anser det som problematiskt att man har krav på att kunna ta examen utan att ha deltagit i undervisningen. Det har visat sig att de studenter som inte deltog i undervisningen hade problem att självständigt arbeta med pensum. En av dem fick inte godkänt sin kvalifiseringsoppgave.

Bra undervisningslokal och välfungerande teknisk utrustning.

eksamen

Studenterna skrev semesteroppgave som handleddes av den emnesansvariga och censurerades av en intern censor. Nivån (genomsnittligt betyg C) var lägre än de muntliga diskussionsbidragen som vittnade om väldigt bra kunskaper i litteraturvetenskaplig analys och hög reflexionsförmåga.

Intrycket från handledningssamtalen och censorns kommentarer överensstämmer i det avseendet att studenterna bör vara mer uppmärksamma om den interskandinaviska dimensionen av ett studium i nordisk litteratur: De gör många fel när de citerar på de andra skandinaviska språken och har bristande kunskaper om svenska och danska biblioteksdatabaser. För att råda bot på detta, och för att främja en förståelse för en egen forskningsinsats som förberedelse inför masteroppgaven, skulle man kunna lägga mindre fokus på att studenterna förhåller sig till pensumlitteraturen i semesteroppgaven (som de får «serverat» utan egen aktivitet) och satsa mer på att träna dem i självständig litteraturresearch.

Annet

Gir læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen en god beskrivelse av hva studentene skal kunne etter avlagt eksamen?

Ja, tillräckligt generellt men tillräckligt konkret.

Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende?

I princip borde man specificera om det är obligatorisk närvaro eller inte. .

Endringer siden forrige periodiske evaluering? Hvilke?

Det var första gången att NOR2369/4469 undervisades med detta tema (Afrika i nordisk litteratur). Med detta pensum har det inte evaluerats förut.

 

Emneord: Emneevaluering
Publisert 20. jan. 2016 11:39 - Sist endret 22. mars 2016 13:34